სწავლების პროგრამა
საგანიქართული ენა და ლიტერატურა
კლასი
სასწავლო წელი2010-2011
კურსის ხანგრძლივობა (ძირითადი)
კურსის ხანგრძლივობა (სარეზერვო)
სწავლების დონე
- აუცილებელი წინაპირობა
მოსწავლე ისმენს მსჯელობას კონკრეტულ საკითხებზე და წარმოადგენს საკუთარ თვალსაზრისს აუდიტორიის წინაშე,ისმენს და აფასებს ორატორის გამოსვლას საკომუნიკაციო ამოცანისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით.ამოიცნობს და იყენებს მსჯელობის ძირითად ენობრივ მახასიათებლებს.კითხულობს მხატვრულ და არამხატვრულ ტექსტებს, რომლებიც შეიცავენ გარკვეულ თვალსაზრისს ან მსჯელობას კონკრეტულ საკითხებზე და გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას წაკითხულის მიმართ.იყენებს ენობრივი მახასიათებლების ცოდნას ტექსტების სტრუქტურის ასახსნელად.წერილობით გადმოსცემს საკუთაარ თვალსაზრისს, მსჯელობს კონკრეტულ საკითხზე სათანადო არგუმენტების მოხმობით.სხვადასხვა ტიპის ტექსტების შესაქმნელად მოსწავლე მართებულად იყენებს ენობრივ-გრამატიკულ სტრუქტურებსა და ხერხებს.
სწავლების დონე
- კურსის მიზანი და ამოცანები
მოსწავლე ისმენს და წარმოადგენს აუდიტორიის წინაშე სხვადასხვა თვალსაზრისებს სადავო ან პრობლემურ საკითხზე.ისმენს და აფასებს დისკუსიის მონაწილეთა მეტყველებას საკომუნიკაციო ამოცანისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით.კითხულობს მხატვრულ და არამხატვრულ ტექსტებს, რომლებიც შეიცავენ სხვადსხვა თვალსაზრისს პრობლემურ ან სადავო საკითხებზე და გამოხატავს საკუთარ მოკიდებულებას წაკითხულის მიმართ.იყენებს კითხვის მიზნის შესაბამის სტრატეგიებს.ქმნის და წერილობით გადმოსცემს საკუთარ თვალსაზრისს სადავო ან პრობლემურ საკითხებზე,ეკამათება ან აჯამებს განსხვავებულ შეხედულებებს მოცემულ საკითხზე.ირჩევს წერილობითი ტექსტის ფორმასა და სტილს მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით.
სწავლების მეთოდებივარაუდების გამოთქმა, პროვოცირება, კომენტირებული კითხვა, არგუმენტირებული მსჯელობა, აღწერითი და თხრობითი ტიპის ტექსტის შედგენა,კითხვების დასმა,პერსონაჟის დახასიათება,ასოციაციური რუკა, აქტიური კითხვა, მეთოდი 3.2.1.ჯგუფური, წყვილური და ინდივიდუალური სამუშაოები, შემაჯამებელი კითხვები,ორმხრივ ჩანაწერთა დღიური, შედარების სქემა,გონებრივი იერიში, როლური თამაში.
კომპონენტები
საშინაო დავალება
33%
საკლასო დავალება
33%
შემაჯამებელი დავალება
34%
ჯამი100%
თემა: აკაკი წერეთლის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX. 6,7,8,9,11
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გახსენება-გაცნობა,კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(წარმოსახვის მოშველიება) ლექსის გაცნობა,მის ფორმასა და შინაარსზე დაკვირვება,მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე(შედარება,მეტაფორა,გაპიროვნება) მუშაობა.წერითი დავალების შესრულება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
აკაკი წერეთლის
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გახსენება-გაცნობა,კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(წარმოსახვის მოშველიება) ლექსის გაცნობა,მის ფორმასა და შინაარსზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთლის
მიზანი: ლექსის ფორმასა და შინაარსზე დაკვირვება,ლექსზე შექმნილი სიმღერის მოსმენა,დიმიტრი ყიფიანის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება-მოძიება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთლის
მიზანი: ლექსზე მუშაობის შეჯამება.წერითი დავალების შესრულება.წერის უნარების განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: აფხაზი გოგონას დღიური
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,6,7,8,11,12
მიზანი: უკვე შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების ახალთან დაკავშირება.ტექსტის ანალიზის ელემენტებზე მუშაობა(დღიური,როგორც ავტობიოგრაფიული ტექსტი).კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით ტექსტის გაცნობა-გაანალიზება.პერსონაჟების ხასიათსა და ქცევებზე დაკვირვება-მუშაობა.საანალიზო კითხვების დამუშავება.წერითი სამუშაოს შესრულება.არგუმენტირებული მსჯელობის უნარ-ჩვევის განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
აფხაზი გოგონას დღიური
მიზანი: უკვე შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების ახალთან დაკავშირება.ტექსტის ანალიზის ელემენტებზე მუშაობა(დღიური,როგორც ავტობიოგრაფიული ტექსტი).კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით ტექსტის გაცნობა-გაანალიზება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აფხაზი გოგონას დღიური
მიზანი: კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით ტექსტის გაცნობა-გაანალიზება.პერსონაჟების ხასიათსა და ქცევებზე დაკვირვება-მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აფხაზი გოგონას დღიური
მიზანი: კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით ტექსტის გაცნობა-გაანალიზება.პერსონაჟების ხასიათსა და ქცევებზე დაკვირვება-მუშაობა.საანალიზო კითხვების დამუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აფხაზი გოგონას დღიური
მიზანი: ტექსტის ანალიზის ელემენტებზე მუშაობა(დღიური,როგორც ავტობიოგრაფიული ტექსტი).კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით ტექსტის გაცნობა-გაანალიზება.პერსონაჟების ხასიათსა და ქცევებზე დაკვირვება-მუშაობა.საანალიზო კითხვების დამუშავება.წერითი სამუშაოს შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აფხაზი გოგონას დღიური
მიზანი: პერსონაჟების ხასიათსა და ქცევებზე დაკვირვება-მუშაობა.საანალიზო კითხვების დამუშავება.წერითი სამუშაოს შესრულება.არგუმენტირებული მსჯელობის უნარ-ჩვევის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გიორგი შატბერაშვილის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,6,7,8
მიზანი: უკვე შეძენილი ცოდნის ახალთან დაკავშირება,კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით ტექსტის გაცნობა-შესწავლა-გაანალიზება,მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე დაკვირვება,ბიოგრაფიული ნარკვევის დაწერა.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გ.შატბერაშვილის
მიზანი: უკვე შეძენილი ცოდნის ახალთან დაკავშირება,კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით ტექსტის გაცნობა-შესწავლა-გაანალიზება,მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გ.შატბერაშვილის
მიზანი: კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით ტექსტის კითხვა-გაანალიზება.მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე დაკვირვება-მუშაობა.ლექსიკაზე მუშაობა(რთული სიტყვები,როგიერთი ზმნის თავისებურება).
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გ.შატბერაშვილის
მიზანი: კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით ტექსტის კითხვა-გაანალიზება.მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე დაკვირვება-მუშაობა.ლექსიკაზე მუშაობა(რთული სიტყვები,როგიერთი ზმნის თავისებურება).
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გ.შატბერაშვილის
მიზანი: ტექსტის შემდეგი მონაკვეთის გაცნობა-შესწავლა.პერსონაჟების ხასიათებზე დაკვირვება.ტექსტში ასახული პრობლემის შესახებ ინფორმაციის მოძიება-დამუშავება.წერითი უნარების გამომუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გ.შატბერაშვილის
მიზანი: მთლიანი ტექსტის შეჯამება-გაანალიზება,ლიტერატურული და ისტორიული პარალელების მოძიება-გაანალიზება,საპრეზენტაციო უნარების ჩამოყალიბება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გ.შატბერაშვილის
მიზანი: იაკობ მანსვეტაშვილის მოგონებანის გაცნობა-დამუშავება,სამსჯელო კითხვების დამუშავება და მზადება ბიოგრაფიული ნარკვევის დასაწერად.დოკუმენტური მასალაზე დამოუკიდებლად მუშაობის უნარ-ჩვევის გამომუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გ.შატბერაშვილის
მიზანი: ჯგუფური წერითი დავალების(ბიოგრაფიული ნარკვევი:"ვინ იყო იაკობ მანსვეტაშვილი?") შესრულება და შეფასება.წერითი უნარების ჩამოყალიბება,საპრეზენტაციო უნარების ჩამოყალიბება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ვაჟა-ფაშაველას
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,6,7,8
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გახსენება-გაცნობა.კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით ტექსტის გაცნობა(პერიფრაზერება),გარითმვის ხერხებზე დაკვირვება-მუშაობა.ნაწარმოების თემისა და დედააზრის ამოცნობის უნარის განვითარება.ლექსის ფორმასა და შინაარსზე დაკვირვების უნარის განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ვაჟა-ფშაველას
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გახსენება-გაცნობა,ტექსტის თემისა და დედააზრის ამოცნობაზე მუშაობა.მითითებული მონაკვეთის პერიფრაზირება და არგუმენტირებული მსჯელობა.წერითი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვაჟა-ფშაველას
მიზანი: ლექსის გარკვეული მონაკვეთის ზეპირი და შინაარსობრივი გადმოცემა.ლექსის მომდევნო ნაწილის პერიფრაზირება-გაანალიზება.წერითი დავალება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვაჟა-ფშაველას
მიზანი: ლექსის ზეპირი და შინაარსობრივი გადმოცემა,საკვანძო საკითხების კომენტირება-მსჯელობა,სახარებისეული პარალელების დაძებნა და შედარებითი ანალიზი.ლექსიკაზე მუშაობა(პარონიმები).დროის გარემოებითი დამოკიდებული წინადადებების დაძებნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ვაჟა-ფშაველას
მიზანი: მთლიანი ნაწარმოების შეჯამება-გაანალიზება.ანალიზის, მსჯელობისა და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ზეპირმეტყველების სემინარი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13
მიზანი: არგუმენტირებული მსჯელობის უნარების განვითარება(პრობლემა,თეზისი,ანტითეზისი),არგუმენტირებული მსჯელობის სტრუქტურის სქემის გაცნობა-განხილვა.დასაბუთების ხერხების გაცნობა-მუშაობა.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ზეპირმეტყველების სემინარი
მიზანი: არგუმენტირებული მსჯელობის უნარების განვითარება(პრობლემა,თეზისი,ანტითეზისი),არგუმენტირებული მსჯელობის სტრუქტურის სქემის გაცნობა-განხილვა.დასაბუთების ხერხების გაცნობა-მუშაობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ზეპირმეტყველების სემინარი
მიზანი: სადისკუსიო თემების შერჩევა,არგუმენტირების ტრუქტურული სქემის შედგენა "ავთანდილის ანდერძის" შერჩეული ფრაგმენტისათვის.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ზეპიტმეტყველების სემინარი
მიზანი: სადისკუსიო თემების შერჩევა,არგუმენტირების ტრუქტურული სქემის შედგენა "ავთანდილის ანდერძის" შერჩეული ფრაგმენტისათვის.დასაბუთების ხერხებზე მუშაობა.წერითი დავალების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ზეპიტმეტყველების სემინარი
მიზანი: შესრულებული წერითი დავალების პრეზენტაცია,ლოგიკური თანამიმდევრობისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარ-ჩვევის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ზეპირმეტყველების სემინარი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13
მიზანი: ჯგუფში მონაწილე მოსწავლეები მოამზადებენ ძეგლის ან მემორიალური დაფის გახსნაზე წარმოსათქმელ სიტყვას.წერითი უნარების განვიტარება,საპრეზენტაციო უნარების განვიტარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ზეპიტმეტყველების სემინარი
მიზანი: ჯგუფური მუშაობისთვის მომზადება,შესასრულებელი საკითხის(ძეგლის ან მემორიალური დაფის გახსნაზე წარმოსათქმელი სიტყავ) გაცნობა-შესწავლა.შავი სამუშაოს შესრულება.წერითი უნარების განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ზეპიტმეტყველების სემინარი
მიზანი: ძეგლის ან მემორიალური დაფის გახსნაზე წარმოსათქმელი სიტყვის დაწერა-გადამუშავება-წარდგინება.წერითი უნარების განვითარება,ჯგუფში მუშაობის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება,საპრეზენტაციო უნარების გამომუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ივანე ზურაბიშვილი-
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.6,7,8,11,12
მიზანი: ავტორის ბიოგრაფიის გაცნობა.უკვე შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების ახალთან დაკავშირება,დამატებითი ინფორმაციის მოძიება გაბრიელ ეპისკოპოსზე.მთავარი აზრისა და დამხმარე დეტალების ამოცნობა,საანალიზო კითხვების დამუშავება.ავტობიოგრაფიული ტექსტის მახასიათებლების გათვალისწინებით ტექსტის შექმნა.წერითი უნარების განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ივანე ზურაბიშვილის
მიზანი: ავტორის ბიოგრაფიის გაცნობა,უკვე შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების ახალთან დაკავშირება,გაბრიელ ეპისკოპოსზე ინფორმაციის მოძიება.ტექსტის მონაკვეთის გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ივანე ზურაბიშვილის
მიზანი: ტექსტზე მუშაობა,მთავარი პერსონაჟის ხასიათზე დაკვირვება და ფსიქოლოგიური პორტრეტის შექმნა.წერითი უნარების განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ივანე ზურაბიშვილის
მიზანი: ტექსტზე მუშაობის უნარ-ჩვევის განვითარება,შერჩეული მონაკვეთის ანალიზი და საკუთარი თვალსაზრისის გადმოცემა.ზეპირმეტყველების უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ივანე ზურაბიშვილის
მიზანი: ტექსტზე მუშაობის უნარ-ჩვევის განვითარება,შერჩეული მონაკვეთის ანალიზი და საკუთარი თვალსაზრისის გადმოცემა.ზეპირმეტყველების უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ივანე ზურაბიშვილის
მიზანი: ტექსტის შეჯამება-გაანალიზება,საანალიზო კითხვების დამუშავება,მზადება ავტობიოგრაფიული ტექსტის დასაწერად(მოსამზადებელი ეტაპი).
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ივანე ზურაბიშვილის
მიზანი: ავტობიოგრაფიული ტექსტის მახასიათებლების გათვალისწინებით თხრობითი ტიპის ტექსტის შექმნა.ნაწერის გადამუშავება-გადათეთრება-წარდგინება-შეფასება.წერითი უნარების ჩამოყალიბება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ილია ჭავჭავაძის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,4,5,6,7,8,9,11,12,13
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გახსენება-შესწავლა.ნაწარმოების სათაურზე დაკვირვება(ვარაუდების გამოთქმა),კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(მიზეზშედეგობრივი კავშირის დადგენა)ტექსტის გააზრებული კითხვა,მხატვრული სახის ელემენტებზე დაკვირვება-მუშაობა(კონფლიქტი),პერსონაჟის სულიერი მდგომარეობის ამოცნობა დეტალებზე დაყრდნობით და სასვენი ნიშნების ფუნქციის ახსნა.გააზრებული კითხვის,წარმოსახვისა და მსჯელობის უნარების განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ილია ჭავჭავაძის
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გახსენება-შესწავლა.ნაწარმოების სათაურზე დაკვირვება(ვარაუდების გამოთქმა),კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(მიზეზშედეგობრივი კავშირის დადგენა)ტექსტის გააზრებული კითხვა,პერსონაჟის სულიერ და ფიზიკურ პორტრეტზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძის
მიზანი: ტექსტის შინაარსის გადმოცემის უნარის განვითარება,საანალიზო კითხვების დამუშავება,ტექსტში მხატვრული ანალიზის ელემენტზე დაკვირვება,ეპიზოდის ვრცელი შინაარსის გადმოცემის უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძის
მიზანი: ტექსტის შინაარსის გადმოცემის უნარის განვითარება,საანალიზო კითხვების დამუშავება,ტექსტში მხატვრული ანალიზის ელემენტზე დაკვირვება,ეპიზოდის ვრცელი შინაარსის გადმოცემის უნარის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძის
მიზანი: კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(მიზეზშედეგობრივი კავშირების დადგენა)ტექსტის ახალი მონაკვეთის წაკითხვა-დამუშავება,საანალიზო კითხვებზე პასუხების გაცემა,წერითი დავალების შესრულება.წერის უნარებისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძის
მიზანი: კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(მიზეზშედეგობრივი კავშირების დადგენა)ტექსტის ახალი მონაკვეთის წაკითხვა-დამუშავება,საანალიზო კითხვებზე პასუხების გაცემა,წერითი დავალების შესრულება.წერის უნარებისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძის
მიზანი: წერითი დავალების შესრულება(შერჩეული მონაკვეთის ანალიზი სამი მითითების მიხედვით).წერითი კულტურის,ენობრივი ნორმების დაცვისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარების განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძის
მიზანი: კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(მიზეზშედეგობრივი კავშირების დადგენა)ტექსტის ახალი მონაკვეთის წაკითხვა-დამუშავება,საანალიზო კითხვებზე პასუხების გაცემა,წერითი დავალების შესრულება.წერის უნარებისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის განვით
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძის
მიზანი: კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(მიზეზშედეგობრივი კავშირების დადგენა)ტექსტის ახალი მონაკვეთის წაკითხვა-დამუშავება,საანალიზო კითხვებზე პასუხების გაცემა,წერითი დავალების შესრულება.წერის უნარებისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის განვითარება.პერსონაჟების სახეზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძის
მიზანი: ტექსტის შეჯამება-ანალიზი.კითხვების დამუშავება.ლექსიკაზე დაკვირვება-მუშაობა(კუთხური მეტყველებისთვის დამახასიათებელი ფორმების დაძებნა და გასწორება),
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძის
მიზანი: ზეპირი მეტყველების განვითარება(მსჯელობა თემაზე:სიკვდილით დასჯა),წერითი სამუშაოს შესრულება:4-5 აბზაციანი ესე:"პასუხისმგებელია თუ არა საზოგადოება ცალკეული ადამიანის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე?",ზეპირი მეტყველების უნარებისა და წერითი კულტურის უნერების განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნიკო ლორთქიფანიძე -
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,6,7,8
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გაცნობა.უკვე შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების ახალთან დაკავშირება.მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე(მინიატურა)დაკვირვება-მუშაობა.კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით ტექსტის გაცნობა-დამუშავება.ტექსტის გუნდური კითხვა(ქორალი).
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ნიკო ლორთქიფანიძის
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გაცნობა.უკვე შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების ახალთან დაკავშირება.მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე(მინიატურა)დაკვირვება-მუშაობა.კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით ტექსტის გაცნობა-დამუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნიკო ლორთქიფანიძის
მიზანი: ტექსტზე მუშაობის უნარ-ჩვევის განვითარება,საანალიზო კითხვების დამუშავება,დამატებითი საინტერესო მასალის გაცნობა და ანალიზი.წერითი დავალების შესრულება,
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნიკო ლორთქიფანიძის
მიზანი: მინიატურის გუნდური კითხვა.სცენარის მომზადება.გამომეტყველებითი კითხვის უნარ-ჩვევის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:

მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ოთარ ჭილაძის "ადამიანი გაზეთის სვეტში"
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,6,7,8,11,12
მიზანი: კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(თეთრი ლექსის წაკითხვა)ტექსტის გაცნობა-შესწავლა.სათაურზე დაკვირვება-მუშაობა.საანალიზო კითხვების დამუშავება.პოემაში ბიბლიურ ალუზიაზე დაკვირვება-ანალიზი.წერითი სამუშაოს შესრულება(საგაზეთო ქრონიკაში გადმოცემულ რაიმე ამბავზე დაყრდნობით მხატვრული ნაწარმოების შექმნა) და ანალიზი-შეფასება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ოთარ ჭილაძის
მიზანი: კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(თეთრი ლექსის წაკითხვა)ტექსტის გაცნობა-შესწავლა.სათაურზე დაკვირვება-მუშაობა.საანალიზო კითხვების დამუშავება.პოემაში ბიბლიურ ალუზიაზე დაკვირვება-ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ოთარ ჭილაძის
მიზანი: კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით(თეთრი ლექსის წაკითხვა)ტექსტის გაცნობა-შესწავლა.სათაურზე დაკვირვება-მუშაობა.საანალიზო კითხვების დამუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: რეზო თაბუკაშვილის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,2,3,4,5,6,7,8,11,12
მიზანი: ავტორის ბიოგრაფიის გაცნობა.ტექსტის გაცნობა-შესწავლა,მთავარი აზრისა და დამხმარე დეტალების ამოცნობა.მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე მუშაობა.საპრეზენტაციო უნარების განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია-ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
რეზო თაბუკაშვილის
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გაცნობა,ტექსტზე დაკვირვება-გაანალიზება,მთავარი აზრისა და დამხმარე დეტალების ამოცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რეზო თაბუკაშვილის
მიზანი: ტექსტზე მუშაობის უნარ-ჩვევის განვითარება,მთავარი აზრისა და დამხმარე დეტალების ამოცნობა.დამატებითი მასალის მოძიება-გაანალიზება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რეზო თაბულაშვილის
მიზანი: ტექსტზე დაკვირვება-მუშაობა,საანალიზო კითხვების დამუშავება,მოძიებული მასალის გაცნობა-განხილვა,წერითი უნარების გამომუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რეზო თაბუკაშვილის
მიზანი: ტექსტზე დაკვირვება-მუშაობა,საანალიზო კითხვების დამუშავება,მოძიებული მასალის გაცნობა-განხილვა,წერითი უნარების გამომუშავება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რეზო თაბუკაშვილის
მიზანი: ტექსტზე მუშაობის შეჯამება,საანალიზო კითხვების შეჯამება,დამატებითი მოძიებული მასალის შეჯამება-ანალიზი.მსჯელობის უნარების განვითარება,დამოუკიდებელი კვლევის უანარ-ჩვევის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: რეზო ინანიშვილის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გაცნობა-გახსენება.უკვე შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების ახალთან დაკავშირება,მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე(თემა)მუშაობა.კითხვის სტრატეგიის გამოყენებით ტექსტის გაცნობა-გაანალიზება.პერსონაჟების სახეებზე მუშაობა.საპრეზენტაციო უნარების განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
რ.ინანიშვილის
მიზანი: მწერლის ბიოგრაფიის გაცნობა-გახსენება.უკვე შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების ახალთან დაკავშირება,მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე(თემა)მუშაობა.ტექსტის გაცნობა.საპრეზენტაციო უნარების განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რ.ინანიშვილის
მიზანი: ტექსტის გაცნობა-გაანალიზება.შერჩეული მონაკვეთების დამუშავება.თემის განსაზღვრა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რ.ინანიშვილის
მიზანი: ტექსტის შერჩეული მონაკვეთის კომენტირებული კითხვა.წერითი დავალების შესრულება(ეპიზოდის ანალიზი).წერითი უნარების განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რ.ინანიშვილის
მიზანი: ტექსტის შერჩეული მონაკვეთის კომენტირებული კითხვა.წერითი დავალების შესრულება(ეპიზოდის ანალიზი).წერითი უნარების განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რ.ინანიშვილის
მიზანი: ტექსტზე მუშაობის შეჯამება-ანალიზი,პერსონაჟებზე დახასიათებების შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ტექსტების ენა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.6,7,8,11,12
მიზანი: ზოგი სიტყვის ისტორიაზე დაკვირვება,რთული სიტყვების გამოხატვა,სიტყვათწარმოებაზე დაკვირვება და შესაბამისი სავარჯიშოების შესრულება.ტექსტებში გრამატიკული უზუსტობანის დაძებნა-შესწორება,ჩართული სიტყვებისა და გამოთქმების დაძებნა და სავარჯიშოების შესრულება,ძველი მართლწერის მაგალითების გაცნობა და სავარჯიშოების შესრულება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ტექსტების ენა
მიზანი: ზოგი სიტყვის ისტორიაზე დაკვირვება,რთული სიტყვების გამოხატვა,სიტყვათწარმოებაზე დაკვირვება და შესაბამისი სავარჯიშოების შესრულება.ტექსტებში გრამატიკული უზუსტობანის დაძებნა-შესწორება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ტექსტების ენა
მიზანი: ჩართული სიტყვებისა და გამოთქმების დაძებნა და სავარჯიშოების შესრულება,ძველი მართლწერის მაგალითების გაცნობა და სავარჯიშოების შესრულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი დავალება
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,4,5,6,7,8,9,11,12,13
მიზანი: საკუთარი აზრისა და ინფორმაციის წერილობით გადმოცემის უნარის განვითარება.წერითი კულტურის,ენობრივი ნორმების დაცვის უნარის განვითარება.ლოგიკური თანამიმდევრობა და ფაქტობრივი სიზუსტის დაცვა,შემოქმედებითი უნარის განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი დავალება
მიზანი: საკუთარი აზრისა და ინფორმაციის წერილობით გადმოცემის უნარის განვითარება.წერითი კულტურის,ენობრივი ნორმების დაცვის უნარის განვითარება.ლოგიკური თანამიმდევრობა და ფაქტობრივი სიზუსტის დაცვა,შემოქმედებითი უნარის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი დავალება
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,4,5,6,7,8,9,11,12,13
მიზანი: საკუთარი აზრისა და ინფორმაციის წერილობით გადმოცემის უნარის განვითარება.წერითი კულტურის,ენობრივი ნორმების დაცვის უნარის განვითარება.ლოგიკური თანამიმდევრობა და ფაქტობრივი სიზუსტის დაცვა,შემოქმედებითი უნარის განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია-ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი დავალება
მიზანი: საკუთარი აზრისა და ინფორმაციის წერილობით გადმოცემის უნარის განვითარება.წერითი კულტურის,ენობრივი ნორმების დაცვის უნარის განვითარება.ლოგიკური თანამიმდევრობა და ფაქტობრივი სიზუსტის დაცვა,შემოქმედებითი უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შემაჯამებელი დავალება
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: საკუთარი აზრისა და ინფორმაციის წერილობით გადმოცემის უნარის განვითარება.წერითი კულტურის,ენობრივი ნორმების დაცვის უნარის განვითარება.ლოგიკური თანამიმდევრობა და ფაქტობრივი სიზუსტის დაცვა,შემოქმედებითი უნარის განვითარება
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შემაჯამებელი დავალება
მიზანი: საკუთარი აზრისა და ინფორმაციის წერილობით გადმოცემის უნარის განვითარება.წერითი კულტურის,ენობრივი ნორმების დაცვის უნარის განვითარება.ლოგიკური თანამიმდევრობა და ფაქტობრივი სიზუსტის დაცვა,შემოქმედებითი უნარის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შობა-ახალი წელი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13
მიზანი: ფანტაზიისა და წარმოსახვის უნარის განვითარება,შემოქმედებითი წერა
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შობა-ახალი წელი
მიზანი: ფანტაზიისა და წარმოსახვის უნარის განვითარება,შემოქმედებითი წერა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შოთა რუსთაველის
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.1,4,5,6,7,8,9,11,12,13
მიზანი: პოეტის ბიოგრაფიის გაცნობა-მოძიება.ტექსტის გაცნობა-გაანალიზება,ტექსტზე დაკვირვების უნარ-ჩვევების განვითარება.მსჯელობა მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე.მაღალი და დაბალი შაირის გაცნობა,ტექსტის კომენტირებული კითხვა,სიტყვის მნიშვნელობაზე მუშაობა.სპროფის პერიფრაზი და ანალიზი.თხრობითი ტიპის წერითი დავალების შესრულება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შოთა რუსთაველის
მიზანი: პოეტის ბიოგრაფიის გაცნობა-გაანალიზება.ტექსტზე მუშაობის უნარ-ჩვევის განვითარება(პერიფრაზირება,სიტყვის მნიშვნელობის ამოცნობა კონტექსტის მიხედვით).
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: სტროფების გააზრებული და კომენტირებული კითხვა.მხატვრული ანალიზის ელემენტებზე (მაღალი და დაბალი შაირი) დაკვირვება-მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: მოცემული სტროფების პერიფრაზირება,საკლასო წერითი დავალების შესრულება(სტროფების გაშინაარსება და ანალიზი).სიტყვების მნიშვნელობის ამოცნობა კონტექსტის მიხედვით.ანალიზისა და მსჯელობის უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: მოცემული სტროფების პერიფრაზირება,საკლასო წერითი დავალების შესრულება(სტროფების გაშინაარსება და ანალიზი).სიტყვების მნიშვნელობის ამოცნობა კონტექსტის მიხედვით.ანალიზისა და მსჯელობის უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის "ავთანდილის ანდერძი"
მიზანი: საშინაო წერითი დავალების პრეზენტაცია,კომენტირებისა და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის განვითარება,აუდიტორიის წინაშე გამოსვლის უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: მოცემული ნაწყვეტის შინაარსის გადმოცემა და კომენტირებული მსჯელობა.მხატვრულ-გამომსახველობით საშუალებებზე დაკვირვება.ძველ ქართულ ენაზე დაკვირვება-მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: მოცემული ნაწყვეტის შინაარსის გადმოცემა და კომენტირებული მსჯელობა.მხატვრულ-გამომსახველობით საშუალებებზე დაკვირვება.ძველ ქართულ ენაზე დაკვირვება-მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: შერჩეული მონაკვეთის გაანალიზება სამი მითითების მიხედვით.წერითი უნარების გამომუშავება.არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: მთლიანი ტექსტის სტრუქტურის გააზრებას,მასში დასმული პრობლემური საკითხების გამოყოფა-გაანალიზებას.ტექსტიდან მოძიებული ი8ნფორმაციის ორგანიზებას.გააზრებული კითხვისა და ინფორმაციის ორგანიზების უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: მთლიანი ტექსტის სტრუქტურის გააზრებას,მასში დასმული პრობლემური საკითხების გამოყოფა-გაანალიზებას.ტექსტიდან მოძიებული ი8ნფორმაციის ორგანიზებას.გააზრებული კითხვისა და ინფორმაციის ორგანიზების უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: "ანდერძის" შეჯამება-ანალიზი.ლიტერატურულ პარალელებზე ყურადღების გამახვილება,ბიბლიური პარალელების დაძებნა-გაანალიზება.ჯგუფური კვლევის შედეგის გამოყენება მაღალი და დაბალი შაირის მონაცვლეობის შესახებ.დისკუსიისთვის მზადება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის
მიზანი: წესების დაცვით დისკუსიის წარმართვა,არგუმენტირებული მსჯელობა,ტექსტის დაკავშირება სადისკუსიო საკითხებთან.დისკუსიისა და თანამშრომლობის უნარის განვითარება,არგუმენტირებული მსჯელობის,გააზრებული კითხვის,გადაწყვეტილების მიღების და პრობლემის გადაჭრის უნარის განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: წერის სემინარი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IX.6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: მოთხრობის დაწერა ამ ჟანრის მახასიათებლების(ფაბულა,დრო და სივრცე,პერსონაჟები) დაცვის გათვალისწინებით.ნაწერის გადამუშავება და წარდგინება.წერითი უნარების ჩამოყალიბება,საპრეზენტაციო უნარების განვითარება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია- ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
წერის სემინარი
მიზანი: მოთხრობის დაწერა ამ ჟანრის მახასიათებლების(ფაბულა,დრო და სივრცე,პერსონაჟები) დაცვის გათვალისწინებით.მოსამზადებელი ეტაპი-ფაბულის არჩევა,მისი მოკლედ გადმოცემა. შავი მონახაზის დაწერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წერის სემინარი
მიზანი: მოთხრობის დაწერა.შავი ნაწერის გადამუშავება და წარდგინება.წერითი უნარების ჩამოყალიბება,საპრეზენტაციო უნარების განვითარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები