სწავლების პროგრამა
საგანიქართული ენა და ლიტერატურა
კლასი
სასწავლო წელი2010-2011
კურსის ხანგრძლივობა (ძირითადი)
კურსის ხანგრძლივობა (სარეზერვო)
სწავლების დონე
- აუცილებელი წინაპირობა
სწავლების დონე
- კურსის მიზანი და ამოცანები
სწავლების მეთოდები
კომპონენტები
საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა
აქტიურობა, დასმულ კითხვაზე პასუხი,
1%
კითხვების დასმა და დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა
1%
დამატებითი ლიტერატურის კითხვით
დამატებითი ლიტერატურის კითხვა აღრმავებს ცოდნას და ბავშვი ეუფლება კითხვის კულტურას.
1%
დავალებების სრულად შესრულება
1%
აუდიტორიასთან კონტაქტი.
1%
საშინაო დავალება.
33%
საკლასო დავალება.
33%
შემაჯამებელი გაკვეთილი.
34%
ჯამი105%
თემა: ავტორი და პერსონაჟი. გიორგი ლეონიძე -
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,9,10,11,12,13.
მიზანი: პერსონაჟჲს მიმართ ავტორის დამოკიდებულებისა და პერსონაჟზე დაყრდნობით ნაწარმოების სათქმელი ამოცნობა.პერსონაჟის წარმოჩენის ხერხებზე მუშაობა.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა. ვ.როდონაია, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ავტორი და პერსონაჟი. გიორგი ლეონიძე - "ნატვრის ხე".
მიზანი: ბიოგარფიული ცნობები. კითხვის სტარეგია. ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ავტორი და პერსონაჟი. გიორგი ლეონიძე - "ნატვრის ხე".
მიზანი: პერსონაჟების დახასიათება. თემისა და იდეის გარკვევა. მხატვრული ხერხები. კითხვებზე პასუხი.ეპიგრაფი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ავტორი და პერსონაჟი. გიორგი ლეონიძე - "მოხუცი გუთნისდედის სიკვდილი".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა,მხატვრული ხერხები. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ავტორი და პერსონაჟი. გიორგი ლეონიძე - "მოხუცი გუთნისდედის სიკვდილი".
მიზანი: პერსონაჟჲს დახასითება, ნოველის გაანალიზება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ავტორი და პერსონაჟი. გიორგი ლეონიძე "მოხუცი გუთნისდედის სიკვდილი", "ნატვრის ხე".
მიზანი: ნოველის "ზღაპრული" სიტყვები. ხატოვანი გამოთქმები. გრამატიკა - მოულოდნელი ზედსართავის სახელები. ზმნისწინების მოულოდნელი გამოყენება. მართლწერა - რიგობითი რიცხვითი სახელი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ბალადა ადამიანურ თანაგრძნობაზე -ანუროგორ იქმნება ხალხურისიტყვიერების ნიმუშები.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,9,10,11,12,13.
მიზანი: ხალხური ნაწარმოების კითხვის სტრატეგიის გაცნობა; სამეცნიერო სტატიის ფრაგმენტის გაცნობა;საინფორმაციო ტექსტის შექმნა წყაროებზე დაყრდნობით.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლასი- ქართული ენა და ლიტერატურა. ავტ:ვ.როდონაია, ა. არაბული, მ.ხუციშვილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ბალადა ადამიანურ თანაგრძნობაზე -ანუროგორ იქმნება ხალხური სიტყვიერების ნიმუშები. "ლექსი ვეფხვისა და მოყმისა."
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა, ლექსიკური მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ბალადა ადამიანურ თანაგრძნობაზე -ანუროგორ იქმნება ხალხური სიტყვიერების ნიმუშები."ლექსი ვეფხვისა და მოყმისა." "
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა, ლექსიკური მუშაობა, პერიფრაზირება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ბალადა ადამიანურ თანაგრძნობაზე -ანუროგორ იქმნება ხალხური სიტყვიერების ნიმუშები. "ლექსი ვეფხვისა და მოყმისა."
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა, პერიფრაზირება, კითხვებზე პასუხი. დასურათება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ბალადა ადამიანურ თანაგრძნობაზე -ანუროგორ იქმნება ხალხურისიტყვიერების ნიმუშები. "ლექსი ვეფხვისა დამოყმისა".
მიზანი: ბალადის ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ბალადა ადამიანურ თანაგრძნობაზე -ანუროგორ იქმნება ხალხურისიტყვიერების ნიმუშები. "ლექსი ვეფხვისა და მოყმისა".
მიზანი: "ვეფხვისა და მოყმის" მითოსური სამყარო-გ. ჯაფარიძე.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ბალადა ადამიანურ თანაგრძნობაზე -ანუროგორ იქმნება ხალხურისიტყვიერების ნიმუშები. "ლექსი ვეფხვისა და მოყმისა".
მიზანი: "იარებოდა დედაი"-შ.არაბული. დიალექტური ლექსიკა. არქაული მრავლობითის დაბოლოება ზმნებში.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გაიცანით და შეაფასეთ მოსწავლეთა შემოქმედება
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: ნაწარმობესი გაანალიზება.რეცენზიისა და გამოხმაურების ცნებების შემოტანა რეცენზიის დაწერა
სახელმძღვანელო: მე-8 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გაიცანით და შეაფასეთ მოსწავლეთა შემოქმედება. ლიკა ბარაბაძე-"ფისო
მიზანი: ნაწარმობესი გაანალიზება.რეცენზიისა და გამოხმაურების ცნებების შემოტანა რეცენზიის დაწერა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გაიცანით და შეაფასეთ მოსწავლეთა შემოქმედება. ი. მახარაძე-"ხაპის გარაჟი".
მიზანი: ნაწარმობესი გაანალიზება.რეცენზიისა და გამოხმაურების ცნებების შემოტანა რეცენზიის დაწერა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გაიცანით და შეაფასეთ მოსწავლეთა შემოქმედება. ა.დაბრუნდაშვილი"ამარკორდი ანუ მე მახსენდება"
მიზანი: ნაწარმობესი გაანალიზება.რეცენზიისა და გამოხმაურების ცნებების შემოტანა რეცენზიის დაწერა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გაიცანით და შეაფასეთ მოსწავლეთა შემოქმედება. დ. ჯოხაძე-"განცხადება დირექტორს".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ანალიზი. გრამატიკული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება. რეცენზიის დაწერა თანატოლთა თხზულებებზე.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გაიცანით და შეაფასეთ მოსწავლეთა შემოქმედება. ა.ბაქრაძე-"დილა"-1970
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ანალიზი.გრამატიკული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება. რეცენზიის დაწერა. თანატოლთა თხზულებებზე.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გაიცანით და შეაფასეთ მოსწავლეთა შემოქმედება. ტექსტის აბზაცებად დაყოფა, მართლწერა-"მისი"თუ "თავისი".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა.ანალიზი. გრამატიკული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება. რეცენზიის დაწერა თანატოლთა თხზულებებზე.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გაიცანით და შეაფასეთ მოსწავლეთა შემოქმედება. ტექსტის აბზაცებად დაყოფა, მართლწერა-"მისი" თუ "თავისი".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა.ანალიზი. გრამატიკული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება. რეცენზიის დაწერა თანატოლთა თხზულებებზე.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გამეორება.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: განვლილი მასალის განმეორება-შეჯამება
სახელმძღვანელო: მე-8 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გამეორება.
მიზანი: განვლილი მასალის განმეორება, შეჯამება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გამეორება.
მიზანი: განვლილი მასალის განმეორება, შეჯამება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: დიალოგი და მონოლოგი - ანუ რას ვიგებთ პერსონაჟთა მეტყველებიდან მათი ხასიათისა და ზრახვების შესახებ. დავით კლდიაშვილი -
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
მიზანი: დილოგისა და მონოლოგის მხატვრული დანიშნულებების გაცნობა; მოთხრობის მიხედვით სცენარის შექმნაზე, მუშაობა;პერსონაჟის გახმოვანება.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლასი -ქართული ენა და ლიტერატურა. ვ. როდონაია, ა. არაბული, მ.ხუციშვილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
დიალოგი და მონოლოგი - ანუ რას ვიგებთ პერსონაჟთა მეტყველებიდან მათი ხასიათისა და ზრახვების შესახებ. დავით კლდიაშვილი - "სოლომან მორბელაძე".
მიზანი: პერსონაჟთა მეტყველება ანუ დიალოგი და მონოლოგი. კითხვის სტტრატეგია-როგორ ამოვიცნოთ პერსონაჟთა ხასიათი? ბიოგრაფიული ცნობები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დიალოგი და მონოლოგი - ანუ რას ვიგებთ პერსონაჟთა მეტყველებიდან მათი ხასიათისა და ზრახვების შესახებ. დავით კლდიაშვილი - "სოლომან მორბელაძე".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა, ლექსიკური მუშაობა. პერსონაჟჲს დამახასიათებელი თვისებები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დიალოგი და მონოლოგი - ანუ რას ვიგებთ პერსონაჟთა მეტყველებიდან მათი ხასიათისა და ზრახვების შესახებ. დავით კლდიაშვილი - "სოლომან მორბელაძე".
მიზანი: აზრის თანამიმდევრობით თხრობა,ლოგიკური აზროვნება. გაანალიზება. ირონია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კლდიაშვილი-"სოლომან მორბელაძე".მეორე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. მოქმედ პირთა დამახასიათებელი თვისებები. მხატვრული ხერხები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კლდიაშვილი -"სოლომან მორბელაძე". მეორე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა, პერსონაჟთა მეტყველება. დიალოგი. მოქმედ პირთა შედარებითი დახსიათება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კლდიაშვილი - "სოლომან მორბელაძე". მესამე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კლდიაშვილი - "სოლომან მორბელაძე". მეოთხე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. კითხვებზე პასუხი. მონოლოგი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კლდიაშვილი -"სოლომან მორბელაძე".
მიზანი: მოთხრობის მიხედვით სცენარის შექმნაზე მუშაობა, პერსონაჟის გახმოვანება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კლდიაშვილი -"სოლომან მორბელაძე".
მიზანი: ვინ იყვნენ აზნაურები? იუმორი. გაღატაკებული იმერელი აზნაურების ცხოვრება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კდიაშვილი - "სოლომან მორბელაძე".
მიზანი: დიალექტიზმები, ფრაზეოლოგიზმები, ცალმხივი დიალოგი. მართლწერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კლდიაშვილი -"სოლომან მორბელაძე".
მიზანი: სოლომან მორბელძის დახასითება- ხელმოცარული მაშვალი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ვისწავლოთ დეტალებზე დაკვირვება.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,7,8,9,10,13
მიზანი: დეტექტივის ჯანრისა ამ ტიპის ნაწამოებების კითხვის სტრატეგიის გაცნობა შიფრის ამოცნობა
სახელმძღვანელო: მე-8 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ვისწავლოთ დეტალებზე დაკვირვება. არტურ კონან დოილი-"მოცეკვავე კაცუნები".
მიზანი: დეტექტივის ჟანრისა და ამ ტიპის ნაწარმოებების კითხვის სტრატეგიის გაცნობა. შიფრის ამოცნობაზე მუშაობით დეტალებზე დაკვირვების უნარ-ჩვევის გამომუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვისწავლოთ დეტალებზე დაკვირვება.არტურ კონან დოილი-ბიოგრაფია.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობების გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვისწავლოთ დეტალებზე დაკვირვება. რა არის დეტექტივი?
მიზანი: მოსწავლე ეცნობა დეტექტივის სიუჟეტს, მის დამახასიათებელ თვისებებს.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვისწავლოთ დეტალებზე დაკვირვება. "მოცეკვავე კაცუნები". პირველი ნაწილი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვისწავლოთ დეტალებზე დაკვირვება. "მოცეკვავე კაცუნები". მეორე ნაწილი.
მიზანი: ნაწარმოების შინაარსის აღქმა და ანალიზი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვისწავლოთ დეტალებზე დაკვირვება. "მოცეკვავე კაცუნები". შეჯამება ანალიზი.
მიზანი: ნაწარმოების შეჯამება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვისწავლოთ დეტალებზე დაკვირვება. ამეტყველებული დეტალები-იოანე ბატონიშვილი "ხუმართსწავლა".
მიზანი: დეტალებზე დაკვირვება. ძველი ქართული დამწერლობის სახეობების გაცნობა,დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვისწავლოთ დეტალებზე დაკვირვება. დ. კლდიაშვილი- "ქამუშაძის გაჭირვება".
მიზანი: ტექსტზე დაკვირვება, გაშიფვრა. შინაარსის გადმოცემა.გრამატიკა-სპეციალური ლექსიკა, მიმართვის ფორმები, მართწერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ვკითხულობთ "ვეფხისტყაოსანს".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
მიზანი: ტექსტში არსებულ დეტალებზე დაკვირვება. ილუსტარციების შედარება.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ვკითხულობთ "ვეფხისტყაოსანს". უცხო მოყმის ნახვა.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. შინაარსის გადმოცემა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვკითხულობთ "ვეფხისტყაოსანს". ტარიელისა და ნესტანის შეხვედრა.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. აზრის წვდომა.მხატვრულ ხერხებზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვკითხულობთ "ვეფხისტყაოსანს".დაჭრილი ფრიდონის მიერ გადატანილი ბრძოლის ამბის თხრობა.
მიზანი: ლექსიკური მუშაობა. ტექსტზე მუშაობა. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვკითხულობთ "ვეფხისტყაოსანს".დაჭრილი ფრიდონის მიერ გადატანილი ბრძოლის ამბის თხრობა.
მიზანი: აზრის თანამიმდევრობით გადმოცემა. მხატვრულ ხერხებზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვკითხულობთ "ვეფხისტყაოსანს". ავთანდილის ბრძოლა მეკობრეების წინააღმდეგ.
მიზანი: კითხვა ,თხრობა, შინაარსის აღქმა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვკითხულობთ "ვეფხისტყაოსანს". ავთანდილის ბრძოლა მეკობრეების წინააღმდეგ.
მიზანი: ლოგიკური მსჯელობა. თემისა და იდეის გარკვევა. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვკითხულობთ "ვეფხისტყაოსანს". ავთანდილის ბრძოლა მეკობრეების წინააღმდეგ.
მიზანი: ენობრივ მასალაზე დაკვირვება. არქაული მრავლობითის ფორმები ვეფხისტყაოსანში.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ილია და აკაკი პოეტისა და პოეზიის დანიშნულების შესახებ
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: ერთ თემაზე შექმნილი ნაწარმოებების შედარება,ელეგიის ჯანრის გაცნობა,ესეს დაწერა მოცემულ თემაზე
სახელმძღვანელო: მე-8 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ილია ჭავჭავაძე. ბიოგრაფია.
მიზანი: მოსწავლე ეცნობა ბიოგრაფიულ ცნობებეს. მუშაობს ტექსტზე.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია და აკაკი პოეტისა და პოეზიის დანიშნულების შესახებ. ლექსი "პოეტი".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია და აკაკი პოეტისა და პოეზიის დანიშნულების შესახებ. "საქართველოს მოამბეზედ".
მიზანი: თემისა და იდეას გარკვევა. ლექსიკის გამდიდრება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია და აკაკი პოეტისა და პოეზიის დანიშნულების შესახებ. აკაკი წერეთელი-ბიოგრაფია.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობების გაცნობა. მხტვრულ ხერხებზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია და აკაკი პოეტისა და პოეზიის დანიშნულების შესახებ. ა. წერეთელი-"პოეტი".
მიზანი: ეცნობა ელეგიას. რაობას.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია და აკაკი პოეტისა და პოეზიის დანიშნულების შესახებ."რამოდენიმე სიტყვა ჩანგურის შესახებ".
მიზანი: პარალელების გავლება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია და აკაკი პოეტისა და პოეზიის დანიშნულების შესახებ. ი. ჭავჭავაძე "ელეგია".
მიზანი: ერთ თემაზე დაწერილ ნაწარმოებებთან პარალელების გავლება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია და აკაკი პოეტისა და პოეზიის დანიშნულების შესახებ. ა. წერეთელი "ხატის წინ".
მიზანი: კითხვების დასმა. ლოგიკური აზროვნება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია და აკაკი პოეტისა და პოეზიის დანიშნულების შესახებ. განსვავებული აზრი-ბ.ხარნაულის "პოეტი" და მ.ჩიტიშვილის "პოეტი".
მიზანი: კითხვების დასმა. ლოგიკური აზროვნება.გრამატიკული მასალის გაცნობა. მუშაობა ინდივიდუალურად წყვილებში.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია და აკაკი პოეტისა და პოეზიის დანიშნულების შესახებ. მ.ლებანიძე -"რით, რით შენდება ლექსი?!".
მიზანი: მუშაობა ინდივიდუალურად წყვილებში.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია და აკაკი პოეტისა და პოეზიის დანიშნულების შესახებ. ი. იმედაშვილი-"ჩემი ცხოვრების წიგნი".
მიზანი: ლოგიკური აზროვნების უნარი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია და აკაკი პოეტისა და პოეზიის დანიშნულების შესახებ. გრამატიკა-ობიექტური პირის ნიშანთა მართწერა, სტილი.
მიზანი: სუბიექტური და ობიექტური პირების ნიშნების გახსენება. ზმნაში მათი გარკვევა. მართწერის საკითხების შესწავლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია და აკაკი პოეტისა და პოეზიის დანიშნულების შესახებ. საშინაო დავალებების განხილვა.
მიზანი: მართლწერის საკითხების შესწავლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება-ანუ ისევ
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 5,6
მიზანი: განვლილი მასალის განმეორება (პროზაული და პოეტური ტექსტების არსებითი ნიშნების შეხსენება );თვითშეფასების ტაბულის შევსება.
სახელმძღვანელო:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება-ანუ ისევ "კარცერი - ლუქსი".
მიზანი: განვლილი მასალის განმეორება (პროზაული და პოეტური ტექსტების არსებითი ნიშნების შეხსენება );თვითშეფასების ტაბულის შევსებ
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება-ანუ ისევ "კარცერი - ლუქსი".მხატვრული და არამხატვრული ლიტერატურა, ხალხური სიტყვიერება.
მიზანი: განვლილი მასალის განმეორება (პროზაული და პოეტური ტექსტების არსებითი ნიშნების შეხსენება );თვითშეფასების ტაბულის შევსება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება - ანუ ისევ "კარცერი - ლუქსი". რითმა, რიტმი, თემა. სიუჟეტი და ფაბულა, პერსინაჟი.
მიზანი: განვლილი მასალის განმეორება (პროზაული და პოეტური ტექსტების არსებითი ნიშნების შეხსენება );თვითშეფასების ტაბულის შევსება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: კლასიკოსის პასუხი მარად თანამედროვე კითხვაზე. ნ. ბარათაშვილი-
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,9,10,11,12,13.
მიზანი: ნაწარმოებში დასმული პრობლემის დაკავშირება თანამედროვეობასთან; ლექსის კომპოზიციის სახეების გაცნობა. ესეს დაწერა.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა. ვ. როდონაია, ა. არაბული,მ. ხუციშვილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
კლასიკოსის პასუხი მარად თანამედროვე კითხვაზე. ნ. ბარათაშვილი- "ფიქრნი მტკვრის პირას".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები. ლექსის წაკითხვა და პერიფრაზირება. ლექსიკური მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
კლასიკოსის პასუხი მარად თანამედროვე კითხვაზე. ნ. ბარათაშვილი- "ფიქრნი მტკვრის პირას".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა.კითხვებზე პასუხი. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
კლასიკოსის პასუხი მარად თანამედროვე კითხვაზე. ნ. ბარათაშვილი- "ფიქრნი მტკვრის პირას".
მიზანი: საუბარი ნაწარმოებში დასმულ პრობლემებზე.ლექსის კომპოზიციის სახეების გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
კლასიკოსის პასუხი მარად თანამედროვე კითხვაზე. ნ. ბარათაშვილი- "ფიქრნი მტკვრის პირას".
მიზანი: ნაწარმოებში დასმული პრობლემის დაკავშირება თანამედროვეობასთან; ლექსის კომპოზიციის სახეების გაცნობა. ესეს დაწერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
კლასიკოსის პასუხი მარად თანამედროვე კითხვაზე. ნ. ბარათაშვილი- "ფიქრნი მტკვრის პირას".ვახტანგ მე-6 - "შეგონება".
მიზანი: ნაწარმოებში დასმული პრობლემის დაკავშირება თანამედროვეობასთან; ლექსის კომპოზიციის სახეების გაცნობა. ესეს დაწერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
კლასიკოსის პასუხი მარად თანამედროვე კითხვაზე. ნ. ბარათაშვილი- "ფიქრნი მტკვრის პირას".
მიზანი: გრამატიკა - რატომ იცვლება ზმნის დრო. პოეზია და არქაიზმები. სწორია თუ არა ფორმა"წყალის"? თხზულება - "არც კაცი ვარგა, რომ ცოცხალი მკვდარსა ემსგავსოს."
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მე ვარ ადამიანი. ნიკო ლორთქიფანიძე - "დადიანის ასული და მათხოვარი".ანალიზისათვის- ნ.გრიგალაშვილი, გ.მურღულია, ლ.დათაშვილი.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: მხატვრული ნაწარმოების თემაზე მუშაობა, ნაწარმოებში წამოჭრილი პრობლემების გაანალიზება, საკუთარი აზრის წერილობით გამოხატვა.
სახელმძღვანელო:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მე ვარ ადამიანი. ნიკო ლორთქიფანიძე - "დადიანის ასული და მათხოვარი"
მიზანი: მხატვრული ნაწარმოების თემაზე მუშაობა, ნაწარმოებში წამოჭრილი პრობლემების გაანალიზება, საკუთარი აზრის წერილობით გამოხატვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მე ვარ ადამიანი. ნიკო ლორთქიფანიძე - "დადიანის ასული და მათხოვარი".
მიზანი: მხატვრული ნაწარმოების თემაზე მუშაობა, ნაწარმოებში წამოჭრილი პრობლემების გაანალიზება, საკუთარი აზრის წერილობით გამოხატვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მე ვარ ადამიანი. ნიკო ლორთქიფანიძე - "დადიანის ასული და მათხოვარი".
მიზანი: მხატვრული ნაწარმოების თემაზე მუშაობა, ნაწარმოებში წამოჭრილი პრობლემების გაანალიზება, საკუთარი აზრის წერილობით გამოხატვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მე ვარ ადამიანი. ნიკო ლორთქიფანიძე - "დადიანის ასული და მათხოვარი".
მიზანი: მხატვრული ნაწარმოების თემაზე მუშაობა, ნაწარმოებში წამოჭრილი პრობლემების გაანალიზება, საკუთარი აზრის წერილობით გამოხატვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მე ვარ ადამიანი. ნიკო ლორთქიფანიძე - "დადიანის ასული და მათხოვარი".
მიზანი: მხატვრული ნაწარმოების თემაზე მუშაობა, ნაწარმოებში წამოჭრილი პრობლემების გაანალიზება, საკუთარი აზრის წერილობით გამოხატვა.მართლწერა, პუნქტუაცია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მომავალ შეხვედრამდე ანუ ამ მთებს იქით მთებია კიდევ
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: რითმათა სახეების გახსენება
სახელმძღვანელო: მე-8 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მომავალ შეხვედრამდე ანუ ამ მთებს იქით მთებია კიდევ. მ. ჩიტაშვილის, ლ.ასათიანისა და შოთა რუსტაველის ციტატები.
მიზანი: მოსწავლე იხსენებს რითმას, რითმის სახეებს, კითხულობს ლექსებს და რითმის სახეებს.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მომავალ შეხვედრამდე ანუ ამ მთებს იქით მთებია კიდევ. ა. სულაკაურის ლექსები-"გადაიკარა", "ამ სოფელს იქით".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები. ტექსტზე მუშაობა. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მომავალ შეხვედრამდე ანუ ამ მთებს იქით მთებია კიდევ. ა. სულაკაურის ლექსები.
მიზანი: ლექსის ზომა, გარითმვის სახეობა-აბსტრაქტული სახეები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მომავალ შეხვედრამდე ანუ ამ მთებს იქით მთებია კიდევ. ა. სულაკაურის ლექსები.
მიზანი: ენობრივ მასალაზე დაკვირვება. უარყოფითი ნაწილაკები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნასწავლი მასალის გამეორება.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,2,3,5,6,9,10,11,12,13.
მიზანი: ა. კალანდაძის, ლ. ასათიანის, მ. ჩიტიშვილის და შ. ნიშნიანიძის ნასწავლი ლექსების გამეორება და სხვა/ პროგრამის გარეშე / ლექსების შესწავლა. მხატვრული წაკითხვა.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლასი -ქართული ენა და ლიტერატურა. ვ. როდონაია, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ნასწავლი მასალის გამეორება.
მიზანი: ა. კალანდაძის, ლ. ასათიანის, მ. ჩიტიშვილის და შ. ნიშნიანიძის ნასწავლი ლექსების გამეორება და სხვა/ პროგრამის გარეშე / ლექსების შესწავლა. მხატვრული წაკითხვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნასწავლი მასალის გამეორება.
მიზანი: ა. კალანდაძის, ლ. ასათიანის, მ. ჩიტიშვილის და შ. ნიშნიანიძის ნასწავლი ლექსების გამეორება და სხვა/ პროგრამის გარეშე / ლექსების შესწავლა. მხატვრული წაკითხვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნაცნობი ადგილები. მანანა ჩიტიშვილი -
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,2,3,5,6,7,10,11,12,13.
მიზანი: ერთ თემაზე შექმნილი ლექსების შედარება; ინტონაციისა და ალუზიის ცნებების შემოტანა;ვარჯიში მხატვრულ კითხვაში; აღწერის ტიპის ტექსტის შექმნა.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლასი-ქართული ენა და ლიტერატურა. ვ.როდონაია, ა.არაბული, მ. ხუციშვილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ნაცნობი ადგილები. მანანა ჩიტიშვილი - "ქართლი".
მიზანი: ბიოგრაფია. რა არის ინტონაცია. ალუზიები პოეზიაში. ლექსის მხატვრული წაკითხვა.ლექსიკური მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაცნობი ადგილები. მანანა ჩიტიშვილი - "ქართლი".
მიზანი: თემისა და იდეის გარკვევა. პერიფრაზირება. პარალელები ისტორიასთან. რითმისა და ლექსის საზომის გარკვევა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაცნობი ადგილები. ანა კალანდაძე -"ლაჰილზე ისევ".
მიზანი: ბიოგრაფია.ლექსის მხატვრული წაკითხვა და ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაცნობი ადგილები.ანა კალანდაძე -"არგვს ზემოთ, არაგვს ქვემოთ".
მიზანი: ლექსის მხატვრული წაკითხვა. პერიფრაზირება. მხატვრული ხერხების გარკვევა. ანლიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაცნობი ადგილები. შოთა ნიშნიანიძე - "აფხაზური კანტატა".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები.ტექსტზე მუშაობა. მხატვრული ხერხები. ანალიზი. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაცნობი ადგილები. შოთა ნიშნიანიძე - "ზედაზენი".
მიზანი: ლექსის მხატვრული წაკითხვა. პერიფრაზირება. საგანთაშორისი კავშირი. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაცნობი ადგილები. არჩილ სულაკაური -"ნადიკვარიდან".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები. ლექსის მხატვრული წაკითხვა. ალუზია. მხატვრული ხერხები.სალექსო საზომი, რითმა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაცნობი ადგილები.ლადო ასათიანი -"რუსთაველის პროსპექტი".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები. ლექსის მხატვრული წაკითხვა. პერიფრაზირება. ანლიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაცნობი ადგილები.
მიზანი: ლექსიკა-სიტყვის ორაზროვნება, გეოგრაფიულ სახელტა პოეზია. "მწყემსი და სამწყსო". გრამატიკა-ზმნის დრო.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაცნობი ადგილები - სინტაქსი.
მიზანი: შესიტყვება-ორი სიტყვის კავშირი. მართლწერა და პუნქტუაცია. თავისუფალი თემა. აღწერეთ ნაცნობი ადგილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნაწერი რჩება უკუნისამდე.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: სამეცნიერო პოპულარული ტექსტის კითხვის სტრატეგიის გაცნობა, საინფორმაციოა ტექსტის შექმნა წყაროს გამოყენებით.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ნაწერი რჩება უკუნისამდე.ქართული ხელნაწერების კვალდაკვალ.
მიზანი: სამეცნიერო პოპულარული ტექსტის კითხვის სტრატეგიის გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაწერი რჩება უკუნისამდე. ქართული ხელნაწერის კვალდაკვალ.
მიზანი: სამეცნიერო პოპულარული ტექსტის კითხვის სტრატეგიის გაცნობა. ინფორმაციის მოძიება-გელათისა და ალავერდის ოთხთავების გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაწერი რჩება უკუნისამდე.3 შატბერდული ხელნაწერის თავგადასავალი.
მიზანი: შატბერდული ოთხთავი.ხანძთა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაწერი რჩება უკუნისამდე.
მიზანი: ადიშის ოთხთავის გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაწერი რჩება უკუნისამდე. ჯრუჭის ოთხთავი.
მიზანი: ჯრუჭის ოთხთავი. ტექსტზე მუშაობა. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაწერი რჩება უკუნისამდე. პარხლის ოთხთავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაწერი რჩება უკუნისამდე.
მიზანი: სამეცნიერო პოპულარული ტექსტის კითხვის სტრატეგიის გაცნობა, საინფორმაციოა ტექსტის შექმნა წყაროს გამოყენებით.შეჯამება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნაწერი რჩება უკუნისამდე.
მიზანი: სამეცნიერო პოპულარული ტექსტის კითხვის სტრატეგიის გაცნობა, საინფორმაციოა ტექსტის შექმნა წყაროს გამოყენებით. გრამატიკულ მასალაზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: პირისპირ. რევაზ ინანიშვილი-"წიგნი".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,9,10,11,12,13.
მიზანი: ბიოგრაფია. ბიოგრაფიის გაცნობა. ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა.ნოველის მახასიათებლების გაცნობა. ნოველის ტიპის ტექსტის შექმნა.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლასი -ქართული ენა და ლიტერატურა. ვ.როდონაია, ა. არაბული, მ.ხუციშვილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
პირისპირ. რევაზ ინანიშვილი -"წიგნი".
მიზანი: ბიოგრაფია. ბიოგრაფიის გაცნობა. ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
პირისპირ. რევაზ ინანიშვილი -"წიგნი".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
პირისპირ. რევაზ ინანიშვილი -"წიგნი".
მიზანი: თემისა და იდეის გარკვევა, მხატვრულ ხერხებზე მუშაობა. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
პირისპირ. რევაზ ინანიშვილი -"წიგნი".
მიზანი: რა არის ნოველა? ე.წ.წინა ვითარების სახელები. მთხრობელის კომენტარით გაწყვეტილი სხვათა სიტყვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
პირისპირ. რევაზ ინანიშვილი -"წიგნი".
მიზანი: მართწერა- ო ხმოვნის შემცველი ფუძეები. საკუთარი ნოველის ტიპის ტექსტის შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: რას ნიშნავს ადამიანურად ყოფნა? ვაჟა-ფშაველა-
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: ერთი და იმავე თემაზე შექმნილი პოეტური ნაწარმოებების შედარება; ავტორთან წერილობით გასაუბრება.
სახელმძღვანელო:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
რას ნიშნავს ადამიანურად ყოფნა? ვაჟა-ფშაველა- ბიოგრაფია "რამ შემქმნა ადამიანად".
მიზანი: ბიოგრაფიის გაცნობა, ლექსის წაკითხვა და გააზრება.ავტორთან წერილობით გასაუბრება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რას ნიშნავს ადამიანურად ყოფნა? ვაჟა-ფშაველა-"რამ შემქმნა ადამიანად".
მიზანი: გულთან რაზიკაშვილის ნაამბობი, ფშაველი კაცის ნაამბობი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რას ნიშნავს ადამიანურად ყოფნა? ვაჟა-ფშაველა-" რამ შემქმნა ადამიანად".
მიზანი: ლექსის ანალიზი,ლირიკა და "ლირიკული მე",ლექსიკა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რას ნიშნავს ადამიანურად ყოფნა? ვაჟა-ფშაველა-" რამ შემქმნა ადამიანად
მიზანი: სინტაქსი -სხვათა სიტყვის მართლწერა.შეცდომების გასწორება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რას ნიშნავს ადამიანურად ყოფნა? ვაჟა-ფშაველა-"რამ შემქმნა ადამიანად".
მიზანი: ერთი და იმავე თემაზე შექმნილი პოეტური ნაწარმოებების შედარება; ავტორთან წერილობით გასაუბრება.საკუთარ სახელთა წოდებითი ბრუნვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: რატომ უნდა ვიკითხოთ კლასიკოსები? ჰენრი დევიდ ტორო -
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,3,5,6,10,11,12,13.
მიზანი: ესეს ტიპის ტექსტისა და დარწმუნების ტექნიკის გაცნობა; დამარწმუნებელი ტექსტის შექმნა.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა. ვ. როდონაია, ა.არაბული, მ.ხუციშვილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
რატომ უნდა ვიკითხოთ კლასიკოსები? ჰენრი დევიდ ტორო - "კითხვა".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რატომ უნდა ვიკითხოთ კლასიკოსები? ჰენრი დევიდ ტორო - "კითხვა".
მიზანი: დავფიქრდეთ, გავაანალიზოთ, შევაფასოთ. კითხვებზე პასუხი.კლასიკა და კლასიკოსები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რატომ უნდა ვიკითხოთ კლასიკოსები? ჰენრი დევიდ ტორო - "კითხვა".
მიზანი: მწიგნობრული ლექსიკა. ესე თუ ესსე? ესეს ტიპის ტექსტის გაცნობა და დამარწმუნებელი ტექსტის შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: რაც მტრობას დაუნგრევია
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,9,10,11,12,13
მიზანი: იუმორისტული ხერხების გაცნობა და გამოყენება
სახელმძღვანელო: მე-8 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
რაც მტრობას დაუნგრევია. ნ. დუმბაძე-"ბოშები".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რაც მტრობას დაუნგრევია. ნ. დუმბაძე-ბიოგრაფია.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობების გაცნობა. ლექსიკის გამდიდრება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რაც მტრობას დაუნგრევია. ნ. დუმბაძე-"ბოშები".
მიზანი: თემისა და იდეის გარკვევა. ნაწარმოების გაანალიზება და შეჯამება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რაც მტრობას დაუნგრევია. გრამატიკა-პირდაპირი ნათქვამის ნაწილაკები, კილო.
მიზანი: პირდაპირი ნათქვამის ნაწილაკების გახსენება და მათი ხმარების წესები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რაც მტრობას დაუნგრევია.საკუთარი იუმორისტული მოთხრობის შექმნა.
მიზანი: იუმორისტული თხრობის ხეხრხების გაცნობა და მათი გამოყენება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რაც მტრობას დაუნგრევია.
მიზანი: იუმორისტული თხრობის ხერხების გამოყენება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: რისთვის იწერება დღიური
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: დღიურის ტიპის ტექსტის გაცნობა დისპუტი
სახელმძღვანელო: მე-8 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
რისთვის იწერება დღიური. ნარგიზა მგელაძე -"უცნობი ბიჭის დღიური".
მიზანი: დღიურის ტიპის ტექსტის გაცნობა, დისპუტის სახეობის გაცნობა, დღიურის ტიპის ტექსტის შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რისთვის იწერება დღიური. ნარგიზა მგელაძე-ბიოგრაფია.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობების გაცნობა. დღიურის ტიპის ტექსტის გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რისთვის იწერება დღიური. "უცნობი ბიჭის დღიური".
მიზანი: დღიურის ტიპის ტექსტის გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რისთვის იწერება დღიური. დღუიურის ტიპის ტექსტის შექმნა. რა არის დისპუტი.
მიზანი: დღიურის დაწერა. იმდიდრებს ლექსიკას. დასმულ კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რისთვის იწერება დღიური. მართლწერის საკითხების შესწავლა.
მიზანი: ტექსტის შეფასება. სადისკუსიო თემის გარჩევა. დისპუტი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: როგორ იქმნება მხატვრული ნაწარმოები,
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: ნაწარმოების შექმნის წერის პროცეის გააზრება,მხატვრული ნაწარმოების წერის პროცესის ყველა ეტაპის დაცვის მხატვრული თხზულების შექმნა.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
როგორ იქმნება მხატვრული ნაწარმოები.მ. ჯავახიშვილი-"ეშმაკის ქვა".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. შინაარსი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქმნება მხატვრული ნაწარმოები.მ. ჯავახიშვილი-"ეშმაკის ქვა".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. აზრის თანამიმდევრობით გადმოცემა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქმნება მხატვრული ნაწარმოები.მ. ჯავახიშვილი-"ეშმაკის ქვა".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა.შინაარსის თანამიმდევრობით გადმოცემა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქმნება მხატვრული ნაწარმოები.მ. ჯავახიშვილი-"ეშმაკის ქვა".
მიზანი: თხზულების გამთლიანება. შეჯამება. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქმნება მხატვრული ნაწარმოები.მ. ჯავახიშვილი-"ეშმაკის ქვა".
მიზანი: პერსონაჟის დახასიათება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქმნება მხატვრული ნაწარმოები.მ. ჯავახიშვილი-"ეშმაკის ქვა".
მიზანი: ნაწარმოების კავშირი სახარებასთან. ბრობს ფსიქოლოგია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქმნება მხატვრული ნაწარმოები.მ. ჯავახიშვილი-"ეშმაკის ქვა".
მიზანი: სახარება იოანესი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქმნება მხატვრული ნაწარმოები.მ. ჯავახიშვილი-"ეშმაკის ქვა".
მიზანი: წინამძღვრიანთკარის სასწავლებელში. ტექსტზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქმნება მხატვრული ნაწარმოები.მ. ჯავახიშვილი-"ეშმაკის ქვა".
მიზანი: ენობრივ მასალაძე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქმნება მხატვრული ნაწარმოები.მ. ჯავახიშვილი-"ეშმაკის ქვა".
მიზანი: ყველა ეტაპის დაცვით საკუთარი თხზულების შექმნა. საშინაო დავალების პრეზენტაცია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: როგორ იქცა ნამდვილი ამბავი ნოეველის სიუჟეტად ?
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: მხატვრული გამონაგონის ფუნქციაზე დაკვირვება,დიალოგზე დაყრდნობით მოთხრობის სჱქმნა
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
როგორ იქცა ნამდვილი ამბავი ნოეველის სიუჯეტად ?რევაზ ინანიშვილი-"ფრთხებიან ყვავები დამბაჩის ხმაზე?"
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები. ტექსტზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქცა ნამდვილი ამბავი ნოეველის სიუჟეტად ?რევაზ ინანიშვილი-"ფრთხებიან ყვავები დამბაჩის ხმაზე?"
მიზანი: შინაარსის თანამიმდევრობით თხრობა. ლოგიკური აზროვნება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქცა ნამდვილი ამბავი ნოეველის სიუჟეტად ?რევაზ ინანიშვილი-"ფრთხებიან ყვავები დამბაჩის ხმაზე?"
მიზანი: ანალიზი. ენობრივ მასალაზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქცა ნამდვილი ამბავი ნოეველის სიუჟეტად ?ემზარ კვიტაიშვილი-"სიკეთის შუქი".
მიზანი: ბიოგრაფია. ტექსტზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქცა ნამდვილი ამბავი ნოეველის სიუჟეტად ?ემზარ კვიტაიშვილი-"სიკეთის შუქი".
მიზანი: შინაარსის თანამიმდევრობით გადმოცემა. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქცა ნამდვილი ამბავი ნოეველის სიუჟეტად ?ემზარ კვიტაიშვილი-"სიკეთის შუქი".
მიზანი: ენობრივ მასალაზე დაკვირვება.ზედსართავ სახელთა მხატვრული დანიშნულება, მსაზღვრელ-საზღვრულის ბრუნება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იქცა ნამდვილი ამბავი ნოეველის სიუჟეტად ?ემზარ კვიტაიშვილი-"სიკეთის შუქი".
მიზანი: დიალოგის მიხედვით საკუთარი თხზულების შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: როგორ სწავლობდა მწერალი ადამიანის სიყვარულს. დავით კლდიაშვილი -
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,9,10,11,12,13.
მიზანი: ავტობიოგრაფიული ნაწარმოების კითხვის სტრატეგიის გაცნობა, ბიოგრაფიული ნარკვევის დაწერა წყაროებზე დაყრდნობით.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა. ვ. როდონაია, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
დავით კლდიაშვილი -"ჩემი ცხოვრების გზაზე".
მიზანი: იმერეთი. ადრეული ბავშვობა. ტექსტზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კლდიაშვილი-"ჩემი ცხოვრების გზაზე".
მიზანი: ბაბუჩემი-ტექსტზე მუშაობა. ანალიზი. კითხვის ტარტეგია. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კლდიაშვილი-"ჩემი ცხოვრების გზაზე".
მიზანი: სწავლების წლები. ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კდიაშვილი-"ჩემი ცხოვრების გზაზე".
მიზანი: სამხედრო სამსახურში. ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კლდიაშვილი -"ჩემი ცხოვრების გზაზე".
მიზანი: გრიგოლ ვოლსკი-ტექსტზე მუშაობა, დავფიქრდეთ, გავაანალიზოთ, შევაფასოთ.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კლდიაშვილი -"ჩემი ცხოვრების გზაზე".
მიზანი: საბა კლდიაშვილი-ტექსტზე მუშაობა, დავფიქრდეთ, გავაანალიზპთ, შევაფასოთ.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კლდიაშვილი -"ჩემი ცხოვრების გზაზე".
მიზანი: ლექსიკა-საკუთარი სახელები. გრამატიკა-ზმნისწინთა არაძირითადი ფუნქციები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დავით კლდიაშვილი -"ჩემი ცხოვრების გზაზე".
მიზანი: სინტაქსი-ზმნის ადგილი წინადადებაში. სტილი-როგორ იჩენს თავს უცხო ენის გავლენა? "კალკი"? პუნქტუაცია-წერტილ-მძიმე წინადადებაში.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: საიდან მოდის სილამაზე?
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,9,11,12,13
მიზანი: ლირიკულ გადახვევაზე დაკვირვება მოთხრობაში, აღწერის ტიპის ტექსტის შექმნა
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
საიდან მოდის სილამაზე? გიორგი ლეონიძე-"მარიტა". პირველი თავი.
მიზანი: ბიოგრაფია. ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
საიდან მოდის სილამაზე? გიორგი ლეონიძე "მარიტა". მეორე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. შინაარსი. პერსონაჟჲს მახასიათებლები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
საიდან მოდის სილამაზე? გიორგი ლეონიძე"მარიტა". მეორე თავი.
მიზანი: შინაარსის თანამიმდევრობით გადმოცემა.მხატვრული ხეხები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
საიდან მოდის სილამაზე? გიორგი ლეონიძე-"მარიტა".მესამე თავი.
მიზანი: შინაარსის თანამიმდევრობით გადმოცემა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
საიდან მოდის სილამაზე? გიორგი ლეონიძე-"მარიტა".
მიზანი: პერსონაჟის დახასიათება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
საიდან მოდის სილამაზე? გიორგი ლეონიძე-"მარიტა".
მიზანი: ნაწარმოების შეჯამება-ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
საიდან მოდის სილამაზე? გიორგი ლეონიძე-"მარიტა".
მიზანი: ენობრივ მასალზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
საიდან მოდის სილამაზე? გიორგი ლეონიძე-"მარიტა".
მიზანი: აღწერის ტიპის ტექსტის წერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სიბრძნის გაკვეთილები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,9,10
მიზანი: სახარების იგავების გაცნობა , იგავის ტიპის ტექსტის შექმნა
სახელმძღვანელო: მე-8 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
სიბრძნის გაკვეთილები. დამარხული ტალანტი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სიბრძნის გაკვეთილები. ტალანტი არ უნდა დაიმარხოს.
მიზანი: ლექსიკური მუშაობა. შეჯამება,ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სიბრძნის გაკვეთილები. უძღები ძის იგავი.
მიზანი: კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სიბრძნის გაკვეთილები.ბიბლიური გამონათქვამები.
მიზანი: მცირე ნარკვევის შედგენა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სიბრძნის გაკვეთილები. სიტყვათა უცნაური წარმოება, ზმნის ძველი ფორმების გასაგებად.
მიზანი: მაგალითების მოძებნა ტექსტში.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სიბრძნის გაკვეთილები. საკუთარი იგავის შექმნა.
მიზანი: იგავის ტიპის ტექსტის შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი გაკვეთილი №1.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,9,10,11,12.
მიზანი: განვლილი მასალის შემოწმება - შეფასება.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა. ავტ.;ვ. როდონაია, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი გაკვეთილი №1.
მიზანი: განვლილი მასალის შემოწმება - შეფასება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი გაკვეთილი №2.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,2,3,5,6,10,11,12.
მიზანი: განვლილი მასალის შემოწმება, შეფასება.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი გაკვეთილი №2.
მიზანი: განვლილი მასალის შემოწმება, შეფასება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი გაკვეთილი №3.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,2,3,5,6,10,
მიზანი: განვლილი მასალის შემოწმება, შეფასება.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა.ვ. როდონაია, ა. არბული, მ. ხუციშვილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი გაკვეთილი №3.
მიზანი: განვლილი მასალის შემოწმება, შეფასება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი გაკვეთილი №4
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,2,3,4,5,9,10.
მიზანი: გავლილი მასალის შემოწმება და შეფასება.
სახელმძღვანელო: მე-8 კლასი- ქართული ენა და ლიტერატურა. ვ.როდონაია, ა. არაბული,მ.ხუციშვილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი გაკვეთილი №4
მიზანი: გავლილი მასალის შემოწმება და შეფასება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი წერა N1
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,9,10,11,12,13
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობითი გადმოცემა,ლოგიკური მსჯელობა,გრამატიკული წესების დაცვა
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი წერა N1
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობითი გადმოცემა,ლოგიკური მსჯელობა,გრამატიკული წესების დაცვა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი წერა N2
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობო გადმიცემა ლიგიკური მსჯელობა გრამატიკული წესების დაცვა
სახელმძღვანელო: მე-8 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი წერა N2
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობო გადმიცემა ლიგიკური მსჯელობა გრამატიკული წესების დაცვა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი წერა N3
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1.5.6.7.8.9.10.11.12.13
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობითი გადმოცემა,ლოგიკური მსჯელობა
სახელმძღვანელო: მე-8 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი წერა N3
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობითი გადმოცემა,ლოგიკური მსჯელობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი წერა N4
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,9,10,11,12,13
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობი გადმოცემა , ლოგიკური მსჯელობა, წერის კულტურის გაუმჯობესება
სახელმძღვანელო: მე-8 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი წერა N4
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობი გადმოცემა , ლოგიკური მსჯელობა, წერის კულტურის გაუმჯობესება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი წერა N5
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,6,7,8,9,12,13
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობითი გადმოცემა,ლოგიკური მსჯელობა,გრამატიკული წესების დაცვა
სახელმძღვანელო: მე-8 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი წერა N5
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობითი გადმოცემა,ლოგიკური მსჯელობა,გრამატიკული წესების დაცვა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები