სწავლების პროგრამა
საგანიქართული ენა და ლიტერატურა
კლასი92
სასწავლო წელი2010-2011
კურსის ხანგრძლივობა (ძირითადი)
კურსის ხანგრძლივობა (სარეზერვო)
სწავლების დონე
- აუცილებელი წინაპირობა
ჯგუფთან ერთად ამზადებს და წარმოადგენს ზეპირ გამოსვლას კონკრეტულ თემაზე.დამოუკიდებლად დაამუშავებს თემის ერთ-ერთ ნაწილს, მოპოვებულ მასალას და შემუშავებულ თვალსაზრისს გააცნობს და შეუთანხმებს ჯგუფის წევრებს. სხვადასხვა გზით (ბიბლიოთეკა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, მონაცემთა ბაზა და ა.შ.) შეარჩევს და პრეზენტაციისას წარმოადგენს დამატებით მასალას თემასთან დაკავშირებით. შეამოწმებს მოპოვებული მასალის სანდოობას (ყვითელი პრესის ინფორმაციაა თუ სერიოზული საინფორმაციო საშუალებების და ა.შ.); საუბრობს ნათლად და გარკვევით.
სწავლების დონე
- კურსის მიზანი და ამოცანები
მეტყველების პროცესში თავისუფლად გადმოსცემს სხვის ნათქვამს პერიფრაზის გამოყენებით. მოსწავლე ეფექტურად იყენებს დისკუსიაში მონაწილეობის ჯგუფურ და ინდივიდუალურ სტრატეგიებს.ისმენს მხატვრულ ტექსტებს და აანალიზებს მას. სწორად იყენებს მართწერის საკითხებს.
სწავლების მეთოდები
კომპონენტები
საშინაო დავალება.
33%
საკლასო დავალება.
33%
შემაჯამებელი გაკვეთილი.
34%
ჯამი100%
თემა: ათონი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,7,8,9,10,11,12,13,14,
მიზანი: საინფორმაციო პოპულალური ტექსტის გაცნობა,ინფორმაციის მოძიება
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ათონი. მითოლოგია, ისტორია.
მიზანი: ტექსტის კითხვა და ანალიზი. შინაარსისი წვდომა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ათონი. დრევანდელი ათონი.
მიზანი: ტექსტის კითხვა და ანალიზი. კითხვა-პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:

მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ათონი. ათონის მთის სამონასტრო ცენტრები.
მიზანი: ტექსტის კითხვა, აზრის წვდომა. შინაარსის თანმიმდევრობით გადმოცემა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ათონი.
მიზანი: ტექსტის კითხვა. აზრის წვდომა. შინაარსის თანმიმდევრობით გადმოცემა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ათონი. ლექსიკა და ფრაზეოლოგია-დარგობრივი ლექსიკა.
მიზანი: გრამატიკული მასალის წაკითხვა და გააზრება. წაკითხულის შეჯამება. მიღებული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ათონი. მართლწერა.
მიზანი: მართლწერის საკითხების წაკითხვა და გააზრება. მიღებული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ათონი. პროექტებზე მუშაობა.
მიზანი: მოსწავლე მოიძიებს ინფრომაციას, სურათებს და ქმნის პროექტებს.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ათონი.
მიზანი: ინფორმაციის შეგროვება მოსწავლის მიერ შერჩეული ძეგლის და ადგილის შესახებ. შემოქმედებითი უნარის გამოვლენა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: აკაკი წერეთელი "თორნიკე ერისთავი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12,13,14
მიზანი: ისტორიული ფაქტისა და მხატვრული გამონაგონის გამიჯვნა ნაწამოებში,კომპოზიცია,პოემა
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
აკაკი წერეთელი-"თორნიკე ერისთავი" კარი პირველი. პირველი, მეორე თავი თავი
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. პერიფრაზირება. შინაარსის წვდომა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი-"თორნიკე ერისთავი. პირველი კარი. მესამე,მეოთხე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. პერიფრაზირება. მოქმედ გმირთა მახასიათებლები. შინაარსი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი-"თორნიკე ერისთავი"პირველი კარი. მეხუთე-მეშვიდე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. პერიფრაზირება. მოქმედ გმირთა მახასიათებლები. შინაარსი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი-"თორნიკე ერისთავი". კარი მეორე.პირველი-მეოთხე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. შინაარსი. ლექსიკური მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი-"თორნიკე ერისთავი". კარი მესამე.პირველი,მეორე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. შინაარისი წვდომა. ლოგიკური მსჯელობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი-"თორნიკე ერისთავი". კარი მესამე. მეოთხე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. აზრის წვდომა. პერსონაჟის მახასიათებლები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი-"თორნიკე ერისთავი". კარი მესამე. მეხუთე, მეექვსე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლოგიკური მსჯელობა გეგმა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი-"თორნიკე ერისთავი". მესამე კარი.
მიზანი: მიღებული ცოდნის შეჯამება. გრამატიკულ მასალაზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი-"თორნიკე ერისთავი". მეოთხე კარი. პირველი,მეორე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. მოქმედ გმირთა მახასიათებლები. მხატვრული ხერხები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი-"მეოთხე კარი. მეოთხე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. შინაარსი. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი-თორნიკე ერისთავი"
მიზანი: იოანესა და ექვთიმეს ცხოვრება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი-"თორნიკე ერისთავი".
მიზანი: პერსონაჟის დახასიათება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი-"თორნიკე ერისთავი"
მიზანი: პოემის ისტორიული და შეთხზული ელემენტები. მახტვრული გამონაგონი. ფაბულა და სიუჟეტი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი -"თორნიკე ერისთავი".
მიზანი: ლექსიკა,მართლწერა, სინტაქსი. ისტორიულ თემაზე მხატვრული თხზულების წერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ალფონს დოდე. "ტარტარენ ტარასკონელის უჩვეულო თავგადასავალი"
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: ლიტერატურული პარალელი ანუ კიდევ ერთი პერსონაჟის პორტრეტი. ორი პერსონაჟის შედარებითი დახასიათება.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქარტული ენა და ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ალფონს დოდე. "ტარტარენა ტარასკონელი უჩვეულო თავგადასავალი".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები. ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. შინაარსის წვდომა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ალფონს დოდე. "ტარტარენ ტარასკონელის უჩვეულო თავგადასავალი ".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. კითხვებზე პასუხი. პერსონაჟის მახასიათებლები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ალფონს დოდე. "ტარტარენ ტარასკონელის უჩვეულო თავგადასავალი".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. აზრის წვდომა. პერსონაჟის მახასიათებლები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ალფონს დოდე. "ტარტარენ ტარასკონელის უჩვეულო თავგადასავალი
მიზანი: პარალელები- შედარებითი დახასიათება ლუარსაბისა და ტარტარენისა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ალფონს დოდე. "ტარტარენ ტარასკონელის უჩვეულო თავგადასავალი
მიზანი: ტარტარენისა და ლუარსაბის სახლ-კარის შედარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ალფონს დოდე. "ტარტარენ ტარასკონელის უჩვეულო თავგადასავალი
მიზანი: ენობრივ მასალაზე მუშაობა. ქონების გამომხატველი სახელების წარმოება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ბესიკ ხარანაულის-"ლექსები"
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 2,3,5,7,8,10,11,12.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ლექსის მხატვრული კითხვა, ლექსის ფორმასა და შინაარსზე დაკვირვება. თავისუფალი ლექსი.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ბესიკ ხარანაულის-"ლექსები"
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ლექსის მხატვრული კითხვა, ლექსის ფორმასა და შინაარსზე დაკვირვება. თავისუფალი ლექსი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გალაკტიონ ტაბიძე-"ეს მშობლიური ქარია", "ატმის რტოო, დაღალულო რტოო..."
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ლექსის წაკითხვა, თემა,იდეა,რითმა, ბგერწერის ხერხების გაცნობა.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გალაკტიონ ტაბიძე-"ეს მშობლიური ქარია".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ლექსის წაკითხვა, თემა,იდეა,რითმა, ფერწერის ხერხების გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გალაკტიონ ტაბიძე - "ატმის რტოო, დაღალულო რტოო..."
მიზანი: ტექსტის წაკითხვა, პერიფრაზირება, მხატვრული ხერხები. რითმა ზომა. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გალაკტიონ ტაბიძე .
მიზანი: გალაკტიონ ტაბიძის "ფოთლების შრიალი", გიორგი ლეონიძის "ტრამალ და ტრამალ". სიმონ ჩიქოვანის "კაკაბი და ნაკადული" ლექსების შედარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გალაკტიონ ტაბიძე .
მიზანი: გალაკტიონ ტაბიძისა და სიმონ ჩიქოვანის ლექსების შედარება. ალიტერაცია, რითმა, ზომა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გალაკტიონ ტაბიძე.
მიზანი: გალაკტიონ ტაბიძის არპროგრამული ლექსების შესწავლა, მხატვრული წაკითხვა და ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გამეორება
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
მიზანი: ნასწავლი ტექსტების განმეორება,წაკითხულის გააზრება,გაანალიზება
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გამეორება
მიზანი: ნასწავლი ტექსტების განმეორება,წაკითხულის გააზრება,გაანალიზება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გამეორება
მიზანი: ნასწავლი ტექსტების განმეორება,წაკითხულის გააზრება,გაანალიზება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გამეორება
მიზანი: ნასწავლი ტექსტების განმეორება,წაკითხულის გააზრება,გაანალიზება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გამეორება.
მიზანი: ნასწავლი ტექსტების განმეორება,წაკითხულის გააზრება,გაანალიზება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გამეორება.
მიზანი: ნასწავლი ტექსტების განმეორება,წაკითხულის გააზრება,გაანალიზება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გამეორება.
მიზანი: ნასწავლი ტექსტების განმეორება,წაკითხულის გააზრება,გაანალიზება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გურამ პეტრიაშვილის "პატარა დინოზავრი".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ტექსტზე მუშაობა, ზღაპრის მახასიათებლების გაცნობა, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება, საკუთარი ზღაპარი.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გურამ პეტრიაშვილის "პატარა დინოზავრი".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ტექსტზე მუშაობა, ზღაპრის მახასიათებლების გაცნობა, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გურამ პეტრიაშვილის "პატარა დინოზავრი".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა, ზღაპრის მახასიათებლების გაცნობა, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება, საკუთარი ზღაპარი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გურამ პეტრიაშვილის "თეთრსულელა".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა, შინაარსის გაცნობა, ლექსიკური მუშაობა, პერსონაჟის დახასიათება.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გურამ პეტრიაშვილის "თეთრსულელა".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა, შინაარსის გაცნობა, ლექსიკური მუშაობა, პერსონაჟის დახასიათება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გურამ პეტრიაშვილის "თეთრსულელა".
მიზანი: პერსონაჟის დახასიათება.აზრის თანამიმდევრობით გადმოცემა. ლოგიკური აზროვნება. ლექსიკა და ფრაზეოლოგია. ჩართული.საკუთარი ზღაპრის შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ვაჟა- ფშაველა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10
მიზანი: ნაწარმოების თემის განსაზღვრის უნარ-ჩვევის გამომუშავება
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ვაჟა- ფშაველა. "კლდემ მხოლოდ ერთხელ თქვა" პირველი ნაწილი.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები. ტექსტზე მუშაობა. აზრის თანმიმდევრობით გადმოცემა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვაჟა- ფშაველა. "კლდემ მხოლოდ ერთხელ თქვა" მეორე ნაწილი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. აზრის თანმიმდევრობითგადმოცემა. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვაჟა- ფშაველა. "კლდემ მხოლოდ ერთხელ თქვა" მესამე ნაწილი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. აზრის თანმიმდევრობით გადმოცემა. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვაჟა- ფშაველა. "კლდემ მხოლოდ ერთხელ თქვა"
მიზანი: გაკვეთილის შეჯამება. მხატვრულ ხერხებზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვაჟა- ფშაველა. "კლდემ მხოლოდ ერთხელ თქვა".
მიზანი: ნაწარმოების თემა და იდეა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ვაჟა-ფშაველა -"ხმელიწიფელი".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ტექსტზე მუშაობა, გაპიროვნების ხერხების გაცნობა, თხრობითი ხასიათის ნაწარმოების შექმნა გაპიროვნების ხერხების გამოყენებით, კავშირი ბუნებასთან.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ვაჟა -ფშაველა - "ხმელი წიფელი".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ტექსტზე მუშაობა, გაპიროვნების ხერხბი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვაჟა - ფშაველა - "ხმელი წიფელი."
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა.ლექსიკური მუშაობა.აზრის თანამიმდევრობით გადმოცემა.კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვაჟა - ფშაველა -"ხმელი წიფელი".
მიზანი: "ხმელი წიფლის აწმყო და წარსული. ეპიტაფია. გაპიროვნება. მხატვრული ხერხები.შედარება, ეპითეტი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვაჟა - ფშაველა -"ხმელი წიფელი".
მიზანი: გრამატიკა-პუნქტუაცია, სასვენი ნიშნების დასმა. გაპიროვნების ხერხების გამოყენებით საკუთარი მოთხრობის შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვაჟა -ფშაველა -"ხმელი წიფელი".
მიზანი: მასალის განმტკიცება, შეფასება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ილია ჭავჭავაძე-
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,13,14.
მიზანი: პერსონაჟის გარგენობის და ხასიათის ხატვის ხერხებზე დაკვირვება. ამ ხერხების ათვისებაზე მუშაობა.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ილია ჭავჭავაძე-"კაცია-ადამიანი?" პირველი თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. შინაარსის წვდომა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძე-"კაცია-ადამიანი?" პირველი თავი.
მიზანი: ლუარსაბის სახლ-კარის აღწერა. მხატვრული ხერხები. ანდაზები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძე-"კაცია-ადამიანი?" მეორე თავი.
მიზანი: პორტერეტი. ლუარსაბის შეხედულება სწავლა-განათლებაზე.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძე-"კაცია-ადამიანი?" მესამე თავი.
მიზანი: აზრის თანამიმდევრიბით გადმოცემა. ლოგიკური მსჯელობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძე-"კაცია-ადამიანი?" მეხუთე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. აზრის თანამიმდევრობით გადმოცემა. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძე-"კაცია-ადამიანი?"
მიზანი: შეჯამება. პერსონაჟთა დახასიათება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძე-"კაცია-ადამიანი?"
მიზანი: ენობრივ მასალაზე დაკვირვება-ნაზმნარი ზედსართავი სახელები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: კეთილიიყოს თქვენი მობრძანება - ანუ "კარცერი ლუქსი".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 4,7,8,10,11,12,13,14.
მიზანი: ბიგრაფიული ცნობები ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. აზრის წვდომა. კითხვებზე პასუხი. გრამატიკული მასალის განმეორება.
სახელმძღვანელო: მშობლიური ლიტერატურა მე-7 კლასი - ვ. როდონაია...
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
"კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა."
მიზანი: ბიგრაფიული ცნობები ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. აზრის წვდომა. კითხვებზე პასუხი. გრამატიკული მასალის განმეორება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
"კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. აზრის წვდომა. კითხვებზე პასუხი. გრამატიკული მასალის განმეორება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
"კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა". მეორე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. აზრის წვდომა. კითხვებზე პასუხი. გრამატიკული მასალის განმეორება. თემისა და იდეის გარკვევა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
"კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა". მეორე თავი.
მიზანი: სწორად მეტყველება, აზრის თანამიმდევრობით გადმოცემა. არგუმენტირებული მსჯელობა.სიტყვათწარმოება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
"კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა".
მიზანი: თხრობის ლაკონურობა. თემისა და იდეის გარკვევა. პერსონაჟების დახასიათება. მართლწერის საკითხები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მერაბ ბერძენიშვილი -":ზარი", "დამნაშავე დასჯილია".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 4,5,7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ტექსტზე მუშაობამ თემის, იდეის განსაზღვრა, დისკუსიის წარმართვა,შინაარსის თხრობა.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მერაბ ბერძენიშვილი -":ზარი".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ტექსტზე მუშაობამ თემის, იდეის განსაზღვრა, დისკუსიის წარმართვა,შინაარსის თხრობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მერაბ ბერძენიშვილი -"დამნაშავე დასჯილია".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა.აზრის თანამიმდევრობით გადმოცემა. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მერაბ ბერძენიშვილი -"დამნაშავე დასჯილია".
მიზანი: შინაარსის თანამიმდევრობით გადმოცემა. გრამატიკა. არსებითი სახელის ბრუნება ნაცვალსახელთან და ზედსართავ სახელთან ერთად. სასვენი ნიშნების დასმა. სატელევიზო დისკუსიის შეფასება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნიკო ბაგრატიონი "ბურეფთან"
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12,13,14
მიზანი: ავტობიოგრაფიული ტექსტის მახასიათებლების გაცნობა და გამოყენება
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ნიკო ბაგრატიონი.
მიზანი: ისტორიული ცნობა. ბიოგრაფიული ცნობები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნიკო ბაგრატიონი "ბურებთან"-ტყვეობაში წმინდა ელენეს კუნძულზე. პირველი ნაწილი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. შინაარსის აღქმა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნიკო ბაგრატიონი "ბურებთან"-ტყვეობაში წმინდა ელენეს კუნძულზე. მეორე ნაწილი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. მხატვრულ ხერხებზე დაკვირვება. შინაარსის აღქმა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნიკო ბაგრატიონი "ბურებთან"-ტყვეობაში წმინდა ელენეს კუნძულზე. მესამე ნაწილი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. მხატვრულ ხერხებზე დაკვირვება. შინაარსის აღქმა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნიკო ბაგრატიონი "ბურებთან"-ტყვეობაში წმინდა ელენეს კუნძულზე. მეოთხე ნაწილი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. პერსონაჟის მახასიათებლებზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნიკო ბაგრატიონი "ბურებთან"-ტყვეობაში წმინდა ელენეს კუნძულზე. მეხუთე ნაწილი.
მიზანი: პერსონაჟის დახასიათება. შინაარსის თანმიმდევრობით გადმოცემა.თემისა და იდეის გარკვევა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნიკო ბაგრატიონი "ბურებთან"-ტყვეობაში წმინდა ელენეს კუნძულზე. ლექსიკა, კუთვნილების გამოხატვის საშუალებები, მართლწერა.
მიზანი: ნაწარმოების ანალიზი, მართლწერის საშუალებებზე მუშაობა. სინტაქსურ ურთიერთობებზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:

მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნოდარ დუმბაძე - "პირველი სიყვარული".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 4,7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ტექსტის წაკითხვა, წერილის ძირითადი ელემენტების გაცნობა. პარონიმები.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ნოდარ დუმბაძე -"პირველი სიყვარული".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები,ტექსტის წაკითხვა,ლექსიკური მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნოდარ დუმბაძე -"პირველი სიყვარული"
მიზანი: წერილის ძირითადი ელემენტების გაცნობა. პარონიმები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნოდარ დუმბაძე -"პირველი სიყვარული".
მიზანი: პირადი წერილის ძირითადი ელემენტები. სხვათა წერილების გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნოდარ დუმბაძე -"პირველი სიყვარული".
მიზანი: სხვათა წერილების გაცნობა. გრამატიკა-სხვათა სიტყვა პირად წერილში.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნოდარ დუმბაძე -"პირველი სიყვარული".
მიზანი: მილოცვის, მადლობისა და თხოვნის გამომხატველი წერილების წერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნოდარ დუმბაძე - "სისხლი".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: სიმბოლოს ცნების შემოტანა, აქტიური კითხვის სტრატეგიების გაცნობა. თხრობითი ხასიათის ტექსტის შექმნა.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ნოდარ დუმბაძე - "სისხლი".პირველი თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნოდარ დუმბაძე - "სისხლი".პირველი თავი.
მიზანი: შინაარსის თანამიმდევრობით გადმოცემა. მხატვრული ხერხები. მიმართვის ფორმები. დიალოგი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნოდარ დუმბაძე - "სისხლი". მეორე თავი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. არგუმენტირებული მსჯელობა.კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნოდარ დუმბაძე - "სისხლი". მესამე თავი.
მიზანი: ტექსტის წაკითხვა. კითხვებზე პასუხი. სიმბოლოს ცნების შემოტანა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნოდარ დუმბაძე - "სისხლი".
მიზანი: მოქმედ პირთა დახასიათება. თემისა და იდეის გარკვევა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნოდარ დუმბაძე - "სისხლი".
მიზანი: ფრაზეოლოგიზმები. ზმნის საწყისი. ფორმის პრაქტიკული დანიშნულება. მიმართვის ფორმები.თავისუფალი თხზულება-ერთი ეპიზოდი ჩემი ოჯახის ცხოვრებიდან.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნოდარ წულეისკირი -"როცა ადამიანს ცოცხალი არსებისადმი სიბრალულის გრძნობა არ გააჩნია".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 4,7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ტექსტზე მუშაობა, პუბლიცისტური ტექსტის გაცნობა და ამ ტიპის ტექსტის შექმნაზე მუშაობა.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ადამიანს ცოცხალი არსებისადმი სიბრალულის გრძნობა არ გააჩნია".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ტექსტზე მუშაობა, პუბლიცისტური ტექსტის გაცნობა.ლექსიკური მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნოდარ წულეისკირი -"როცა ადამიანს ცოცხალი არსებისადმი სიბრალულის გრძნობა არ გააჩნია".
მიზანი: ლოგიკური აზროვნება. შინაარსის თანამიმდევრობით გადმოცემა. პუბლიცისტურ ტექსტში ელემენტების გამოყოფა-პრობლემა, ფაქტი, შეფასება, დასკვნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნოდარ წულეისკირი - "როცა დამიანს სიბრალულის გრძნობა არ გააჩნია".
მიზანი: პერსონაჟის დახასიათება. საკუთარი პუბლიცისტური ნაწარმოების შექმნა. გრამატიკა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ოტია იოსელიანი." ჩემივეფხისტყაოსანი".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები,კითცვის სტრატეგიების გაცნობა და გამოყენება
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ოტია იოსელიანი
მიზანი: კითხვის სტრატეგიების გაცნობა. კითხვა-პასუხი. მწერლის ბიოგრაფია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ოტია იოსელიანი. " ჩემი ვეფხისტყაოსანი".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. შინაარსის აღქმა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ოტია იოსელიანი." ჩემივეფხისტყაოსანი".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. კითხვა-პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ოტია იოსელიანი." ჩემივეფხისტყაოსანი".
მიზანი: მოსწავლე იხსენებს რომელ ეპიზოდში ვის მიერ და რის გამო ითქვა აფორიზმები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ოტია იოსელიანი." ჩემივეფხისტყაოსანი".
მიზანი: კომპოზიცია, სიუჟეტის აგების პრინციპით ილუსტრაციების თანმიმდევრობით დაწყობა და ეპიზოდის შინაარსის გადმოცემა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: პოეზიათა ფერწერა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12
მიზანი: ახწერის ხერხების გაცნობა ლექსის წაკითხვა გაანალიზება
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
პოეზიათა ფერწერა. მ.სალუქვაძე-"დედაჩემი".
მიზანი: ბიოგრაფია. ლექსის კითხვა და აღქმა. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
პოეზიათა ფერწერა. მ. სალუქვაძე-"ყაყაჩო".
მიზანი: ლექსის წაკითხვა. პერიფრაზირება. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
პოეზიათა ფერწერა. მ.სალუქვაძე-"არსენალის მთა ღამით".
მიზანი: ლექსის წაკითხვა. პერიფრაზირება. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
პოეზიათა ფერწერა. მ. სალუქვაძე-"მოცეკვავე თაიგული".
მიზანი: ლექსისი წაკითხვა. პერიფრაზირება. მხატვრული ხერხები. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
პოეზიათა ფერწერა. მ.სალუქვაძე-"ბანქოს მოთამაშეები".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა.რითმის გარკვევა. ენობრივ მასალაზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: პროექტების წარმოდგენა პრეზენტაცია
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12,13,14
მიზანი: საუკთესო პროექტების გამოვლენა
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
საშინაო დავალებების განხილვა-პრეზენტაცია. პროექტების წარმოდგენა-პრეზენტაცია.
მიზანი: საშიანო დავალებების პრეზენტაცია. ლოგიკური მსჯელობა.მიღებული ცოდნის გამოყენება. საკუთარი პროეტების გამოვლენა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: რა შეუძლიათ ისევ ლექსებს? ომა წიკლაური -"საფლავზე მოვა ლექსის ხე".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 2,3,5,78,9,10,11,12.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები. ლექსის მხატვრული წაკითხვა ანალიზი. ლექსის ფორმასა და შინაარსზე დაკვირვება. თემა , იდეა, რითმა, ზომა.
სახელმძღვანელო: მშობლირუ ლიტერატურრა მე-7 კლ. ვ.როდონაია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
რა შეუძლიათ ისევ ლექსებს? ომა წიკლაური -"საფლავზე მოვა ლექსის ხე".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები. ლექსის მხატვრული წაკითხვა ანალიზი. ლექსის ფორმასა და შინაარსზე დაკვირვება. თემა , იდეა, რითმა, ზომა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რა შეუძლიათ ისევ ლექსებს? ტიციან ტაბიძე -"რია -რია"...
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები. ლექსის მხატვრული წაკითხვა ანალიზი. ლექსის ფორმასა და შინაარსზე დაკვირვება. თემა , იდეა, რითმა, ზომა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: რა შეუძლიათ ლექსებს?-ლადო ასათიანი -"ვაჟა-ფშაველას ნაამბობი".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 2,3,5,7,8,9,10,11,12.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ლექსის მხატვრული წაკითხვა, თემის და იდეის გარკვევა, ლექსის ფორმასა და შინაარსზე დაკვირვება.
სახელმძღვანელო: მშობლიური ლიტერატურა. მე-7კლ.-ვ.როდონაია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
რა შეუძლიათ ლექსებს?-ლადო ასათიანი -"ვაჟა-ფშაველას ნაამბობი".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ლექსის მხატვრული წაკითხვა, თემის და იდეის გარკვევა, ლექსის ფორმასა და შინაარსზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რა შეუძლიათ ლექსებს?-ლადო ასათიანი -"თქვენ გეუბნებით, ძმებო მგოსნებო"
მიზანი: ლექსის მხატვრული წაკითხვა, თემის და იდეის გარკვევა, ლექსის ფორმასა და შინაარსზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: რევაზ ინანიშვილი ტყის შვილები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: ზეპირ მეტყველებაზე დაკვირვების უნარჩვევის გამომუშავება დიალოგი გასცენიურება
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
რევაზ ინანიშვილი- "ტყის შვილები". პირველი ნაწილი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. კითხვებზე პასუხი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რევაზ ინანიშვილი-"ტყის შვილები".
მიზანი: შინაარსის თანამიმდევრობით თხრობა. მხატვრული ხერხები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რევაზ ინანიშვილი-"ტყის შვილები".
მიზანი: პერსონაჟების დახასიათება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რევაზ ინანიშვილი-"ტყის შვილები".
მიზანი: ხმა-მოლაპარაკის თავისებური პორტრეტია.ჯგუფური კითხვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რევაზ ინანიშვილი-"ტყის შვილები".
მიზანი: ენობრივ მასალაძე დაკვირვება. ლექსიკა. მართლწერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რევაზ ინანიშვილი-"ტყის შვილები".
მიზანი: "მკითხველის თეატრი"-გამომეტყველებითი კითხვის შეფასების კრიტერიუმები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რევაზ ინანიშვილი- "ტყის შვილები".
მიზანი: მოთხრობის პიესის სახით დაწერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სიმღერად ქცეული ლექსები; დათო მაღრაძე -"თავისუფლება"-საქართველოს ჰიმნი"
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ლექსის წაკითხვა, ჰიმნის შექმნის ისტორია.
სახელმძღვანელო: დათო მაღრაძე. მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
სიმღერად ქცეული ლექსები; დათო მაღრაძე -"თავისუფლება"-საქართველოს ჰიმნი"
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ლექსის წაკითხვა, ჰიმნის შექმნის ისტორია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სიმღერად ქცეული ლექსები; მედეა კახიძე - :ჩემი მიწის სადღეგრძელო
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ლექსის წაკითხვა, პერიფრაზირება,თემა, იდეა, რითმა, მხატვრული ხერხები.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
სიმღერად ქცეული ლექსები; მედეა კახიძე - :ჩემი მიწის სადღეგრძელო
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ლექსის წაკითხვა, პერიფრაზირება,თემა, იდეა, რითმა, მხატვრული ხერხები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სიმღერად ქცეული ლექსები;მურმან ლებანიძე - "სამშობლო"
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: ბიგრაფიული ცნობები, ლქსის წაკითხვა, თემის და იდეის გარკვევა, მხატვრული ხერხები.რითმა.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
სიმღერად ქცეული ლექსები;მურმან ლებანიძე - "სამშობლო"
მიზანი: ბიგრაფიული ცნობები, ლქსის წაკითხვა, თემის და იდეის გარკვევა, მხატვრული ხერხები.რითმა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სიმღერად ქცეული ლექსები -მურმან ლებანიძე -"ბევრს არ დაგპირდები".
მიზანი: ლქსის წაკითხვა, თემის და იდეის გარკვევა, მხატვრული ხერხები.რითმა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სიმღერად ქცეული ლექსები: ანა კალანდაძე - "საქართველოო ლამაზო".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ლექსის წაკითხვა, აღქმა, თემა, იდეა, ანალიზი, (მხატვრული ხერხები). ანა კალნდაძის ლექსების გახსენება.
სახელმძღვანელო: ანა კალანაძის ლექსები, მე-7 კლასის შობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
სიმღერად ქცეული ლექსები: ანა კალანდაძე - "საქართველოო ლამაზო".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ლექსის წაკითხვა, აღქმა, თემა, იდეა, ანალიზი, (მხატვრული ხერხები). ანა კალნდაძის ლექსების გახსენება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სიმღერად ქცეული ლექსები: ანა კალანდაძე - "საქრთველოო ლამაზო".
მიზანი: ლექსის ანალიზი, მხატვრული ხერხები.ეპიგრაფი. რეფრენი, რითმა, ზომა. ანა კალნდაძის ლექსების გახსენება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სტატიათა სათაურები და დასაწყისები გაზეთი "24 საათი".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: საგაზეთო სტატიების სახეობათა გაცნობა; საგაზეთო სტატიების სათაურებისა და დასაწყისების შემთხვევაზე მუშაობა.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
სტატიათა სათაურები და დასაწყისები გაზეთი "24 საათიდან".
მიზანი: "სოხუმი დევნილებისათვის ქონების დაბრუნებას უარყოფს". "ბიძია მიშა, დაგვიბრუნე ჩვენი თანაკლასელი". "ოცნებასთან შესახვედრად" -სტატიების გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სტატიათა სათაურები და დასაწყისები გაზეთი "24 საათიდან".
მიზანი: "მეორე ბაგრატიონი", "საქართველოში ფრინველის გრიპის გავრცელების საშიშროება არსებობს."
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სტატიათა სათაურები და დასაწყისები გაზეთი "24 საათიდან".
მიზანი: "ებარული ახლშენების ევაკუაცია დასრულდა". "ის,რაც ძვირფასია"."მარია პირველი".სტატიათა სახეობები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სტატიათა სათაურები და დასაწყისები გაზეთი "24 საათიდან".
მიზანი: ლექსიკა და ფრაზეოლოგია. სინტაქსი-საგაზეთო სტატიის პირველი წუნადადება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სტატიათა სათაურები და დასაწყისები გაზეთი "24 საათიდან".
მიზანი: მართწერა-სათაური და ქვესათაური. შემოკლებები გაზეთის ენაში. აბრევიატურა. საკუთარი სტატიის შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სულხა-საბა ორბელიანის იგავები.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,10,11,12,13,14.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები. ტექსტზე მუშაობა. ორბელიანის და ეზოპეს იგავების შედარება.საკუთარი იგავის შექმნა.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასი. ქართული ენა და ლიტერატურა. ვ.როდონაია, ა.არაბული,მ.ხუციშვილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
სულხა-საბა ორბელიანის იგავები."სოფლის მაშენებლები".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები. ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. შინაარსის თანამიმდევრობით გადმოცემა. მორალი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ეზოპეს "ძაღლი, მელა და მამალი".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები. ტექსტზე მუშაობა. ორბელიანის და ეზოპეს იგავების შედარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სულხ-საბა ორბელიანი -"ძალა ერთობისა"."უგნური მცურავი".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა.აზრის თანამიმდევრობით გადმოცემა. თემისა და იდეის გარკვევა. მორალი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სულხან - საბა ორბელიანი -"გლახაკი და ქილა ერბო".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლოგიკური აზროვნება. შინაარსის თანამიმდევრობით გადმოცემა. მორალი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სულხან -საბა ორბელიანი - "კუ და მორიელი".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. თენმისა და იდეის გარკვევა. გარმატიკა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სულხა - საბა ორბელიანი -"უტკბესი და უმწარესი".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. შინაარსის თანამიმდევრობით თხრობა. მორალი. საკუთარი იგავის შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: უმბერტო ეკო -"წიგნი თუ კომპიუტერი".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 4,5,7,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები,კითხვა, მსჯელობის სტრუქტურურლი მახასიათებლების გაცნობა. მსჯელობის ტიპის ტექსტის შექმნაზე მუშაობა.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
უნბერტო ეკო -"წიგნი თუ კომპიუტერი".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები,კითხვა, მსჯელობის სტრუქტურურლი მახასიათებლების გაცნობა. .
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
უნბერტო ეკო -"წიგნი თუ კომპიუტერი".
მიზანი: შინაარსის თანამიმდევრობით გადმოცემა, არგუმენტირებული მსჯელობა. თეზისი, არგუმენტი, დასკვანა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
უმბერტო ეკო -"წიგნი თუ კომპიუტერი".
მიზანი: ლექსიკა და ფრაზეოლოგია.გრამატიკა.საჯარო გამოსვლაში მახასიათებელი ელემენტების გამოყოფა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
უმბერტო ეკო -"წიგნი თუ კომპიუტერი".
მიზანი: განსჯითი ხასიათის ტექსტის შექმნა. სინტაქსი. მართლწერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი გაკვეთილი №2.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12,13.
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობით გადმოცემა, ლოგიკური მსჯელობა. წერის ნორმების დაცვა.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი გაკვეთილი №2.
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობით გადმოცემა, ლოგიკური მსჯელობა. წერის ნორმების დაცვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი გაკვეთილი №2.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 2,3,4,5,6,8,10,11,12.
მიზანი: შესწავლილი მასალის შემოწმება, შეფასება.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასი - ქართული ენა და ლიტერატურა. ვ.როდონაია, ა. არაბული, მ.ხუციშვილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი გაკვეთილი №2.
მიზანი: შესწავლილი მასალის შემოწმება, შეფასება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი გაკვეთილი №4.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 2,3,4,5,6,8,10,11,12.
მიზანი: შესწავლილი მასალის შემოწმება შეფასება.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასი -ქართული ენა და ლიტერატურა. ვ. როდონაია, ა. არაბული, მ.ხუციშვილი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი გაკვეთილი №4.
მიზანი: შესწავლილი მასალის შემოწმება შეფასება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი გაკვეთილი №3.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 2,3,4,5,6,8,10,11,12.
მიზანი: შესწავლილი მასალის შემოწმება, შეფასება.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასი -ქართული ენა და ლიტერატურა. ვ.როდონაია,ა.არაბული, მ.ხუციშვილი,
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი გაკვეთილი №3.
მიზანი: შესწავლილი მასალის შემოწმება, შეფასება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი გაკვეთილი №1.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,1,0,11,13,14.
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობითი გადმოცემა, წერის კულტურის განვითარება. აზრის ლოგიკური თანამიმდევრობით გადმოცემა.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი გაკვეთილი №1.
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობითი გადმოცემა, წერის კულტურის განვითარება. აზრის ლოგიკური თანამიმდევრობით გადმოცემა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი წერა N3
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: ნიღებული ცოდნის წერილობითი გადმოცემა
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი წერა N3
მიზანი: მიღებული ცოდნის წერილობითი გადმოცემა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი წერა N4
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,7,8,9,10,11,12,13,14
მიზანი: მიღებული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება,მარტლწერის წესების დაცვა
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი წერა N4
მიზანი: მიღებული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება,მართლწერის წესების დაცვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი წერა N5
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10
მიზანი: საკუთარი აზრის,ცოდნის წერილობით გადმოცემა,წერის კულტურის განვითარება მართლწერის წესების დაცვა
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი წერა N5
მიზანი: საკუთარი აზრის,ცოდნის წერილობით გადმოცემა,წერის კულტურის განვითარება მართლწერის წესების დაცვა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი წერა №1.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 2,3,4,5,6,8,10,11.
მიზანი: შესწავლილი მასალის შემოწმება, შეფასება.
სახელმძღვანელო: მშობლიური ლიტერატურა მე-7 კლ.-ვ.როდონაია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი წერა №1.
მიზანი: შესწავლილი მასალის შემოწმება, შეფასება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები ტექსტზე მუშაობა,პერიფრაზირება შინაარსის წვდომა,მხატვრულ ხერხებზე მუშაობა
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შოთა რუსთაველი -"ვეფხისტყაოსანი". ტერიელისაგან თავის ამბის მბობა, ოდეს ავთანდილს უამბო.
მიზანი: ტექსტზე მუაშობა. პერიფრაზირება. შინაარსის თანმიმდევრობით გადმოცემა, მხატვრული ხერხები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველი -"ვეფხისტყაოსანი". ტერიელისაგან თავის ამბის მბობა, ოდეს ავთანდილს უამბო.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები ტექსტზე მუშაობა,პერიფრაზირება შინაარსის წვდომა,მხატვრულ ხერხებზე მუშაობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველი -"ვეფხისტყაოსანი". წიგნი-ნესტან დარჯენისა საყვარელსა თანა მოწერილი პირველი.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები ტექსტზე მუშაობა,პერიფრაზირება შინაარსის წვდომა,მხატვრულ ხერხებზე მუშაობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველი -"ვეფხისტყაოსანი". ტარიელისაგან ხატაეთს წასვლა და დიდი ომი.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა,პერიფრაზირება შინაარსის თანმიმდევრობით გადმოცემა,მხატვრულ ხერხებზე მუშაობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველი -"ვეფხისტყაოსანი". წიგნი ტარიელისა ინდოეთ. მეფის წინაშე და გამარჯვებით შემოქცევა.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა,პერიფრაზირება შინაარსის თანმიმდევრობით გადმოცემა.მხატვრულ ხერხებზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველი -"ვეფხისტყაოსანი".
მიზანი: ძველებური მრავლობითი პოემაში ზმნისწინის გამოყენება ზმნის მაგივრად. ძველი ფორმების ამოკითხვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შოთა ძიძიგური-"ენის წარმოშობა."
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,5,7,8,9,10,13
მიზანი: კითხვის სტრატეგიების გაცნობა და გამოყენება
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შოთა ძიძიგური-"ენის წარმოშობა".
მიზანი: ბიოგრაფია.კითხვის სახეები და ხასიათი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა ძიძიგური-"ენის წარმოშობა".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა. შეფასება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა ძიძიგური-"ენის წარმოშობა".
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა. ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა ძიძიგური-"ენის წარმოშობა".
მიზანი: ლექსიკა და ფრაზეოლოგია. რეზიუმე.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ჩემი სკოლა - რევაზ ინანიშვილი -"დამრიგებელი".
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 4,5,7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ტექსტზე მუშაობა,დისკუსიის ცნების შდემოტანა.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ჩემი სკოლა - რევაზ ინანიშვილი -"დამრიგებელი".
მიზანი: ბიოგრაფიული ცნობები, ტექსტზე მუშაობა,დისკუსიის ცნების შემოტანა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ჩემი სკოლა - რევაზ ინანიშვილი -"დამრიგებელი".
მიზანი: შინაარსის თანამიმდევრობით გადმოცემა. ლოგიკური აზროვნება.დისკუსია თემაზე-შაჭიროა თუ არა მასწავლებელთან კამათი ნიშნის თაობაზე?
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: წინაპართა ნაკვალევზე
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,,10,11,12,13,14
მიზანი: იუნტერვიუს ჯანრული მახასიათებლების გაცნობა და გამოყენება
სახელმძღვანელო: მე-7 კლ. ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
წინაპართა ნაკვალევზე. იტერვიუ ირაკლი ონოფრიშვილთან.
მიზანი: ირაკლი ონოფრიშვილის ბიოგრაფიული ცნობები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წინაპართა ნაკვალევზე. იტერვიუ ირაკლი ონოფრიშვილთან.
მიზანი: ინტერვიუს წაკითხვა. გაანალიზება. ლექსიკის გამდიდრება.მიმართვა, სასვენი ნიშნები მიმართვასთან.მორიდებულ საუბარში სახმარი სიტყვები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წინაპართა ნაკვალევზე. ინტერვიუ ირაკლი ონოფრიშვილთან.
მიზანი: პეტრიწის ქართული მონასტრის ისტორიის გაცნობა.იქ მოღვაწე ქართველი ბერების შესახებ ინფორმაციის მოძიება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წინაპართა ნაკვალევზე. იტერვიუ ირაკლი ონოფრიშვილთან.
მიზანი: გაკვეთილის შეჯამება მოსწავლის მიერ. კითხვებზე პასუხის გაცემა. ინტერვიუს აღების ხერხების შესწავლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სამი ნაბიჯი წარმატებისკენ.
მიზანი: ახალი მასალის წარდგენა.კითხვა-პასუხი. გაკვეთილის შეჯამება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სამი ნაბიჯი წარმატებისკენ.
მიზანი: ლექსიკის გამდიდრება. ზედსართავი სახელი.ხარისხის ფორმები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სამი ნაბიჯი წარმატებისკენ.
მიზანი: მიმართვა, მიმართვის ადგილი წინადადებაში. სასვენი ნიშნები მიმართვასთან. მართლწერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სამი ნაბიჯი წარმატებისკენ.
მიზანი: ეცნობა იმ ჟანრულ მახასიათებლებს, რაც საჭიროა ინტერვიუსთვის.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სამი ნაბიჯი წარმატებისკენ.
მიზანი: საშინაო დავალებების განხილვა, პრეზენტაცია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ხალხური ბალადა "თავფარავნელი ჭაბუკი"
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: 7,8,9,10,11,12,13,14.
მიზანი: თხრობის სტრუქტურული მახასიათებლის გაცნობა, სიუჟეტის ცნების შემოტანა, ლექსისა და ბალადის შედარება.
სახელმძღვანელო: მე-7 კლასის მშობლიური ლიტერატურა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ხალხური ბალადა "თავფარავნელი ჭაბუკი".
მიზანი: თხრობის სტრუქტურული მახასიათებლის გაცნობა, სიუჟეტის ცნების შემოტანა.ტექსტზე მუშაობა. ლექსიკური მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ხალხური ბალადა "თავფარავნელი ჭაბუკი".
მიზანი: აზრის თანამიმდევრობით გადმოცემა,მხატვრული ხერხები. თემისა და იდეის გარკვევა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ხალხური ბალადა "თავფარავნელი ჭაბუკი".
მიზანი: ნაწარმოების კომპოზიცია-სიუჟეტი, მოქმედების განვითრება, კულმინაცია, კვანძის გახსნა, დასასრული. ჰიპერბოლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ხალხური ბალადა "თავფარავნელი ჭაბუკი".
მიზანი: "თავფარავნელი ჭაბუკის" სიუჟეტის განვრცობა. გრამატიკა-ნასახელარი ზმნები. პუნქტუაცია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები