სწავლების პროგრამა
საგანიაბიტური მათემატიკაში
კლასი
სასწავლო წელი2010-2011
კურსის ხანგრძლივობა (ძირითადი)
კურსის ხანგრძლივობა (სარეზერვო)
სწავლების დონე
- აუცილებელი წინაპირობა
რიცხვები და მათზე მოქმედებები. სიდიდეები და მათ შორის კავშირი. პროპორცია. პროცენტი. ხარისხი. ფესვი. მართკუთხა კოორდინატთა სისტემა. ფუნქცია. განტოლება და განტოლებათა სისტემა. უტოლობა და უტოლობათა სისტემა. რიცხვითი მიმდევრობები. რიცხვის ლოგარითმი. ტრიგონომეტრიული ფუნქციები. გეომეტრიული ფიგურები სიბრტყეზე და სივრცეში
სწავლების დონე
- კურსის მიზანი და ამოცანები
წყვეტს პრაქტიკული საქმიანობიდან გამომდინარე პრობლემებს. ზომის სხვადასხვა ერთეულებს აკავშირებს ერთმანეთთან და იყენებს ამოცანების ამოხსნისას. ახდენს მსჯელობა-დამტკიცების პროცესისა და მისი შედეგის ანალიზს. იკვლევს და ადგენს ფუნქციის ან ფუნქციათა ოჯახის თვისებებს და ახდენს ამ თვისებების ინტერპრეტირებას. იყენებს დისკრეტული მათემატიკის მეთოდებს. პოულობს/აფასებს ფიგურების ან მათი ელემენტების ზომებს და იყენებს მათ პრაქტიკული პრობლემების გადაჭრისას. განასხვავებს შერჩევის მეთოდს პოპულაციის სრული აღწერისაგან და მსჯელობს შერჩევის მიხედვით პოპულაციის შესახებ დასკვნების გამოტანის შესაძლებლობაზე. წარმოადგენს მონაცემებს დასმული ამოცანის ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით და ახდენს მათ ინტერპრეტაციას. აკეთებს მონაცემთა ანალიზს და აყალიბებს დასკვნებს
სწავლების მეთოდებიგონებრივი იერიში, დისკუსია, წერითი, ჯგუფებში მუშაობა, მუშაობა წყვილებში, ინდივიდუალური, ლექციური, ტესტირება
კომპონენტები
საშინაო დავალებები
1%
საკლასო დავალებები
1%
შემაჯამებელი დავალებები
1%
ჯამი3%
თემა: განტოლებები. განტოლებათა სისტემები. უტოლობები და უტოლობათა სისტემები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: ხსნის განტოლებათა და უტოლობათა სისტემებს სხვადასხვა ხერხით
სახელმძღვანელო: მათემატიკა V-XII კლასი-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, მათემატიკა VII-X კლასი-ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსან
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა: დამატებით გამოვიყენებთ აგრეთვე წიგნებს: "ვიმეორებთ მათემატიკას"-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, "მათემატიკა" თოფურიასა ღვაბერიძის ავტორობით
თემის გაშლა
განტოლებები. ანტოლებათა სისტემებიგ. უტოლობები და უტოლობათა სისტემები
მიზანი: განტოლებათა და უტოლობათა სისტემების ამოხსნის გზები და მეთოდები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ზომის ერთეულები და კავშირი მათ შორის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: აკავშირებს ერთმანეთთან ზომის სხვადასხვა ერთეულებს და იყენებს მათ პრაქტიკული ამოცანების ამოხსნისას
სახელმძღვანელო: მათემატიკა V-XII კლასი-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, მათემატიკა VII-X კლასი-ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსან
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა: დამატებით გამოვიყენებთ აგრეთვე წიგნებს: "ვიმეორებთ მათემატიკას"-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, "მათემატიკა" თოფურიასა ღვაბერიძის ავტორობით
თემის გაშლა
ზომის ერთეულები და კავშირი მათ შორის
მიზანი: კავშირის დამყარება ზომის სხვადასხვა ერთეულებს შორის
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ლოგარითმები და მისი თვისებები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: ლოგარითმების თვისებების გამოყენება პრაქტიკულ ამოცანებში
სახელმძღვანელო: მათემატიკა V-XII კლასი-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, მათემატიკა VII-X კლასი-ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია, მათემატიკა V-VI კლასი-ნურკი, ტელგმა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა: დამატებით გამოვიყენებთ აგრეთვე წიგნებს: "ვიმეორებთ მათემატიკას"-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, "მათემატიკა" თოფურიასა ღვაბერიძის ავტორობით
თემის გაშლა
ლოგარითმები და მისი თვისებები
მიზანი: ლოგარითმების თვისებების გამოყენება პრაქტიკულ ამოცანებში
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მართკუთხა საკოორდინატო სისტემა სიბრტყეზე და სივრცეში
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: კოორდინატებით წერტილის ადგილმდებარეობის დადგენა. წერტილებს შორის მანძილის პოვნა
სახელმძღვანელო: მათემატიკა V-XII კლასი-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, მათემატიკა VII-X კლასი-ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია, მათემატიკა V-VI კლასი-ნურკი, ტელგმა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა: დამატებით გამოვიყენებთ აგრეთვე წიგნებს: "ვიმეორებთ მათემატიკას"-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, "მათემატიკა" თოფურიასა ღვაბერიძის ავტორობით
თემის გაშლა
წერტილის კოორდინატები სისტემა სიბრტყეზე და სივრცეში
მიზანი: შეუძლია კოორდინატების საშუალებით წერტილი გამოსახოს საკოორდინატო სისტემაში . პოულობს ორ წერტილს შორის მანძილს
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: გავიხსენოთ მონაცემთა წარმოდგენის ხერხები, მონაცემთა რიცხვითი მახასიათებლები, ალბათობის თეორიის ელემენტები
სახელმძღვანელო: მათემატიკა V-XII კლასი-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, მათემატიკა VII-X კლასი-ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია, მათემატიკა V-VI კლასი-ნურკი, ტელგმა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა: დამატებით გამოვიყენებთ აგრეთვე წიგნებს: "ვიმეორებთ მათემატიკას"-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, "მათემატიკა" თოფურიას, ღვაბერიძის ავტორობით
თემის გაშლა
მონაცემთა წარმოდგენის ხერხები, მონაცემთა რიცხვითი მახასიათებლები
მიზანი: გავიხსენოთ - მონაცემთა წარმოდგენის ხერხები; ცხრილები; წერტილოვანი, ხაზოვანი, სვეტოვანი და წრიული დიაგრამები; მასშტაბი და სკალა. მონაცემთა რიცხვითი მახასიათებლები: საშუალო, მოდა, მედიანა, გაბნევის დიაპაზონი; სიხშირე, ფარდობითი სიხშირე
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ალბათობის თეორიის ელემენტები
მიზანი: გავიხსენოთ ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე. ხდომილობა და მასზე მოქმედებები, ხდომილობის ალბათობის გამოსათვლელი ფორმულები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: პლანიმეტრია
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: გავიხსენოთ წერტილი,წრფე,მონაკვეთი,ტეხილი,კუთხე, მრავალკუთხედები და მათი თვისებები,ბრტყელი ფიგურების პერიმეტრისა და ფართობის გამოსათვლელი ფორმულები,წრე და წრეწირი, ვექტორები
სახელმძღვანელო: მათემატიკა V-XII კლასი-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, მათემატიკა VII-X კლასი-ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია, მათემატიკა V-VI კლასი-ნურკი, ტელგმა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა: დამატებით გამოვიყენებთ აგრეთვე წიგნებს: "ვიმეორებთ მათემატიკას"-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, "მათემატიკა" თოფურიას,ღვაბერიძის ავტორობით
თემის გაშლა
წერტილი, წრფე, მონაკვეთი, ტეხილი, კუთხე
მიზანი: გავიხსენოთ წერტილი,წრფე, სხივი, მონაკვეთი, ტეხილი, კუთხე და მათი შემადგენელი ელემენტები; მონაკვეთის სიგრძე, მისი შუამართობი; წრფეთა პარალელობა და თალესის თეორემა; კუთხის სახეები და მათი გრადუსული ზომა, ბისექტრისა, მოსაზღვრე და ვერტიკალური კუთხეები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მრავალკუთხედები და მათი თვისებები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წრე და წრეწირი
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: რიცხვები და მათზე მოქმედებები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: იყენებს მსჯელობა-დასაბუთების სხვადასხვა ხერხს რიცხვებთან და მათზე მოქმედებებთან დაკავშირებით. ახდენს რიცხვითი სიდიდეების შეფასება/შედარებას სხვადასხვა ხერხით. აკავშირებს ერთმანეთთან ზომის სხვადასხვა ერთეულებს და იყენებს მათ ამოცანების ამოხსნისას.
სახელმძღვანელო: მათემატიკა V-XII კლასი-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, მათემატიკა VII-X კლასი-ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია, მათემატიკა V-VI კლასი-ნურკი, ტელგმა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა: დამატებით გამოვიყენებთ აგრეთვე წიგნებს: "ვიმეორებთ მათემატიკას"-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, "მათემატიკა" თოფურიასა ღვაბერიძის ავტორობით
თემის გაშლა
ნატურალური, მთელი, რაციონალური რიცხვები და მათზე მოქმედებები. უსგ და უსჯ. სიმრავლეები და მათზე მოქმედებები.
მიზანი: იყენებს მსჯელობა-დასაბუთების სხვადასხვა ხერხს რიცხვებთან და მათზე მოქმედებებთან დაკავშირებით
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რიცხვითი ღერძი და რიცხვითი შუალედები. უტოლობები და მათი თვისებები . პროპორცია. პროცენტი
მიზანი: ახდენს რიცხვითი სიდიდეების შეფასება/შედარებას სხვადასხვა ხერხით.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სტერეომეტრია
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: გავიხსენოთ წერტილი,წრფე და სიბრტყე სივრცეში,კუთხე, მრავალწახნაგები, მათი მოცულობა და ზედაპირის ფართობი, ვექტორები
სახელმძღვანელო: მათემატიკა V-XII კლასი-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, მათემატიკა VII-X კლასი-ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია, მათემატიკა V-VI კლასი-ნურკი, ტელგმა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა: დამატებით გამოვიყენებთ აგრეთვე წიგნებს: "ვიმეორებთ მათემატიკას"-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, "მათემატიკა" თოფურიას, ღვაბერიძის ავტორობით
თემის გაშლა
წერტილი, წრფე, კუთხე, სიბრტყე სივრცეში
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მრავალწახნაგები
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვექტორები სიბრტყეზე და სივრცეში
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ფუნქცია. ფუნქციათა გრაფიკი. ფუნქციების კომპოზიცია
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: განსაზღვრის არისა და მნიშვნელობათა არის დადგენა. ფუნქციის თვისებების ანალიზი
სახელმძღვანელო: მათემატიკა V-XII კლასი-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, მათემატიკა VII-X კლასი-ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსან
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა: დამატებით გამოვიყენებთ აგრეთვე წიგნებს: "ვიმეორებთ მათემატიკას"-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, "მათემატიკა" თოფურიასა ღვაბერიძის ავტორობით
თემის გაშლა
ფუნქცია. ფუნქციათა გრაფიკი. ფუნქციების კომპოზიცია
მიზანი: იკვლევს ფუნქციას, პოულობს მის მნიშვნელობას, აგებს გრაფიკს...
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ხარისხი და ფესვი. რიცხვითი მიმდევრობები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: მოქმედებები მრავალწევრებზე. მოქმედებები რაციონალურ გამოსახულებებზე. ალგებრული გამოსახულების გარდაქმნა და მისი რიცხვითი მნიშვნელობის გამოთვლა. რიცხვითი მიმდევრობის თვისებები, ფორმულები
სახელმძღვანელო: მათემატიკა V-XII კლასი-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, მათემატიკა VII-X კლასი-ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია, მათემატიკა V-VI კლასი-ნურკი, ტელგმა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა: დამატებით გამოვიყენებთ აგრეთვე წიგნებს: "ვიმეორებთ მათემატიკას"-გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი, "მათემატიკა" თოფურიასა ღვაბერიძის ავტორობით
თემის გაშლა
ხარისხი და მისი თვისებები. მოქმედებები მრავალწევრებზე. შემოკლებული გამრავლების ფორმულები
მიზანი: გაიხსენონ მოქმედებები მრავალწევრებზე და შემოკლებული გამრავლების ფორმულები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ფესვი და მისი თვისებები
მიზანი: კავშირი ფესვებსა და რაციონალურმაჩვენებლიან ხარისხს შორის. ალგებრული გამოსახულებების გარდაქმნა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რიცხვითი მიმდევრობის თვისებები, ფორმულები
მიზანი: გაიხსენონ რიცხვითი მიმდევრობები, არითმეტიკული და გეომეტრიული პროგრესია და მათი შესაბამისი ფორმულები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები