სწავლების პროგრამა
საგანიქართული ენა და ლიტერატურა
კლასი
სასწავლო წელი2010-2011
კურსის ხანგრძლივობა (ძირითადი)
კურსის ხანგრძლივობა (სარეზერვო)
სწავლების დონე
- აუცილებელი წინაპირობა
მოსწავლე ისმენს და წარმოადგენს აუდიტორიის წინაშე სხვადასხვა თვალსაზრისებს სადავო ან პრობლემურ საკითხზე.ისმენს და აფასებს დისკუსიის მონაწილეთა მეტყველებას საკომუნიკაციო ამოცანისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით.კითხულობს მხატვრულ და არამხატვრულ ტექსტებს, რომლებიც შეიცავენ სხვადსხვა თვალსაზრისს პრობლემურ ან სადავო საკითხებზე და გამოხატავს საკუთარ მოკიდებულებას წაკითხულის მიმართ.იყენებს კითხვის მიზნის შესაბამის სტრატეგიებს.ქმნის და წერილობით გადმოსცემს საკუთარ თვალსაზრისს სადავო ან პრობლემურ საკითხებზე,ეკამათება ან აჯამებს განსხვავებულ შეხედულებებს მოცემულ საკითხზე.ირჩევს წერილობითი ტექსტის ფორმასა და სტილს მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით.
სწავლების დონე
- კურსის მიზანი და ამოცანები
მოსწავლე მონაწილეობს საკლასო და სასკოლო დისკუსიებში.კამათის დროს მოსწავლე მიმართავს შესაბამის ტაქტიკას და იცავს სამეტყველო ქცევის ეთიკურ ნორმებს.აანალიზებს და აფასებს თანაკლასელების ზეპირ მოხსენებას,ამოიცნობს და შესაბამისად იყენებს ზეპირი კომუნიკაციის სტრატეგიებს.მოსწავლე განასხვავებს ტექსტში ფაქტობრივ, კონცეპტუალურ და ქვეტექსტურ ინფორმაციას,კითხულობს სხვადსხვა ჟანრის მხატვრულ ნაწარმოებებს, პუბლიცისტურ თხზულებებს და გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას.ქმნის მხატვრულ ტექსტს მოცემული პირობის ან მოდელის მიხედვით.წერს სასწავლო რეფერატს ერთი ან რამდენიმე წყაროს მიხედვით,მიმართავს წერის სტრატეგიებს ნაწერის ეფექტური ორგანიზებისათვის.
სწავლების მეთოდებივარაუდების გამოთქმა, პროვოცირება, კომენტირებული კითხვა, არგუმენტირებული მსჯელობა, აღწერითი და თხრობითი ტიპის ტექსტის შედგენა,კითხვების დასმა,პერსონაჟის დახასიათება,ასოციაციური რუკა, აქტიური კითხვა, მეთოდი 3.2.1.ჯგუფური, წყვილური და ინდივიდუალური სამუშაოები, შემაჯამებელი კითხვები,ორმხრივ ჩანაწერთა დღიური, შედარების სქემა,გონებრივი იერიში, როლური თამაში.
კომპონენტები
საშინაო დავალება
33%
საკლასო დავალება
33%
შემაჯამებელი დავალება
34%
ჯამი100%
თემა: გიორგი მერჩულეს
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,16
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გაცნობა,კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(პერიფრაზირება,სიტყვის მნიშვნელობის ამოცნობა კონტექსტის მიხედვით) ტექსტის გაცნობა-შესწავლა,მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე(კომპოზიცია,ჟანრის კანონი)დაკვირვება-მუშაობა,ტექსტების ენაზე მუშაობა.წერითი დავალებების შესრულება-არგუმენტირებული მსჯელობა.საპრეზენტაციო უნარების განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გიორგი მერჩულეს
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გაცნობა,კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(პერიფრაზირება,სიტყვის მნიშვნელობის ამოცნობა კონტექსტის მიხედვით) ტექსტის გაცნობა-შესწავლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მერჩულეს
მიზანი: ტექსტის შესწავლა-გაანალიზება(პერიფრაზირება,კომენტირება).აღწერითი ტიპის ტექსტის შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გრამატიკა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მერჩულეს
მიზანი: ტექსტის შემდეგი მონაკვეთის გაცნობა-გაანალიზება,პერიფრაზირება და კომენტირებული კითხვა.წერითი დავალების შესრულება.საპრეზენტაციო უნარების განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მერჩულეს
მიზანი: ტექსტის გაცნობა-შესწავლა.ტექსტის ენაზე დაკვირვება-მუშაობა.საანალიზო კითხვების გაანალიზება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მერჩულეს
მიზანი: წერითი დავალება:შერჩეული ეპიზოდის გაანალიზება სამი მითითების მიხედვით.წერითი უნარებისა და ნამუშევრის წარდგინების უნარის გამომუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გრამატიკა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მერჩულეს
მიზანი: ტექსტის შემდეგი მონაკვეთის გაცნობა-გაანალიზება.წერითი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მერჩულეს
მიზანი: ტექსტის შემდეგი მონაკვეთის გაცნობა-გაანალიზება.წერითი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მერჩულეს
მიზანი: ტექსტის შემდეგი მონაკვეთის გაცნობა-გაანალიზება.წერითი დავალების შესრულება.საპრეზენტაციო უნარების ჩამოყალიბება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მერჩულეს "გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება"
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა.წერითი უნარებისა და საპრეზენტაციო უნარების ჩამოყალიბება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მერჩულეს
მიზანი: წერითი დავალება:შერჩეული ეპიზოდის გაანალიზება სამი მითითების მიხედვით.წერითი უნარებისა და ნამუშევრის წარდგინების უნარის გამომუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მერჩულეს
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა.პერიფრაზირება,კომენტირებული კითხვა,სამსჯელო კითხვებზე მუშაობა.მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მერჩულეს
მიზანი: ტექსტზე მუშაობის შეჯამება,საანალიზო კითხვების დამუშავება.ტექსტის ენაზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მერჩულეს
მიზანი: პერსონაჟთა ხასიათებზე მუშაობა.წერითი დავალების შესრულება-გაანალიზება-შეფასება.საპრეზენტაციო უნარების გამომუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მერჩულეს
მიზანი: ტექსტის შესწავლა-გაანალიზება(პერიფრაზირება,კომენტირება).აღწერითი ტიპის ტექსტის შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მერჩულეს
მიზანი: შემაჯამებელი გაკვეთილი.მთლიანი ტექსტის ანალიზი.მხატვრულ სახეებზე მუშაობის შეჯამება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გიორგი მთაწმინდელის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,16
მიზანი: ავტორის ბიოგრაფიის გაცნობა-შესწავლა,ათონზე ქართველთა მონასტრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება-შესწავლა.ნაწარმოების კომპოზიციაზე მუშაობა.მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე(ჟანრის კანონი) დაკვირვება-მუშაობა.კითხვის სტატეგიის გამოყენებით ტექსტის გაცნობა-შესწავლა.საანალიზო კითხვების დამუშავება.წერითი დავალების შესრულება(ჯგუფური დავალება).წერითი უნარების გამომუშავება.ტექსტზე მუშაობის უნარის ჩამოყალიბება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გიორგი მთაწმინდელის
მიზანი: ავტორის ბიოგრაფიის გაცნობა-შესწავლა,ათონზე ქართველთა მონასტრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება-შესწავლა.ნაწარმოების კომპოზიციაზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მთაწმინდელის
მიზანი: კითხვის სტატეგიის გამოყენებით ტექსტის გაცნობა-შესწავლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მთაწმინდელის
მიზანი: ნაწარმოების კომპოზიციაზე მუშაობა.მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე(ჟანრის კანონი) დაკვირვება-მუშაობა.კითხვის სტატეგიის გამოყენებით ტექსტის გაცნობა-შესწავლა.საანალიზო კითხვების დამუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი მთაწმინდელის
მიზანი: წერითი დავალების შესრულება-პრეზენტაცია.(ჯგუფური კვლევა).წერითი უნარების განვითარება.შეფასებისა და თვითშეფასების უნარების განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გრამატიკა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გრამატიკა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გრამატიკა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.6,7,9,11,12,15,16
მიზანი:
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა; ა.არაბული-ქართული ენა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გრამატიკა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გრამატიკა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.6,7,9,11,12,15,16
მიზანი:
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა; ა.არაბული-ქართული ენა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გრამატიკა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გრამატიკა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.1.2.3.8.9.10.
მიზანი:
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა; ა.არაბული-ქართული ენა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გრამატიკა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: იაკობ ხუცესის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.1,2,3,8,9,10,11,12,16.
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გაცნობა-შესწავლა,ტექსტის გაცნობა-გაანალიზება,ეპოქის მსოფლმხედველობის გათვალისწინების უნარის ჩამოყალიბება,ტექსტის დაკავშირება ისტორიულ კონტექსტთან.ძველი ქართული ტექსტის ენაზე დაკვირვება-მუშაობა.ტექსტთან მუშაობის (პერიფრაზირებისა და სიტყვის მნიშვნელობის ამოცნობა კონტექსტის მიხედვით)უნარ-ჩვევის განვითარება.ლიტერატურული ჟანრის გაცნობა-გაანალიზების უნარის ჩამოყალიბება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
იაკობ ხუცესის
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გაცნობა-გაანალიზება, ეპოქის მსოფლმხედველობის გათვალისწინების უნარის ჩამოყალიბება,ტექსტის გაცნობა-გაანალიზება და ისტორიულ კონტექსტთან დაკავშირება,ტექსტის მონაკვეთებად დაყოფა და პერიფრაზირება.ძველ ქართულ ენაზე დაკვირვება-მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:

მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იაკობ ხუცესის
მიზანი: ტექსტის გაცნობა-გაანალიზება ისტორიულ კონტექსტთან დაკავშირება.ტექსტის დაყოფა მონაკვეთებად და პერიფრაზირება.ძველ ქართულ ენაზე მუშაობა და სიტყვის ამოცნობა კონტექსტის მიხედვით.წერითი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იაკობ ხუცესის
მიზანი: ტექსტის გაცნობა-გაანალიზება ისტორიულ კონტექსტთან დაკავშირება.ტექსტის დაყოფა მონაკვეთებად და პერიფრაზირება.ძველ ქართულ ენაზე მუშაობა და სიტყვის ამოცნობა კონტექსტის მიხედვით.წერითი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იაკობ ხუცესის
მიზანი: ტექსტზე მუშაობის უნარ-ჩვევის განვითარება,მონაკვეთების ეპიზოდებად დაყოფა და პერიფრაზირება.კომენტირებული კითხვა.მწერლის სტილის ამოცნობის უნარის ჩამოყალიბება,მსჯელობისა და არგუმენტირების უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბება.აღწერითი ტიპის ტექსტის შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იაკობ ხუცესის "შუშანიკის წამება"
მიზანი: ტექსტზე მუშაობის უნარ-ჩვევის განვითარება,მონაკვეთების ეპიზოდებად დაყოფა და პერიფრაზირება.კომენტირებული კითხვა.მწერლის სტილის ამოცნობის უნარის ჩამოყალიბება,მსჯელობისა და არგუმენტირების უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბება.აღწერითი ტიპის ტექსტის შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იაკობ ხუცესის
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა:პერიფრაზირება,კომენტირებული კითხვა,არგუმენტირებული მსჯელობა.მწერლის ენაზე დაკვირვება და ლექსიკაზე მუშაობის უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბება.

საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იაკობ ხუცესის "შუშანიკის წამება"
მიზანი: შერჩეული ეპიზოდის გაანალიზება სამი მითითების მიხედვით,წერის უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იაკობ ხუცესის
მიზანი: წერითი დავალების ანალიზი-შეფასება,თვითშეფასების უნარ-ჩვევის განვითარება,პრეზენტაციის უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იაკობ ხუცესის
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა,პერიფრაზირება, კომენტირებული კითხვა,ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინება.მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე(ავტორი-მთხრობელი,პერსონაჟი,გმირი-ანტიგმირი) მუშაობის უნარ-ჩვევის განვითარება და შესაფერისი სტილის წერითი დავალების შესრულება.არგუმენტირებული მსჯელობის უნარ-ჩვევის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იაკობ ხუცესის
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა,პერიფრაზირება, კომენტირებული კითხვა,ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინება.მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე(ავტორი-მთხრობელი,პერსონაჟი,გმირი-ანტიგმირი) მუშაობის უნარ-ჩვევის განვითარება და შესაფერისი სტილის წერითი დავალების შესრულება.არგუმენტირებული მსჯელობის უნარ-ჩვევის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იაკობ ხუცესის
მიზანი: ტექსტის შესწავლის შემდეგ საანალიზო კითხვების დამუშავება,მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე(ავტორი-მთხრობელი,პერსონაჟი,გმირი-ანტიგმირი)მუშაობის უნარ-ჩვევის განვითარება.შერჩეული მონაკვეთების ანალიზი სამი მითითების მიხედვით,წერის კულტურის უნარ-ჩვევის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იაკობ ხუცესის
მიზანი: ტექსტის შესწავლის შემდეგ საანალიზო კითხვების დამუშავება,მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე მუშაობა.ძველი ქართული ტექსტების ენაზე მუშაობა (ხანმეტი ფორმების გაცნობა და ტექსტში აღდგენა).ნაწარმოების მხატვრულ-იდეური ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იაკობ ხუცესის
მიზანი: ტექსტის შეჯამება,მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე მუშაობა-შეჯამება.წერითი დავალების შესრულება: "შუშანიკი-ზნეობრივი გმირი", პრეზენტაციის უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:

მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: იოანე საბანისძის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,16
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიული ცნობების გაცნობა-შესწავლა,ტექსტის გაცნობა-გაანალიზება,ტექსტის დაკავშირება ისტორიულ კონტექსტთან.ძვ.ქართული ტექსტების ენაზე დაკვირვება-მუშაობა.მწერლის სტილის ამოცნობის უნარის ჩამოყალიბება.მსჯელობისა და არგუმენტაციის უანრების ჩამოყალიბება,ტექსტთან მუშაობის(პერიფრაზირებისა და სიტყვის მნიშვნელობის ამოცნობა კონტექსტის მიხედვით)უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბება.მხატვრული ანალიზის -სიმბოლოს გაცნობა,ლიტერატურულ პარალელებზე დაკვირვება-შეფასება.ორი მწერლის სტილის განსხვავებაზე დაკვირვების უნარის განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
იოანე საბანისძის
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიული ცნობების გაცნობა-შესწავლა,ტექსტის გაცნობა-გაანალიზება,ტექსტის გაცნობა და დაკავშირება ისტორიულ კონტექსტთან.ძვ.ქართული ტექსტების ენაზე დაკვირვება-მუშაობა.წერითი დავალება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იოანე საბანისძის
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა.აღწერითი ტიპის თხზულების წერა:VIII საუკუნის ქართლის დახასიათება.წერითი უნარების განვითარება,საპრეზენტაციო უნარების ჩამოყალიბება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იოანე საბანისძის
მიზანი: ტექსტის მოცემული ნაწყვეტის გაცნობა-გაანალიზება,ტექსტზე დაკვირვების უნარ-ჩვევის განვითარება.ტექსტის კომენტირებული კითხვა,ლექსიკაზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იოანე საბანისძის
მიზანი: მოცემული ნაწყვეტის პერიფრაზირება,კომენტირება და ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იოანე საბანისძის
მიზანი: ტექსტის დამუშავება-გაანალიზება,ლექსიკაზე მუშაობა.წერითი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იოანე საბანისძის
მიზანი: ტექსტის შეჯამება-გაანალიზება,მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე დაკვირვება-მუშაობა.საანალიზო კითხვების დამუშავება.წერითი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იოანე საბანისძის
მიზანი: ჯგუფური სამუშაო-აბო თბილისის მფარველი წმინდანი.ინდივიდუალური კვლევის უნარების განვითარება,დამატებითი მასალის მოძიების უნარების ჩამოყალიბება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იოანე საბანისძის
მიზანი: ინდივიდულური წერითი დავალება-აბო-შიშის დაძლევის გზა.წერითი უნარების განვითარება.ნამუშევრის წარდგინების უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იოანე საბანისძის
მიზანი: ორი მწერლის სტილის განსხვავებაზე დაკვირვება-მუშაობა,სტილისა და სტილიზაციის გაცნობა-დაკვირვება.წერითი სამუსაოს შესრულება9სტილიზაციის ხერხის გამოყენებით თხზულების დაწერა).წერითი უნარების განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იოანე საბანისძის
მიზანი: საპრეზენტაციო უნარების განვითარება.შესრულებული წერითი დავალების წარდგინება-შეფასება-ანალიზი.შემაჯამებელი ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:

მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი დავალება
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.11,12,13,14,15,16
მიზანი: საკუთარი აზრის ან ინფორმაციის წერილობითი გადმოცემის უნარ-ჩვევის განვითარება.წერის კულტურა, ენობრივი ნორმების დაცვა, გამოხმაურების დაწერა წაკითხულ ნაწარმოებზე ან პერსონაჟზე.ლოგიკური თანამიმდევრობისა და ფაქტობრივი სიზუსტის დაცვის უნარ-ჩვევის განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი დავალება
მიზანი: საკუთარი აზრის ან ინფორმაციის წერილობითი გადმოცემის უნარ-ჩვევის განვითარება.წერის კულტურა, ენობრივი ნორმების დაცვა, გამოხმაურების დაწერა წაკითხულ ნაწარმოებზე ან პერსონაჟზე.ლოგიკური თანამიმდევრობისა და ფაქტობრივი სიზუსტის დაცვის უნარ-ჩვევის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:

მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი დავალება
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.6,7,9,11,12,15,16
მიზანი: საკუთარი აზრის ან ინფორმაციის წერილობითი გადმოცემის უნარ-ჩვევის განვითარება.წერის კულტურა, ენობრივი ნორმების დაცვა, გამოხმაურების დაწერა წაკითხულ ნაწარმოებზე ან პერსონაჟზე.ლოგიკური თანამიმდევრობისა და ფაქტობრივი სიზუსტის დაცვის უნარ-ჩვევის განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი დავალება
მიზანი: საკუთარი აზრის ან ინფორმაციის წერილობითი გადმოცემის უნარ-ჩვევის განვითარება.წერის კულტურა, ენობრივი ნორმების დაცვა, გამოხმაურების დაწერა წაკითხულ ნაწარმოებზე ან პერსონაჟზე.ლოგიკური თანამიმდევრობისა და ფაქტობრივი სიზუსტის დაცვის უნარ-ჩვევის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი დავალება
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.6,7,9,11,12,15,16
მიზანი: საკუთარი აზრის ან ინფორმაციის წერილობითი გადმოცემის უნარ-ჩვევის განვითარება.წერის კულტურა, ენობრივი ნორმების დაცვა, გამოხმაურების დაწერა წაკითხულ ნაწარმოებზე ან პერსონაჟზე.ლოგიკური თანამიმდევრობისა და ფაქტობრივი სიზუსტის დაცვის უნარ-ჩვევის განვითარე
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი დავალება
მიზანი: საკუთარი აზრის ან ინფორმაციის წერილობითი გადმოცემის უნარ-ჩვევის განვითარება.წერის კულტურა, ენობრივი ნორმების დაცვა, გამოხმაურების დაწერა წაკითხულ ნაწარმოებზე ან პერსონაჟზე.ლოგიკური თანამიმდევრობისა და ფაქტობრივი სიზუსტის დაცვის უნარ-ჩვევის განვითარე
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი დავალება
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.6,7,9,11,12,15,16
მიზანი: საკუთარი აზრის ან ინფორმაციის წერილობითი გადმოცემის უნარ-ჩვევის განვითარება.წერის კულტურა, ენობრივი ნორმების დაცვა, გამოხმაურების დაწერა წაკითხულ ნაწარმოებზე ან პერსონაჟზე.ლოგიკური თანამიმდევრობისა და ფაქტობრივი სიზუსტის დაცვის უნარ-ჩვევის განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი დავალება
მიზანი: საკუთარი აზრის ან ინფორმაციის წერილობითი გადმოცემის უნარ-ჩვევის განვითარება.წერის კულტურა, ენობრივი ნორმების დაცვა, გამოხმაურების დაწერა წაკითხულ ნაწარმოებზე ან პერსონაჟზე.ლოგიკური თანამიმდევრობისა და ფაქტობრივი სიზუსტის დაცვის უნარ-ჩვევის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შესავალი-ქართული მწერლობის სათავეებთან,ქართული დამწერლობა,ქართული სალიტერატურო ენა.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.1.2.3.8.9.10.
მიზანი: ტექსტზე მუშაობის უნარ-ჩვევის განვითარება,სახელმძღვანელოში დართული დამწერლობის სამი სახეობის ნიმუშების გაცნობა-შესწავლა.შედარებისა და დასკვნების გამოტანის უნარის განვითარება,საპრეზენტაციო უნარების განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ქართული დამწერლობის სათავეებთან...
მიზანი: ტექსტზე მუშაობის უნარ-ჩვევის განვითარება,სახელმძღვანელოში დართული დამწერლობის სამი სახეობის ნიმუშების გაცნობა-შესწავლა.შედარებისა და დასკვნების გამოტანის უნარის განვითარება,საპრეზენტაციო უნარების განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შობა-ახალი წელი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.6,7,9,11,12,15,16
მიზანი: შემოქმედებიტი უნარების განვითარება.ფანტაზიისა და წარმოსახვის უნარების განვითარება და წერითი დავალების შესრულება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შობა-ახალი წელი
მიზანი: შემოქმედებითი უნარების განვითარება.ფანტაზიისა და წარმოსახვის უნარების განვითარება და წერითი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შოთა რუსთაველის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.1.2.3.8.9.10.
მიზანი: ძველი ქართული საერო მწერლობის მიმოხილვა,ავტორის ვინაობის გახსენება-გაცნობა-შესწავლა.უკვე შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების ახალთან დაკავშირება.პროლოგის გაცნობა-დამუშავება,საკვანძო საკითხებზე მუშაობა.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შოთა რუსთაველის
მიზანი: ძველი ქართული საერო მწერლობის მიმოხილვა,ავტორის ვინაობის გახსენება-გაცნობა-შესწავლა.უკვე შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების ახალთან დაკავშირება.პროლოგის გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: პროლოგის გაცნობა-დამუშავება,საკვანძო საკითხებზე მუშაობა.წერითი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: პროლოგის გაცნობა-დამუშავება,საკვანძო საკითხებზე მუშაობა.წერითი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: პროლოგის ანალიზი,ფაბულის წყაროზე დაკვირვება-მუშაობა.საანალიზო კითხვების დამუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: პროლოგის ანალიზი,ფაბულის წყაროზე დაკვირვება-მუშაობა.საანალიზო კითხვების დამუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შოთა რუსთაველის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,16
მიზანი: უკვე შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების ახალთან დაკავშირება.ტროპულ მეტყველებაზე დაკვირვება-მუშაობა(მეტაპორა,გაპიროვნება,შედარება,ეპითეტი).კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(როგორ წავიკითხოთ ვრცელი ეპიკური პოემა) ტექსტის გაცნობა-შესწავლა.წერითი დავალებების შესრულება.სიუჟეტური მონაკვეთის მიხედვით სამახსოვრო ფურცელის შევსება-დამუშავება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შოთა რუსთაველის
მიზანი: უკვე შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების ახალთან დაკავშირება.ტროპულ მეტყველებაზე დაკვირვება-მუშაობა(მეტაპორა,გაპიროვნება,შედარება,ეპითეტი).კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(როგორ წავიკითხოთ ვრცელი ეპიკური პოემა) ტექსტის გაცნობა-შესწავლა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: ტექსტის გაცნობა-დამუშავება.ტროპული მეტყველების ელემენტებზე დაკვირვება-მუშაობა.ტექსტის შერჩეული ეპიზოდის პერიფრაზირება და კომენტირებული კითხვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: ტექსტის გაცნობა-დამუშავება.ტროპული მეტყველების ელემენტებზე დაკვირვება-მუშაობა.ტექსტის შერჩეული ეპიზოდის პერიფრაზირება და კომენტირებული კითხვა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: ტექსტის გაცნობა-დამუშავება.ტროპული მეტყველების ელემენტებზე დაკვირვება-მუშაობა.ტექსტის შერჩეული ეპიზოდის პერიფრაზირება და კომენტირებული კითხვა,წერითი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შოთა რუსთაველის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.1,2,3,8,9,10,11,12,16.
მიზანი: მოცემული ნაწყვეტის გაცნობა-გაანალიზება,ტექსტზე დაკვირვების უნარ-ჩვევის განვითარება.მსჯელობის უნარის განვითარება.ისტორიულ პარალელებზე მუშაობა.წერითი დავალება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შოთა რუსთაველის
მიზანი: მოცემული ნაწყვეტის გაცნობა-გაანალიზება,ტექსტზე დაკვირვების უნარ-ჩვევის განვითარება.მსჯელობის უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: მსჯელობის უნარის განვითარება.ისტორიულ პარალელებზე მუშაობა.წერითი დავალება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:

მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შოთა რუსთაველის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: X.1,2,3,8,9,10,11,12,16.
მიზანი: მოცემული ნაწყვეტის გაცნობა-გაანალიზება.ტექსტზე დაკვირვების უნარ-ჩვევის განვითარება.შერჩეული სტროფების ანალიტიკური კომენტარი და ინტერპრეტაცია.ჯგუფში მუშაობის უნარ-ჩვევის განვითარება.წერითი დავალების შესრულება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შოთა რუსთაველის
მიზანი: მოცემული ნაწყვეტის გაცნობა-გაანალიზება.ტექსტზე დაკვირვების უნარ-ჩვევის განვითარება.შერჩეული სტროფების ანალიტიკური კომენტარი და ინტერპრეტაცია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთველის
მიზანი: ტექსტზე დაკვირვების უნარ-ჩვევის განვითარება.შერჩეული სტროფების ანალიტიკური კომენტარი და ინტერპრეტაცია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: შერჩეული სტროფების ანალიტიკური კომენტარი და ინტერპრეტაცია.ჯგუფში მუშაობის უნარ-ჩვევის განვითარება.წერითი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: წერითი დავალების შესრულება.შეფასება-თვითშეფასება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შოთა რუსთაველის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,6,7,8,11,12
მიზანი: მოცემული ნაწყვეტის გაცნობა-გაანალიზება,აუდიტორიის წინაშე მოხსენებით გამოსვლა(ანალიზი და შეფასება).ტექსტის გაანალიზება ფუნქციონირებისა და ორგანიზებულობის თვალსაზრისით.პრობლემის გაანალიზება და საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა.ლექსიკაზე მუშაობა.კონცეპტუალური და ფაქტობრივი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ციტატების დაძებნა და კომენტირება.დისკუსია.წერითი დავალების შესრულება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შოთა რუსთაველის
მიზანი: მოცემული ნაწყვეტის გაცნობა-გაანალიზება,აუდიტორიის წინაშე მოხსენებით გამოსვლა(ანალიზი და შეფასება).
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: მოცემული ნაწყვეტის გაცნობა-გაანალიზება,აუდიტორიის წინაშე მოხსენებით გამოსვლა(ანალიზი და შეფასება).ტექსტის გაანალიზება ფუნქციონირებისა და ორგანიზებულობის თვალსაზრისით.პრობლემის გაანალიზება და საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა.ლექსიკაზე მუშაობა.კონცეპტუალური და ფაქტობრივი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ციტატების დაძებნა და კომენტირება.წერიტი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: დისკუსია.არგუმენტირებული მსჯელობის უნარების განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: საანალიზო კითხვების დამუშავება.წერითი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები