სწავლების პროგრამა
საგანიფიზიკა
კლასი
სასწავლო წელი2010-2011
კურსის ხანგრძლივობა (ძირითადი)
კურსის ხანგრძლივობა (სარეზერვო)
სწავლების დონე
- აუცილებელი წინაპირობა
მოსწავლე იხსენებს თანაბარ, არათანაბარ და მრუდწირულ მოძრაობას. განმარტავს ინერციულ და არაინერციულ ათვლის სისტემას. იხსენებს მექანიკის ძირითად ამოცანას.
სწავლების დონე
- კურსის მიზანი და ამოცანები
მოსწავლე აღწერს სხეულის მოძრაობას შესაბამისი განტოლებებით. აანალიზებსცვლადი ელექტრული დამაგნიტური ველების თვისებებს და ხსნის მათ კავშირს ელექტრომაგნიტურ ტალღებთან. იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას, აანალიზებს სითბურ მოვლენებს..

სწავლების მეთოდებიგონებრივი იერიში, კითხვა ნიშანთა სისტემა, ვიცი, მინდა ვიცოდე, ვისწავლე,დისკუსია, პროექტები, დიაგრამები, (ვენის დიაგრამა, ტ-დიაგრამა), მუშაობა წყვილებსა და ჯგუფებში, შეკითხვათა სახეები, აქტიური ლექცია, ასოციაციური კავშირების რუქა,სტრატეგია-3-2

კომპონენტები
I.საშინაო დავალებები
33%
II.საკლასო სამუშაო
33%
III.შემაჯამებელი სამუშაო
34%
ჯამი100%
თემა: აირის კანონები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.5.მოსწავლე აანალიზებს სითბურ მოვლენებს მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის და თერმოდინამიკის დახმარებით
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
აირის კანონები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აირის კანონები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ამოცანების ამოხსნა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ამოცანათა კრებული ფიზიკაში მე–11 კლასი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ამოცანების ამოხსნა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ამოცანების ამოხსნა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ამოცანების ამოხსნა განვლილი მასალის გამოყენებით.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე. ლაზარაშვილი ამოცანათა კრებული ფიზიკაში მე–11 კლასი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ამოცანების ამოხსნა განვლილი მასალის გამოყენებით.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ამოცანების ამოხსნა განვლილი მასალის გამოყენებით.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ამოცანების ამოხსნა განვლილი მასალის გამოყენებით.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ამოცანათა კრებული ფიზიკაში მე–11 კლასი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ამოცანების ამოხსნა განვლილი მასალის გამოყენებით.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ამოცანების ამოხსნის ნიმუში
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ამოცანების ამოხსნის ნიმუში
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ამოცანის ამოხსნის ნიმუში
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.4.მოსწავლე იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ამოცანის ამოხსნის ნიმუში
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ამოცანის ამოხსნის ნიმუში
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.4.მოსწავლე იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ამოცანის ამოხსნის ნიმუში
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ამოცანის ამოხსნის ნიმუში
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.5.მოსწავლე აანალიზებს სითბურ მოვლენებს მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის და თერმოდინამიკის დახმარებით
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ამოცანის ამოხსნის ნიმუში
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ანალოგია მექანიკურ და ელექტრომაგნიტურ მოვლენებს შორის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზ.XI.2.მოსწავლე ადგენს რხევებისა და ტალღების ზოგად კანონზომიერებებს.
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: აჩქარებულად მოძრავი სხეული.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
აჩქარებულად მოძრავი სხეული.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: დიფრაქციული მესერი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.4.მოსწავლე იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
დიფრაქციული მესერი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დიფრაქციული მესერი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ელექტრომაგნიტური ინდუქციის მოვლენა.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ელექტრომაგნიტური ინდუქციის მოვლენა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ელექტრომაგნიტური ინდუქციის ნაკადი. ამპერისა და ლორენცის ძალები.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ელექტრომაგნიტური ინდუქციის ნაკადი.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ამპერისა და ლორენცის ძალები.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ელექტრომაგნიტური ტალღები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.3.მოსწავლე აანალიზებს ცვლადი ელექტრული და მაგნიტური ველების თვისებებს და ხსნის მათ კავშირს ელექტრომაგნიტურ ტალღებთან.
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ელექტრომაგნიტური ტალღები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ელექტრომაგნიტური ტალღები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ელექტრომაგნიტური ტალღების გამოყენება. ოპტიკური დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური ტალღები. რენტგენის სხივები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.4.მოსწავლე იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ელექტრომაგნიტური ტალღების გამოყენება
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ოპტიკური დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური ტალღები. რენტგენის სხივები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ელექტრომაგნიტური ტალღების გამოყენება. რადიოტალღები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.3. მოსწავლე აანალიზებს ცვლადი ელექტრული და მაგნიტური ველების თვისებებს და ხსნის მათ კავშირს ელექტრომაგნიტურ ტალღებთან.
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ელექტრომაგნიტური ტალღების გამოყენება. რადიოტალღები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ელექტრული ენერგიის გადაცემა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.3 მოსწავლე აანალიზებს ცვლადი ელექტრული და მგნიტური ველების თვისებებს და ხსნის მათ კავშირს ელექტრომაგნიტურ ტალღებთან.
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ელექტრული ენერგიის გადაცემა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: თერმოდინამიკის პირველი კანონი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.5.მოსწავლე აანალიზებს სითბურ მოვლენებს მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის და თერმოდინამიკის დახმარებით
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
თერმოდინამიკის პირველი კანონი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თერმოდინამიკის პირველი კანონი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: თერმოდინამიკის პირველი კანონის გამოყენება სხვადასხვა პროცესებისათვის. ადიაბატური პროცესი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.5.მოსწავლე აანალიზებს სითბურ მოვლენებს მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის და თერმოდინამიკის დახმარებით
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
თერმოდინამიკის პირველი კანონის გამოყენება სხვადასხვა პროცესებისათვის.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ადიაბატური პროცესი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: თვითინდუქცია.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
თვითინდუქცია.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: იდეალური აირი. მოლეკულურ–კინეტიკური თეორიის ძირითადი განტოლება. ტემპერატურა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.5.მოსწავლე აანალიზებს სითბურ მოვლენებს მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის და თერმოდინამიკის დახმარებით
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
იდეალური აირი.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მოლეკულურ–კინეტიკური თეორიის ძირითადი განტოლება. ტემპერატურა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: იდეალური აირის მდგომარეობის განტოლება
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.5.მოსწავლე აანალიზებს სითბურ მოვლენებს მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის და თერმოდინამიკის დახმარებით
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
იდეალური აირის მდგომარეობის განტოლება
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იდეალური აირის მდგომარეობის განტოლება
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: იმპულსის მუდმივობის კანონი. რეაქტიული მოძრაობა.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
რა არის იმპულსი?
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იმპულსის მუდმივობის კანონი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რეაქტიული მოძრაობა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ინდუქციური დენის მიმართულება. ლენცის წესი. გრიგალური ელექტრული ველი.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ინდუქციური დენის მიმართულება. ლენცის წესი. გრიგალური ელექტრული ველი.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ინდუქციურობა. მაგნიტური ველის ენერგია.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ინდუქციურობა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მაგნიტური ველის ენერგია.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მექანიკის ძირითადი ამოცანის გადაწყვეტა თანაბარაჩქარებული მოძრაობისას.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მექანიკის ძირითადი ამოცანის გადაწყვეტა თანაბარაჩქარებული მოძრაობისას.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მექანიკის ძირითადი ამოცანის გადაწყვეტა თანაბარი მოძრაობისას.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მექანიკის ძირითადი ამოცანის გადაწყვეტა თანაბარი მოძრაობისას.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მექანიკის ძირითადი ამოცანის გადაწყვეტა თანაბარი მოძრაობისას.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მექანიკის ძირითადი ამოცანის გადაწყვეტა მარტივ ამოცანებში.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მექანიკის ძირითადი ამოცანის გადაწყვეტა მარტივ ამოცანებში.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მექანიკის ძირითადი ამოცანის გადაწყვეტა მარტივ ამოცანებში.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მექანიკური და ელექტრული რხევები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზ.XI. 2.
მიზანი: მოსწავლე ადგენს რხევებისა და ტაღების ზოგად კანონზომიერებებს.
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მექანიკური ტალღების და სინათლის დიფრაქცია
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.4.მოსწავლე იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მექანიკური ტალღების და სინათლის დიფრაქცია
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მექანიკური ტალღების და სინათლის დიფრაქცია
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მექანიკური ტალღების თვისებები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.2. მოსწავლე ადგენს რღევებისა და ტალღების ზოგად კანონზომიერებებს
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მექანიკური ტალღების თვისებები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მოლეკულების რაოდენობა და მასა.ფარდობითი მოლეკულური მასა.ნივთიერების რაოდენობა. მოლური მასა.ავოგადროს მუდმივა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.5.მოსწავლე აანალიზებს სითბურ მოვლენებს მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის და თერმოდინამიკის დახმარებით
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მოლეკულების რაოდენობა და მასა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ფარდობითი მოლეკულური მასა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნივთიერების რაოდენობა. მოლური მასა.ავოგადროს მუდმივა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის ძირითადიმ დებულებები. თერმოდინამიკა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.5.მოსწავლე აანალიზებს სითბურ მოვლენებს მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის და თერმოდინამიკის დახმარებით
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის ძირითადიმ დებულებები. თერმოდინამიკა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მოქმედებები ვექტორებზე. ვექტორის გეგმილი.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მოქმედებები ვექტორებზე.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვექტორის გეგმილი.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მრუდწირული მოძრაობა. კუთხური სიჩქარე.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მრუდწირული მოძრაობა. კუთხური სიჩქარე.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მსოფლიო მიზიდულობა.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მსოფლიო მიზიდულობა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მსოფლიო მიზიდულობა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნივთიერი წერტილი. მექანიკის ძირითადი ამოცანა. ათვლის სისტემა. გადაადგილება.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ნივთიერი წერტილი.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მექანიკის ძირითადი ამოცანა. ათვლის სისტემა. გადაადგილება.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: პირველი და მეორე კოსმოსური სიჩქარე.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
პირველი და მეორე კოსმოსური სიჩქარე.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: საკონტროლო წერა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.3 მოსწავლე აანალიზებს ცვლადი ელექტრული და მაგნიტური ველების თვისებებს და ხსნის მათ კავშირს ელექტრომაგნიტურ თალღებთან
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
საკონტროლო წერა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: საშინაო ცდებში მიღებული შედეგების თეორიული ახსნა.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
საშინაო ცდების განხილვა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შედეგების თეორიული ახსნა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სითბოს რაოდენობა. მუშაობე აირის მოცულობის ცვლილებისას
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.5.მოსწავლე აანალიზებს სითბურ მოვლენებს მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის და თერმოდინამიკის დახმარებით
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
სითბოს რაოდენობა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მუშაობე აირის მოცულობის ცვლილებისას
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სინათლის ინტერფერენცია და მისი ზოგიერთი გამოყენება
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.4.მოსწავლე იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
სინათლის ინტერფერენცია და მისი ზოგიერთი გამოყენება
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სინათლის ინტერფერენცია და მისი ზოგიერთი გამოყენება
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სინათლის სიჩქარე
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.4.მოსწავლე იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
სინათლის სიჩქარე
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სინათლის ტალღების განივობა. სინათლის პოლარიზაცია
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.4. მოსწავლე იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
სინათლის ტალღების განივობა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სინათლის პოლარიზაცია
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სხეულთა თავისუფალი ვარდნა.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
სხეულთა თავისუფალი ვარდნა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სხეულის მოძრაობა დახრილ სიბრტყეზე.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
სხეულის მოძრაობა დახრილ სიბრტყეზე.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ტემპერატურის აბსოლუტური სკალა. ტემპერატურა–მულეკულების საშუალო კინეტიკური ენერგიის ზომა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.5.მოსწავლე აანალიზებს სითბურ მოვლენებს მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის და თერმოდინამიკის დახმარებით
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ტემპერატურის აბსოლუტური სკალა. ტემპერატურა–მულეკულების საშუალო კინეტიკური ენერგიის ზომა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ტრანსფორმატორი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.3. მოსწავლე აანალიზებს ცვლადი ელექტრული და მაჰნიტური ველების თვისებებს და ხსნის მათ კავშირს ელექტრომაგნიტურ ტალღებთან.
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ტრანსფორმატორი.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ფოტოეფექტი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკაXI.4. მოსწავლე იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ფოტოეფექტი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ფოტოეფექტი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ფოტოეფექტის ზოგიერთი გამოყენება
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.4. მოსწავლე იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ფოტოეფექტის ზოგიერთი გამოყენება
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ფოტოეფექტის კანონები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.4.მოსწავლე იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ფოტოეფექტის კანონები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.4.მოსწავლე იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.5.მოსწავლე აანალიზებს სითბურ მოვლენებს მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის და თერმოდინამიკის დახმარებით
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა. შემაჯამებელი გამოკითხვა.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა. შემაჯამებელი გამოკითხვა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა. შემაჯამებელი გამოკითხვა.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა. შემაჯამებელი გამოკითხვა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა. შემაჯამებელი სამუშაო.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა. შემაჯამებელი სამუშაო.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.4. მოსწავლე იკვლევს სინათლის ორმაგ ბუნებას
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი გამოკითხვა. შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი გამოკითხვა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შექცევადი და შეუქცევადი პროცესები. თერმოდინამიკის მეორე კანონი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.5.მოსწავლე აანალიზებს სითბურ მოვლენებს მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის და თერმოდინამიკის დახმარებით
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედებიძე, ე.ლაზარაშვილი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შექცევადი და შეუქცევადი პროცესები.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თერმოდინამიკის მეორე კანონი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შინაგანი ენერგია და მისი შეცვლის ხერხები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.5.მოსწავლე აანალიზებს სითბურ მოვლენებს მოლეკულურ კინეტიკური თეორიის და თერმოდინამიკის დახმარებით
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შინაგანი ენერგია და მისი შეცვლის ხერხები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შინაგანი ენერგია და მისი შეცვლის ხერხები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ცენტრისკენული აჩქარება.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ცენტრისკენული აჩქარება.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ცვლადი დენი. ცვლადი დენის გენერატორი.დენის ძალისა და ძაბვის ეფექტური მნიშვნელობა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: ფიზიკა XI.3 მოსწავლე აანალიზებს ცვლადი ელექტრული და მაგნიტური ველების თვისებებს და ხსნის მათ კავშირს ელექტრომაგნიტურ ტალღებთან
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი ფიზიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ცვლადი დენი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ცვლადი დენის გენერატორი.დენის ძალისა და ძაბვის ეფექტური მნიშვნელობა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ჰორიზონტისადმი კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობა.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: გ.გედენიძე; ე.ლაზარაშვილი; ფ ი ზ ი კ ა XI
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ჰორიზონტისადმი კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობა.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ჰორიზონტისადმი კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობა. ამოცანები.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები