სწავლების პროგრამა
საგანიქართული ენა და ლიტერატურა
კლასი
სასწავლო წელი2009-2010
კურსის ხანგრძლივობა (ძირითადი)
კურსის ხანგრძლივობა (სარეზერვო)
სწავლების დონე
- აუცილებელი წინაპირობა
მოსწავლე ავლენს ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის აუცილებელ უნარ -ჩვევებს;მსჯელობს ნაწარმოებში განვითარებულ მოვლენებზე;სამეტყველო ვითარებაში მოიძიებს და იყენებს აზრის გამოთქმისთვის აუცილებელ ლექსიკურ და გრამატიკულ საშუალებებს;მონაწილეობს დისკუსიაში;მოსწავლე ავლენს კითხვის პროცესით გამოწვეული განწყობილებისა და შთაბეჭდილების გადმოცემის უნარს;
სწავლების დონე
- კურსის მიზანი და ამოცანები
განუვითაროს მოზარდს ძირითადი სამეტყველო უნარები(წერა,კითხვა,მოსმენა,საუბარი); გამოუმუშავოს წერითი და ზეპირი მეტყველების კულტურა;განუვითაროს საკუთარი აზრის ლოგიკური თანამიმდევრობით ჩამოყალიბების უნარი;დისკუსიებში მონაწილეობა;მსჯელობისი უნარის განვითარება ;ორთოგრაფიული და პუნქტუაციური ნორმების სათანადოდ გამოყენება;
სწავლების მეთოდებივენის დიაგრამა;ლექციური მეთოდი;დისკუსია;გონებრივი იერიში;კითხვები და პასუხები;ზეპირი მოხსენება;
კომპონენტები
გაკვეთილზე ჩართულობა
30%
პრეზენტაცია
მიღებული შედეგი გამოყენებული და გასაგები იყოს როგორც თავად მოსწავლისათვის, ასევე სხვებისთვის
30%
ორგანიზებულობა
10%
წერითი დავალება
30%
ჯამი100%
თემა: ათონი(გზამკვლევი)
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VII.1,7,8,9,10,11,12,13,14
მიზანი: ქრისტიანული ცენტრის ათონის გზამკვლევის გაცნობა
სახელმძღვანელო: ვახტანგ როდონაია,,ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ათონი(გეოგრაფიული მდებარეობა,მითოლოგია და ისტორია)
მიზანი: ათონის გეოგრაფიული მდებარეობის და ისტორიის გაცნობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დღევანდელი ათონი
მიზანი: დღევანდელი ათონის გაცნობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ათონის მთის სამონასტრო ცენტრები
მიზანი: ათონის მთაზე არსებული სამონასტრო ცენტრების გაცნობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ფრაგმენტი ქართული ენციკლოპედიის სტატიიდან ათონის შესახებ
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ენობრივი მასალა
მიზანი: დარგობრივი ლექსიკის გაცნობა,ზმნისწინთა ხმოვნების თავმოყრისას მარლთწერის წესების დაცვა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გზამკვლევის შედგენა რომელიმე ღირშესანიშნავი ძეგლის
მიზანი: კულტურის ძეგლების ისტორიულ -ლიტერატურული მნიშვნელობის გააზრება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: აკაკი წერეთელი ,,თორნიკე ერისთავი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VII.7,8,9,10,11,12,13,14
მიზანი: ისტორიული ფაქტისა და მხატვრული გამონაგონის გამიჯვნა ნაწარმოებში;სიუჟეტისა და ფაბულის ერთმანეთისაგან გარჩევა;პოემის ჟანრის გაცნობა.
სახელმძღვანელო: ვახტანგ როდონაია,,ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
აკაკი წერეთელის ბიოგრაფია;პოემის,,თორნიკე ერისთავი"პროლოგი
მიზანი: ბიოგრაფიის გაცნობა-გააზრება;პოემის შესავალი ნაწილს დანიშნულების გაგება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი ,,თორნიკე ერისთავი(კარი პირველი)
მიზანი: პოემის შინაარსის გაცნობა-შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი ,,თორნიკე ერისთავი"4,5,6,7თავი (კარი პირველი),ენობრივი მასალა
მიზანი: პოემის შინაარსის გაცნობა-გააზრება,შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი ,,თორნიკე ერისთავი"1,2,3,4თავი(კარიმეორე)
მიზანი: პოემის შინაარსის გაცნობა-შესწავლა,
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი,,თორნიკე ერისთავი"1,2,3,4თავი(კარი მესამე)
მიზანი: პოემის შინაარსის გაცნობა-გააზრება,შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი,, თორნიკე ერისთავი"5,6თავი(კარი მესამე)
მიზანი: პოემის ტექსტის გაცნობა-შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი,,თორნიკე ერისთავი(კარი მეოთხე1,2,3,4)
მიზანი: პოემის გაცნობა-შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი,,თორნიკე ერისთავი"
მიზანი: ისტორიული ფაქტის განხილვა,რომელიც დაედო საფუძვლად პოემის სიუჟეტს
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ალფონს დოდე ,,ტარტარენ ტარასკონელის უჩვეულო თავგადასავალი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VII7,8,9,10,11,12,13,14..
მიზანი: ორი პერსონაჟის შედარებითი დახასიათება;პერსონაჟის ხასიათის წარმოჩენის ხერხებზე დაკვირვება.
სახელმძღვანელო: ვახტანგ როდონაია ,,ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
,,ბაობაბის ბაღი"ალფონს დოდე
მიზანი: ტექტის გაცნობა-გააზრება;პერსონაჟის ხასიათზე დაკვირვება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
,,ქალაქი ტარასკონი და ქუდზე მონადირენი"ალფონს დოდე
მიზანი: ტექსტის გაცნობა-გააზრება;ავტორის დამოკიდებულების გაგება პერსონაჟის მიმართ
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
,,ორი ტარტარენი"ალფონს დოდე
მიზანი: ტექსტის გაცნობა-გააზრება;პერსონაჟის ხასიათის წარმოჩენის ხერხებზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ენობრივი მასალა(ქონების გამომხატველი სახელების წარმოება;რიტორიკული შეძახილი)
მიზანი: ქონების გამომხატველი სახელების და რიტორიკული შეძახილის მოძიება ტექსტში
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:

მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გალაკტიონ ტაბიძე ,,ეს მშობლიური ქარია“,ატმის რტოო,დაღალულო რტოო“
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VII.2,3,7,8,9,11,12,13,14
მიზანი: ბგერწერის ხერხის გაცნობა,პოეტური ნაწარმოების შექმნა ბგერწერის ხერხის გამოყენებით.
სახელმძღვანელო: ვახტანგ როდონაია ,,ქართული ენა და ლიტერატურა“
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გალაკტიონ ტაბიძე ბიოგრაფია
მიზანი: ბიოგრაფიის გაცნობა-გააზრება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გალაკტიონ ტაბიძე ,,ეს მშობლიური ქარია“,ატმის რტოო,დაღალულო რტოო“
მიზანი: ლექსის გაცნობა-ანალიზი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რა არის ბგერწერა
მიზანი: ბგერწერის გაცნობა,როგორ ხდება პოეტური ნაწარმოების შექმნა ბგერწერის ხერხის გამოყენებით
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ილია ჭავჭავაძე ,,კაცია- ადამიანი?!
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VII.7,8,9,11,12,13,14
მიზანი: პერსონაჟის გარეგნობისა და ხასიათის ,,ხატვის"ხერხებზე დაკვირვება,ამ ხერხების ათვისებაზე მუშაობა
სახელმძღვანელო: ვახტანგ როდონაია ,,ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ილია ჭავჭავაძე ბიოგრაფია
მიზანი: ბიოგარაფიის გაცნობა-გააზრება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძე ,,კაცია-ადამიანი?!"(ნაწყვეტი)
მიზანი: ნაწყვეტის გაცნობა-გააზრება,დაკვირვება პერსონაჟის პორტრეტზე,პერსონაჟების დახასიათება ილუსტრაციებზე დაკვირვებით.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ენობრივი მასალა(ლექსიკა და ფრაზეოლოგია,სინტაქსი,მართლწერა)
მიზანი: როგორ შევადგინოთ ლექსიკონი,ნაზმნარი ზედსართავი სახელები,სხვათა სიტყვის ნაწილაკის გამოყენება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ინტერვიუ
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VII.1,2,3,5,6,7,8,9,10,13
მიზანი: გამოჩენილი ადამიანების ინტერვიუების გაცნობა
სახელმძღვანელო: ვახტანგ როდონაია,,ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ინტერვიუ ირაკლი ონოფრიშვილთან
მიზანი: ინტერვიუს გაცნობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გაზეთიდან ან ჟურნალიდან საინტერესო ინტერვიუების მოძიება
მიზანი: ინტერვიუების გაცნობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ინტერვიუ ბორის ბეკერთან
მიზანი: ინტერვიუს გაცნობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ინტერვიუს ბოლოს მოცემული კითხვების გაანალიზება,ენობრივი მასალა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მამუკა სალუქვაძე,ფერწერული ტილოების მიხედვით შექმნილი ლექსები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VII.7,8,9,10,11,12,13,14
მიზანი: აღწერის ხერხების გაცნობა,აღწერითი ხასიათის ტექსტის შექმნაზე მუშაობა
სახელმძღვანელო: ვახტანგ როდონაია,,ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მამუკა სალუქვაძე,,დედაჩემი",,ყაყაჩო",,,არსენალის მთა ღამით"
მიზანი: ფერწერული ტილოებით შთაგონებული ლექსების გაცნობა;დაკვირვება ,როგორ შეიძლება იქცეს ფერწერა პოეზიად;
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მამუკა სალუქვაძე ,,მოცეკვავე თაიგულით",,,ბანქოს მოთამაშეები"
მიზანი: ფერწერული ტილოებით შთაგონებული ლექსების გაცნობა;დაკვირვება ,რამდენად შესძინა ლექსებმა ფერწერულ ტილოებს ახლებური ელფერი;გარითმვის ხერხის ამოცნობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ენობრივი მასალა(ნაზმნარი ზედსართავების წარმოება და გამოყენება,ტირეს ,როგორც საგანგებო ნიშნის გამოყენება)
მიზანი: ნაზმნარი ზედსართავების გაცნობა და ტექტიდან ასეთი მაგალითების ამოკრება;ტირეს დანიშნულების გაცნობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნიკო ბაგრატიონი,,ბურებთან
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VII.7,8,9,10,11,12,13,14
მიზანი: ნიკო ბაგრატიონის ავტობიოგრაფიული ნაწყვეტის გაცნობა;გარკვევა იმის თუ რა სხვაობაა ბიოგრაფიასა და ავტობიოგრაფიას შორის;რისთვის წერენ ადამიანები მოგონებებს,ანუ მემუარებს
სახელმძღვანელო: ვახტანგ როდონაია,,ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ნიკო ბაგრატიონი ,,ბურებთან"(პირველი ნაწილი)
მიზანი: ნაწარმოების გაცნობა-გააზრება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნიკო ბაგრატიონი,,ბურებთან"(მეორე ნაწილი)
მიზანი: ნაწარმოების გაცნობა-გააზრება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნიკო ბაგრატიონი ,,ბურებთან"(მესამე,მეოთხე და მეხუთე ნაწილი)
მიზანი: ნაწარმოების გაცნობა-გააზრება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ენობრივი მასალა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნოდარ დუმბაძე ,,პირველი სიყვარული
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VII.4,7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: წერილის ძირითადი ელემენტების გაცნობა,მიზნისა და ადრესატის გათვალისწინებით წერის უნარ-ჩვევის გამომუშავება.
სახელმძღვანელო: ვახტანგ როდონაია ,,ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ნოდარ დუმბაძე,,პირველი სიყვარული
მიზანი: პირადი წერილის ნიმუშის წაკითხვა, ძირითადი ელემენტების და სახეობების გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნოდარ დუმბაძე ბიოგრაფია
მიზანი: ბიოგრაფიის გაცნობა-გააზრება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მადლიერების გამომხატველი წერილი,წერილის ძირითადი ელემენტები
მიზანი: წერილის ძირითადი ელემენტების გაცნობა,მადლიერების გამომხატველი წერილის შედგენა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:

მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნოდარ დუმბაძე ,,სისხლი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VII.7,8,9,10,11,12,13,14
მიზანი: სიმბოლოს ცნების შემოტანა,აქტიური კითხვის სტრატეგიების გაცნობა,თხრობითი ხასიათის ტექსტის შექმნა.
სახელმძღვანელო: ვახტანგ როდონაია ,,ქართული ენა და ლიტერატურა'
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ნოდარ დუმბაძე ,,სისხლი
მიზანი: მოთხრობის გაცნობა-გააზრება,სიმბოლოს ცნების გარკვევა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ენობრივი მასალა
მიზანი: ფრაზეოლოგიზმების ,ზმნის საწყისი ფორმის ,მარტივი და რთული წინადადების მნიშვნელობის გაცნობა-გააზრება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: რევაზ ინანიშვილი ,,დამრიგებელი“მერაბ ბერძენიშვილი,,ზარი“,,,დამნაშავე დასჯილია“
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VII.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
მიზანი: დისკუსიის ცნების შემოტანა,დისკუსიაში მონაწილეობისა და დისკუსიის წარმართვის უნარ-ჩვევის გამომუშავებაზე კონცენტრირება
სახელმძღვანელო: ვახტანგ როდონაია ,,ქართული ენა და ლიტერატურა“
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
რევაზ ინანიშვილი ბიოგრაფია
მიზანი: ბიოგრაფიის გაცნობა-გააზრება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რევაზ ინანიშვილი ,,დამრიგებელი“,მერაბ ბერძენიშვილი ,,ზარი“ ,,დამნაშავე დასჯილია“
მიზანი: მოთხრობის გაცნობა-გააზრება,დისკუსიის ცნების გაგება,სხვათა მიერ წარმართული დისკუსიის შეფასება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სადისკუსიო თემაზე მსჯელობა
მიზანი: დისკუსიის ცნების გაგება და უნარ-ჩვევის გამომუშავება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: რევაზ ინანიშვილი ,,ტყის შვილები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VII.2,3,5,6,7,8,9,10,13
მიზანი: ზეპირმეტყველებაზე დაკვირვების უნარ-ჩვევის გამომუშავება;მხატვრულ კითხვის უნარის განვითარება
სახელმძღვანელო: ვახტანგ როდონაია,,ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
რევაზ ინანიშვილის საბავშვო მოთხრობა ,,ტყის შვილები"
მიზანი: მოთხრობის გაცნობა-გააზრება;პერსონაჟის მეტყველების გაცნობა;მხატვრული კითხვისთვის მომზადება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რევაზ ინანიშვილი ბიოგრაფია
მიზანი: ბიოგრაფიის გაცნობა-გააზრება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ენობრივი მასალა(ბოლომოკვეცილი სიტყვები;საკუთარი სახელები;ხმოვანმონაცვლე ზმნების დაწერილობა.)
მიზანი: ბოლომოკვეცილ სიტყვებზე დაკვირვება და ზეპირმეტყველების დროს გამოყენებული ბოლომოკვეცილი სიტყვების ამოცნობა;ხმოვანმონაცვლე ზმნების სწორად დაწერა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სტატიათა სათაურები და დასაწყისები გაზ.,,24 საათი“-დან
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VII.7,8,9,10,11,12
მიზანი: საგაზეთო სტატიების სახეობათა გაცნობა,სწაგაზეთო სტატიების სათაურებისა და დასაწყისების შეთხზვაზე მუშაობა
სახელმძღვანელო: ვახტანგ როდონაია ,,ქართული ენა და ლიტერატურა“
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
საგაზეთო სტატიები
მიზანი: საგაზეთო სტატიებიდან ნაწყვეტების წაკითხვა-გააზრება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ლექსიკა და ფრაზეოლოგია(სავალალო ლექსიკა),სინტაქსი(საგაზრთო სტატიის პირველი წინადადება)
მიზანი: საგაზეთო სტატიებზე დაკვირვება,მათი მიხედვით მუშაობა ლექსიკაზე,სინტაქსზე და პუნქტუაციაზე
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სათაური და ქვესათაური
მიზანი: ვარჯიში საგაზეთო სტატიების სათაურებისა და დასაწყისების შეთხზვაში
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შემოკლებები გაზეთის ენაში
მიზანი: სიტყვათა შემოკლების მნიშვნელობის გაცნობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შოთა ძიძიგური ,,ენის წარმოშობა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VII.1,5,7,8,9,10,13.
მიზანი: კითხვის სტრატეგიების გაცნობა და გამოყენება(საინფორმაციო ხასიათის ტექტის კითხვა)
სახელმძღვანელო: ვახტანგ როდონაია ,,ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
კითხვა და ადამიანი
მიზანი: გაცნობა იმის,თუ რა როლს ასრულებს ადამიანის ცხოვრებაში კითხვა;რა განსხვავებაა,ერთი მხრივ,გაცნობისა და,მეორე მხრივ,შესწავლის მიზნით კითხვას შორის;
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა ძიძიგური,,ენის წარმოშობა"
მიზანი: საინფორმაციო ხასიათის ტექსტის გაცნობა-გააზრება და შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ენობრივი მასალა(ფაქტი დამისი შეფასება;ნაწილაკი,,თურმე''განმაზოგადებელი ჩართულები ტექსტში)
მიზანი: ფაქტისა და მისი შეფასების გაცნობა;უნახავი მოქმედების გადმოცემა ,,თურმე" ნაწილაკით;გაცნობა,თუ როგორ გამოიყენება განმაზოგადებელი ჩართულები საინფორმაციო ტექსტში.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:

მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები