სწავლების პროგრამა
საგანიქართული ენა და ლიტერატურა
კლასი
სასწავლო წელი2009-2010
კურსის ხანგრძლივობა (ძირითადი)
კურსის ხანგრძლივობა (სარეზერვო)
სწავლების დონე
- აუცილებელი წინაპირობა
მოსწავლე ისმენს უცნობი ინფორმაციის შემცველ ტექსტებს და წარმოადგენს ზეპირ ინფორმაციას აუდიტორიის წინაშე. ამოიცნობს და იყენებს ზეპირმეტყველების ძირითად მახასიათებლებს.კითხულობს სხვადასხვა ტიპის ტექსტებს და გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას მათ მიმართ.
სწავლების დონე
- კურსის მიზანი და ამოცანები
ისმენს, მსჯელობს კონკრეტულ საკითხებზე და წარმოადგენს საკუთარ თვალსაზრისს აუდიტორიის წინაშე. იყენებს ენობრივი მახასიათებლების ცოდნას
ტექსტების სტრუქტურის ასახსნელად.წერილობით გადმოსცემს საკუთარ თვალსაზრისს,მსჯელობს კონკრეტულ საკითხებზე სათანადო არგუმენტების მოხმობით. ირჩევს წერილობითი ტექსტის ფორმასა და სტილს მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით. მართებულად იყენებს და იცავს ენობრივ გრამატიკულ ნორმებს. ლექსიკური მარაგის შევსება-გამდიდრება. არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის განვითარება. ტექსტის ანალიზის უნარის განვითარება.შეფასების უნარის განვითარება.დამოუკიდებელი და ჯგუფური კვლევის უნარი.
სწავლების მეთოდებიპაუზებით კითხვა.ორმხრივ ჩანაწერთა დღიური.თავისუფალი წერა.ესე,ვენის დიაგრამა.ლექციური მეთოდი.ჯგუფური და ინდივიდუალური კვლევა.ტესტირება.თვითშეფასება.პროვოცირება,გონებრივი იერიში.ზეპირი მოხსენება.აქტიური კითხვის მეთოდი.ურთიერთთანამშრომლობის მეთოდი.
კომპონენტები
გაკვეთილზე ჩართულობა
30%
პრეზენტაცია
მიღებული შედეგი გამოყენებული და გასაგები იყოს როგორც თავად მოსწავლისათვის, ასევე სხვებისთვის
30%
ორგანიზებულობა
10%
წერითი დავალება
30%
ჯამი100%
თემა: მანანა ჩიტიშვილი_,,ქართლი '' ანა .კალანდაძე_,,ლაჰილზე ისევ '', ,,არაგვს ზემოთ,არაგვს ქვემოთ'';შოთა ნიშნიანიძე_,,აფხაზური კანტატა '',,,ზედაზენი'';არჩილ სელაკაური_,,ნადიკვარიდან'';ლადო ასათიანი_რუსთველის პროსპექტი''.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VIII.1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: ერთ თემაზე შექმნილი ლექსების შედარება;ინტონაციის და ალუზიის ცნებების შემოტანა;ვარჯიში მხატვრულ კითხვაში;აღწერის ტიპის ტექსტის შექმნა.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია_,,ქართული ენა და ლიტერატურა''
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მანანა ჩიტიშვილი_,,ქართლი''
მიზანი: ინტონაციის და ალუზიის ცნებების შემოტანა;მხატვრული კითხვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ანა კალანდაძე_,,ლაჰილზე ისევ''
მიზანი: ერთ თემაზე შექმნილი ლექსების შედარება,ინტონაციის და ალუზიის ცნებების შემოტანა;მხატვრული კითხვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ანა კალანდაძის ,,არაგვს ზემოთ,არაგვს ქვემოთ''
მიზანი: ერთ თემაზე შექმნილი ლექსების შედარება;ინტონაციის და ალუზიის ცნებების შემოტანა;ვარჯიში მხატვრულ კითხვაში.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა ნიშნიანიძე_,,აფხაზური კანტატა''
მიზანი: ერთ თემაზე შექმნილი ლექსების შედარება;ინტონაციის და ალუზიის ცნებების შემოტანა;ვარჯიში მხატვრულ კითხვაში;
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა ნიშნიანიძე_,,ზედაზენი''
მიზანი: ერთ თემაზე შექმნილი ლექსების შედარება;ინტონაციის და ალუზიის ცნებების შემოტანა;ვარჯიში მხატვრულ კითხვაში;
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
არჩილ სულაკაური_,,ნადიკვარიდან''
მიზანი: ერთ თემაზე შექმნილი ლექსების შედარება;ინტონაციის და ალუზიის ცნებების შემოტანა;ვარჯიში მხატვრულ კითხვაში;
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ლადო ასათიანი_,,რყსთველის პროსპექტი''
მიზანი: ერთ თემაზე შექმნილი ლექსების შედარება;ინტონაციის და ალუზიის ცნებების შემოტანა;ვარჯიში მხატვრულ კითხვაში;
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წერითი დავალება
მიზანი: აღწერითი ტიპის ტექსტის შექმნა.ტესტირება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: არტურ კონან დოილი–,,მოცეკვავე კაცუნები"
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: დეტექტივის ჟანრისა და ამ ტიპის ნაწარმოებების კითხვის სტრატეგიის გაცნობა;დეტალის ცნების შემოტანა;შიფრის ამოცნობაზე მუშაობით დეტალებზე დაკვირვების უნარ–ჩვევის გამომუშავება.
სახელმძღვანელო: ვ. როდონაია–,,ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: არჩილ სულაკაური–,,გადაიკარა ამ სოფელს იქით"
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: რითმათა სახეების გახსენება; სალექსო სტრიქონის სიგრძეზე დაკვირვება, გამოხმაურების დაწერა მხატვრულ ტექსტზე
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია–ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი:
სახელმძღვანელო: აკაკი შანიძე,ლევან კვაჭაძე–,,ქართული ენა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ამხსნელ-დამაზუსტებელი
მიზანი: ამხსნელ-დამაზუსტებელი წინადადებაში,სასვენი ნიშნები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მიმართვა
მიზანი: მიმართვა წინადადებაში,სასვენი ნიშნები მიმართვასთან.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ჩართული
მიზანი: ჩართული წინადადებაში.სასვენი ნიშნები ჩართულთან.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: გიორგი ლეონიძე-,,მარიტა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VIII.1,5,9,11,12,13
მიზანი: ლირიკულ გადახვევაზე დაკვირვება მოთრობაში; აღწერის ტიპის ტექსტის შექმნა.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია_,,ქართული ენა და ლიტერატურა''
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
გიორგი ლეონიძე-,,მარიტა''(პირველი ნაწილი-ღიმცისკროვანი მარიტა)
მიზანი: ტექსტის გაცნობა-შესწავლა;პერსონაჟის ხასიათის ამოცნობა დეტალებზე დაკვირვებით;პერსონაჟისადმი ავტორის დამოკიდებულების ამოცნობა.მწერლის ენაზე დაკვირვება,მხატვრული ხერხები.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი ლეონიძე-,,მარიტა''(მეორე ნაწილი -არიფანას დღესასწაული)
მიზანი: პერსონაჟის ხასიათის ამოცნობა დეტალებზე დაკვირვებით; პერსონაჟისადმი ავტორის დამოკიდებულების ამოცნობა ;მხატვრული ანალიზი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი ლეონიძე-,,მარიტა''(მარიტას ნისლისფერი ცხოვრება)
მიზანი: დაკვირვება მწერლის ენაზე;ავტორის დამოკიდებულება პერსონაჟებისადმი;
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გიორგი ლეონიძე-,,მარიტა''(ბრბოს ფსიქოლოგია)
მიზანი: დაკვირვება პეიზაჟზე;(რომელ ეპიზოდს უძღვის წინ)ბრბოს ფსიქოლოგია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წერითი დავალების პრეზენტაცია
მიზანი: აღწერის ტიპის ტექსტის შექმნა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: დ. კლდიაშვილის ,,სოლომან მორბელაძე''
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VIII.1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: დიალოგისა და მონოლოგის მხატვრული დანიშნულების გაცნობა;მოთხრობის მიხედვით სცენარის შექმნაზე მუშაობა;ზეპირი მეტყველების ტექნიკის დახვეწაზე მუშაობა (პერსონაჟის გახმოვანება)
სახელმძღვანელო: ვ. როდონაია „ქართული ენა და ლიტერატურა“
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: დავით კლდიაშვილი_„ჩემი ცხოვრების გზა“
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VIII.1,5,9,10,11,12,13
მიზანი: ავტობიოგრაფიული ნაწარმოების კითხვის სტრატეგიის გაცნობა;ბიოგრაფიული ნარკვევის დაწერა წყაროებზე დაყრდნობით.
სახელმძღვანელო:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ზურაბ ჭუმბურიძე– ,,ქართული ხელნაწერების კვალდაკვალ
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VIII 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: სამეცნიერო პოპულარული ტექსტის კითხვის სტრატეგიის გაცნობა; საინფორმაციო ტექსტის შექმნა წყაროს გამოყენებით.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია_,,ქართული ენა და ლიტერატურა''
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ზურაბ ჭუმბურიძე_,,ქართული ხელნაწერების კვალდაკვალ''(წინათქმა)
მიზანი: სამეცნიერო პოპულარული ტექსტის კითხვის სტრატეგიის გაცნობა;სხვისი ნათქვამის ჩართვა ტექსტში(ციტაცია)
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ზურაბ ჭუმბურიძე_,,ქართული ხელნაწერების კვალდაკვალ''(სამი შატბერდული ხელნაწერის თავგადასავალი)
მიზანი: ტექსტის გაცნობა-შესწავლა.დეტალების დაზუსტების სტრატეგიის გამოყენება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ზურაბ ჭუმბურიძე_,,ქართული ხელნაწერების კვალდაკვალ''(ეს საინტერესოა-როგორ იცვლებოდა საწერი მასალა))
მიზანი: ინფორმაცის მოსმენა.ჩართული სამეცნიერო ხასიათის ტექსტში.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წერითი დავალების პრეზენტაცია
მიზანი: საინფორმაციო ტექსტის შექმნა წყაროს გამოყენებით.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ილია და აკაკი პოეტის და პოეზიის დანიშნულების შესახებ.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: V|||.1,5,6,7,8,9,10,13.
მიზანი: ერთ თემაზე შექმნილი ნაწარმოებების შედარება; პუბლიცისტურ თხზულებაზე მუშაობა; ელეგიის ჟანრის გაცნობა;ესეს დაწერა მოცემულ თემაზე.
სახელმძღვანელო: ვ. როდონაია–,,ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ილია ჭავჭავაძე–,,პოეტი
მიზანი: ნაწარმოებების გაცნობა–შესწავლა.პოეზიისა და პოეტის დანიშნულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძე–,,საქართველოს მოამბეზედ"
მიზანი: პებლიცისტურ თხუზულებაზე მუშაობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი–,,პოეტი"
მიზანი: ნაწარმოებების გაცნობა–შესწავლა, პოეზიისა და პოეტის დანიშნულება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი–რაოდენიმე სიტყვა ,,ჩანგურის" შესახებ.
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ბესიკ ხარანაული–,,პოეტი
მიზანი: ერთ თემაზე შექმნილი ნაწარმოებების შედარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წერითი დავალება
მიზანი: ესეს დაწერა მოცემულ თემაზე.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ილია ჭავჭავაძე-,,ელეგია
მიზანი: ელეგიის ჟანრის შემოტანა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აკაკი წერეთელი-,,ხატის წინ"
მიზანი: ლექსის გაცნობა-შესწავლა.ერთთემაზე შექმნილი ნაწარმოებების შედარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მიხეილ ჯავახიშვილი-,,ეშმაკის ქვა
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VIII.1,5,6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: ნაწარმოების შექმნის, წერის პროცესის გააზრება; მხატვრული ნაწარმოების დაწერა წერის პროცესის ყველა ეტაპის დაცვით
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია_,,ქართული ენა და ლიტერატურა''
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მიხეილ ჯავახიშვილის ბიოგრაფია
მიზანი: ბიოგრაფიის გაცნობა- შესწავლა;დამატებითი მასალის მოკვლევა-მოძიება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მიხეილ ჯავახიშვილის ,,ეშმაკის ქვა“(პირველი ნაწილი-სოფლლის ანგელოზი)
მიზანი: ნაწარმოების გაცნობა -შესწავლა;პერსონაჟის ხასიათის თვისებების ამოცნობა.მწერლის ენაზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მიხეილ ჯავახიშვილის ,,ეშმაკის ქვა“(მეორე ნაწილი-დათასა და სოლოს თარეში)
მიზანი: პერსონააჟის ხასიათის თვისებები,მწერლის ენაზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მიხეილ ჯავახიშვილის ,,ეშმაკის ქვა“(მესამე ნაწილი-დამნაშავის დასჯა)
მიზანი: ნაწარმოების შესწავლა-ანალიზი.ბრბოს ფსიქოლოგია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მიხეილ ჯავახიშვილის ,,ეშმაკის ქვა“(ნაწარმოების შექმნის იდეა)
მიზანი: მწერლის ჩანაწერების გაცნობა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წერითი დავალების პრეზენტაცია
მიზანი: მხატვრული ნაწარმოების დაწერა წერის პროცესის ყველა ეტაპის დაცვით
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
საკონტროლო წერა
მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: მოსწავლეთა შემოქმედება
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: V|||.1,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
მიზანი: ნაწარმოების გაანალიზება; ,,რეცენზიისა" და ,,გამოხმაურების ცნებების შემოტანა; რეცენზიისა და გამოხმაურების დაწერა თანატოლთა თხუზულებზე.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია–,,ქართული ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ლიკა ბარამაძე ,,ფისო
მიზანი: ნაწარმოების გაანალიზება; ,,რეცენზიისა და გამოხმაურებების" ცნებების შემოტანა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
იგორ მახარაძე-,,ხაპის გარაჟი"
მიზანი: ნაწარმოების გაანალიზება;რეცენზიისა და გამოხმაურების დაწერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ანა დაბრუნდაშვილი-,,ამარკორდი,ანუ მე მახსენდება
მიზანი: ნაწარმოების გაანალიზება ;რეცენზიისა და გამოხმაურების დაწერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დემეტრე ჯოხაძე-,,განცხადება დირექტორს",აკაკი ბაქრაძე-,,დილა-1970"
მიზანი: ანალიზი,რეცენზიისა და გამოხმაურების დაწერა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წერითი დავალება-თანატოლთა თხუზულებებზე გამოხმაურებისა და რეცენზიის დაწერა.
მიზანი: რეცენზიისა და გამოხმაურების დაწერა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნარგიზა მგელაძე–,,უცნობი ბიჭის დღიური''
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: დღიურის ტიპის ტექსტის გაცნობა; დისპუტის,როგორც კამათის სახეობის გაცნობა;დღიურის ტიპის ტექსტის შექმნა.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია–,,ქართული ენა და ლიტერატურა''
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ნოდარ დუმბაძე–,,ბოშები"
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: იუმორისტული თხრობის ხერხების გაცნობა და გამოყენება.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია–,,ქართული ენა და ლიტერატურა''
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: რევაზ ინანიშვილის ;ფრთხებიან ყვავები დამბაჩის ხმაზე? ' '
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: მხატვრული გამონაგონის ფუნქციაზე დაკვირვება; მოთხრობის შექმნა მოცემულ დიალოგებზე დაყრდნობით.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია–;ქართყლი ენა და ლიტერატურა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
რ.ინანიშვილის ,,ფრთხებიან ყვავები დამაჩის ხმაზე?"
მიზანი: ნოველის გაცნობა-შესწავლა.პერსონაჟზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რ.ინანიშვილის ,,ფრთხებიან ყვავები დამაჩის ხმაზე?"
მიზანი: ნოველის მთავარი სათქმელი,მხატვრული გამონაგონის ფუნქციაზე დაკვირვება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რ.ინანიშვილის ,,ფრთხებიან ყვავები დამაჩის ხმაზე?(წერითი დავალება)
მიზანი: მოთხრობის შექმნა მოცემულ დიალოგებზე დაყრდნობით.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სახარების იგავები: დამარხული ტალანტი და უძღები ძის იგავი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი:
მიზანი: სახარების იგავების გაცნობა; ალეგორიის ცნების შემოტანა; იგავის ტიპის ტექსტის შექმნა.
სახელმძღვანელო: ვ. როდონაია–,,ქართული ენა და ლიტერატურა''
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: შოთა რუსთაველის-,,ვეფხისტყაოსანი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: VIII 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13
მიზანი: ტექსტში არსებულ დეტალებზე დაკვირვება; ტექსტისა და მასზე შექმნილი ილუსტრაციების შედარება; საკუთარი აზრის წერილობით გამოთქმა.
სახელმძღვანელო: ვ.როდონაია_,,ქართული ენა და ლიტერატურა''
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
შოთა რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსანი''(ნაწყვეტი-,,ნახეს: უცხო მოყმე...)
მიზანი: ტექსტში არსებულ დეტალებზე დაკვირვება; ტექსტისა და მასზე შექმნილი ილუსტრაციების შედარება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსანი''(ნაწყვეტი-,,ახლოს მივე''..)
მიზანი: ტექსტში არსებულ დეტალებზე დაკვირვება; ტექსტისა და მასზე შექმნილი ილუსტრაციების შედარება;
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსანი''(ნაწყვეტი-,,..შინა კოშკად შემიყვანა...)
მიზანი: ტექსტში არსებულ დეტალებზე დაკვირვება; ტექსტისა და მასზე შექმნილი ილუსტრაციების შედარება;
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსანი''(ნაწყვეტი-,,მათი მესმა...)
მიზანი: ტექსტში არსებულ დეტალებზე დაკვირვება; ტექსტისა და მასზე შექმნილი ილუსტრაციების შედარება;
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შოთა რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსანი''(ნაწყვეტი-,,სიამოვნითა დარითა იარეს'',...)
მიზანი: ტექსტში არსებულ დეტალებზე დაკვირვება; ტექსტისა და მასზე შექმნილი ილუსტრაციების შედარება; შემაჯამებელი.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები