სახელი გვარი სამუშაო ელ–ფოსტა ტელეფონი მობილური პირადი ნომერი 0){ // პროგრამის გაშლა ?> '.time().' and ProgID='.$ProgID.' order by Name'; $DurationBase=0; $DurationReserve=0; if ($ptk=mysql_query($sql)) while($row=mysql_fetch_array($ptk)){ $PrThemeID=$row['ID']; $PrThemeName=$row['Name']; echo ''; echo ''; echo ''; $sql='select * from PrSubThemes where DelTime>'.time().' and PrThID='.$PrThemeID.' order by ID'; $PrSubDurationBase=0; $PrSubDurationReserve=0; if ($ptk2=mysql_query($sql)) while($row2=mysql_fetch_array($ptk2)){ $PrSubThemeName=$row2['Name']; $PrSubPurpose=$row2['Purpose']; $PrSubDurationBase=$row2['DurationBase']*1; $PrSubDurationReserve=$row2['DurationReserve']*1; $PrSubNote=$row2['Note']; echo ''; } echo ''; $sql='select PrThCriteriums.ID, PrThCriteriums.CompID, Criteriums.Name as CritName, Components.Name as CompName from PrThCriteriums left outer join Criteriums on Criteriums.ID=PrThCriteriums.CritID left outer join Components on Components.ID=PrThCriteriums.CompID where PrThCriteriums.DelTime>'.time().' and PrThCriteriums.PrThemeID='.$PrThemeID.' order by PrThCriteriums.CompID, CritName'; echo ''; } ?>
სწავლების პროგრამა
საგანი
კლასი
სასწავლო წელი-1
კურსის ხანგრძლივობა (ძირითადი)
კურსის ხანგრძლივობა (სარეზერვო)
სწავლების დონე
- აუცილებელი წინაპირობა
სწავლების დონე
- კურსის მიზანი და ამოცანები
სწავლების მეთოდები
კომპონენტები 0 and Year="'.$Year.'" and ThemeID='.$ThemeID.' and ClassID='.$ClassID.' and DelTime>'.time().' order by CompID'; if ($ptk=mysql_query($sql)) while($row=mysql_fetch_array($ptk)){ $CompID=$row['CompID']; $CompName=$row['Name']; $CompDescription=$row['Description']; $WW=$row['Weight']*1; echo ''; echo ''; $ThSum+=$WW; $cc=1-$cc; } ?>
'.$CompName.'
'.$CompDescription.'
'.$WW.'%
ჯამი%
თემა: '.$PrThemeName.'
'; $ThProgCodes=$row['ThProgCodes']; $PrPurpose=$row['Purpose']; $Classbook=$row['Classbook']; $PrDurationBase=$row['DurationBase']*1; $PrDurationReserve=$row['DurationReserve']*1; $Note=$row['Note']; echo 'საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: '.$ThProgCodes.'
მიზანი: '.str_replace(chr(13),'
',$PrPurpose).'

სახელმძღვანელო: '.$Classbook.'
საათები - ძირითადი: '.$PrDurationBase.'
საათები - სარეზერვო: '.$PrDurationReserve.'
შენიშვნა: '.str_replace(chr(13),'
',$Note).'

თემის გაშლა
'.$row2['Name'].'
მიზანი: '.str_replace(chr(13),'
',$PrSubPurpose).'

საათები - ძირითადი: '.$PrSubDurationBase.'
საათები - სარეზერვო: '.$PrSubDurationReserve.'
შენიშვნა: '.str_replace(chr(13),'
',$PrSubNote).'

შეფასების კრიტერიუმები
self.print(); '; } } else if (isset($_SESSION['admin'])) { if(isset($_GET['TID'])){ $TID=$_GET['TID']*1; $sql='select * from teachers where ID='.$TID; if($ptk=mysql_query($sql)) if($row=mysql_fetch_array($ptk)){ $FName=$row['FName']; $LName=$row['LName']; $FathName=$row['FathName']; if ($ptk2=mysql_query('select * from teachersExt where teacherID='.$TID)) if($row2=mysql_fetch_array($ptk2)){ $BDay=$row2['BDay']; $IDCardPersNum=$row2['IDCardPersNum']; $Address=$row2['Address']; $Phone=$row2['Phone']; $MPhone=$row2['MPhone']; $EMail=$row2['EMail']; $Education=$row2['Education']; $WorkLength=$row2['WorkLength']; $PedWorkLength=$row2['PedWorkLength']; $thisSchoolWorkLength=$row2['thisSchoolWorkLength']; $WorkStartDate=$row2['WorkStartDate']; $WorkEndDate=$row2['WorkEndDate']; $Certification=$row2['Certification']; } } if(isset($FName)){ ?>
მასწავლებელი
გვარი
სახელი
მამის სახელი
დაბადებული
პირადი ნომერი
მისამართი
ტელეფონი
მობილური
ელ–ფოსტა
განათლება
სტაჟი
სტაჟი პედაგოგიური
სტაჟი ამ სკოლაში მუშაობის
სკოლაში მუშაობის დაწყება
სკოლაში მუშაობის დასრულება
საგნები '; ?>
სადამრიგებლო კლასები 0 and tutorID='.$TID; if ($ptk=mysql_query($sql)) while($row=mysql_fetch_array($ptk)) echo $row['Num'].'-'.$row['Parallel'].'
'; ?>
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები '.$row['Name'].''; ?>
სასერთიფიკაციო გამოცდები (წლები)
ასეთი ჩანაწერი არ არსებობს'; } if(isset($_GET['SID'])){ $SID=$_GET['SID']*1; $sql='select * from Students left outer join StudentsExt on StudentsExt.ID=Students.ID where Students.ID='.$SID; if($ptk=mysql_query($sql)) if($row=mysql_fetch_array($ptk)){ $FName=$row['FName']; $LName=$row['LName']; $FathName=$row['FathName']; $Sex=$row['Sex']; $BDay=$row['BDay']; $BDCardNum=$row['BDCardNum']; $IDCardPersNum=$row['IDCardPersNum']; $Address=$row['Address']; $FamilySocStatus=$row['FamilySocStatus']; $EnterDate=$row['EnterDate']; $EnterDocNum=$row['EnterDocNum']; $EnterComment=$row['EnterComment']; $ExpelDate=$row['ExpelDate']; $ExpelDocNum=$row['ExpelDocNum']; $ExpelComment=$row['ExpelComment']; } if(isset($FName)){ ?>
მოსწავლე
გვარი
სახელი
მამის სახელი
სქესიბიჭი
დაბადების დღე
დაბადების მოწმობის ნომერი
პირადი ნომერი
მისამართი
ოჯახის სოციალური მდგომარეობა
ჩარიცხვის თარიღი
ჩარიცხვის ბრძანების ნომერი
ჩარიცხვის კომენტარი
ამორიცხვის თარიღი
ამორიცხვის ბრძანების ნომერი
ამორიცხვის კომენტარი
ასეთი ჩანაწერი არ არსებობს'; } } else echo '
არასანქცირებული მიმართვა
'; ?>