სწავლების პროგრამა
საგანიბუნებისმეტყველება
კლასი74
სასწავლო წელი2009-2010
კურსის ხანგრძლივობა (ძირითადი)
კურსის ხანგრძლივობა (სარეზერვო)
სწავლების დონე
- აუცილებელი წინაპირობა
მოსწავლე უნდა არჩევდეს სიცოცხლის ძირითად გამოვლინებებს.აღწერს მზის სისტემას. უნდა იცოდეს მაგნიტის გამოყენება, ისუნდა იცავდეს გარემოზე ზრუნვის ელემენტარულ წესებს.ის აღწერს ბგერის წყაროებს.
სწავლების დონე
- კურსის მიზანი და ამოცანები
მოსწავლემ უნდა აღწეროს ორგანიზმების სასიცოცხლო ციკლი. იმსჯრლოს გადაშენებული ორგანიძმების შესახებ, დედამიწის ფორმაზე. უნდა გამოიკვლიოს მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ობიექტები. ისწავლოს რუკაზე მუშაობა. აღწეროს ბუნებრივი მოვლენებით გამოწვეული ცვლილებები. მან უნდა განასხვავოს სითბოს გამტარები და არაგამტარები.
სწავლების მეთოდებიმუშაობა ინდივიდუალურად, ჯგუფებში, წყვილებში, კითხვა-პასუხი.
კომპონენტები
გაკვეთილზე ჩართულობა
30%
საშინაო დავალებები
30%
შემაჯამაებელი სამუშაო
ტესტები, საკონტროლო, ზეპირი გამოკითვა
30%
ორგანიზებულობა.
10%
ჯამი100%
თემა: გადაშენებული ორგანიზმები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IV-2
მიზანი: გადაშენებული ორგანიზმების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და განხილვა. დინოზავრების ცხოვრების სესახებ საუბარი
სახელმძღვანელო: ბუნებისმცოდნეობა. ბარნაველი, გეგეჭკორი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
დედამიწა დიდი ხნის წინ
მიზანი: დედამიწის შესახებ ინფორმაციის მოძიება და განხილვა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ნამარხები
მიზანი: ნამარხი ფორმების შესახებ ახალი ინფორმაციის შეგროვება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
დინოზავრის ნაკვალევი
მიზანი: საკუთარი მოსაზრებების გამოთქმა გადაშენებული ორგანიზმების შესახებ
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ანაბეჭდი და გაქვავებულობა
მიზანი: გაქვავებული საგნების გაცნობა. ანაბეჭდების მიღება მარტივი გზით
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ ცხოვრობდნენ დინოზავრები
მიზანი: დინოზავრების ცხოვრების შესახებ ახალი ინფორმაციის გაცნობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორი იყო დინოზავრი
მიზანი: საკუთარი მოსაზრებების გამოთქმა გადაშენებულ ორგანიზმებზე
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორი იყო დინოზავრი
მიზანი: დინოზავრების აგებულების განხილვა და ჩანახატების გაკეთება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
კლიმატის ცვლილება დედამიწაზე
მიზანი: კლიმატის ცვლილების გააზრება. დამოუკიდებელი აზროვნების უნარის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მხოლოდ დინოზავრები გადაშენდნენ
მიზანი: დინოზავრების გარდა სხვა ცხოველების გაცნობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შემაჯამებელი გაკვეთილი---უნდა იცოდე
მიზანი: მიღებული ცოდნის განმტკიცება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ტესტი
მიზანი: მიღებული ცოდნის შემოწმება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემა დინოზავრი--მოძიებული ინფორმაციის განხილვა
მიზანი: დინოზავრების შესახებ მოძიებული მასალის გარჩევა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ორგანიხზმთა შეგუება გარემოსთან
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IV-1
მიზანი: დედამიწაზე სასიცოცხლო პირობების შესწავლა. ცხოველთა ცხოვრების პირობების განხილვა. გარემოსთან ცოცხალ ორგანიზმთა შეგუების შესწავლა.
სახელმძღვანელო: ბუნებისმცოდნეობა. ბარნაველი გეგეჭკორი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
სასიცოცხლო პირობები დედამიწაზე
მიზანი: წელიწადის დროების მიხედვით დედამიწაზე სასიცოცხლო პირობების შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ცხოველთა შეგუება ზამთართან
მიზანი: ცხოველების სხოვრების პირობების შესწავლა ზამთარში.მათი ქცევის განხილვა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ზამთრის ძილი
მიზანი: ზამთრის ძილის აღწერა. ამფიბიების და ქვეწარმავლების სასიცოცხლო პირობების შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სიცივე და ცხოველები
მიზანი: ცხოველთა დაკავშირება სიცივესთან. ტემპერატურის გახსენება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სიცხე და ორგანიზმები
მიზანი: ორგანიზმების სიცხესთან შეგუების პირობების განხილვა. სასიცოცხლო ციკლის აღწერა სიცხეში
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ცხოველების ფერი
მიზანი: ცხოველების ფერის დაკავშირება მათ საარსებო გარემოსთან
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შთამომავლობაზე ზრუნვა
მიზანი: ცხოველების შთამომავლობაზე ზრუნვის შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მარტო თუ ბევრნი ერთად?
მიზანი: ფუტკრებისა და ჭიანჭველების ოჯახის აღწერა. ანტილოპას ჯოგის წევრების დახასიათება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შემაჯამებელი გაკვეთილი
მიზანი: მიღებული ცოდნის განმტკიცება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ტესტი
მიზანი: მიღებული ცოდნის შემოწმება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: სასიცოცხლოციკლი
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IV-3
მიზანი: ცოცხალი ორგანიზმების სასიცოცხლო ციკლის შესწავლა. მცენარეთა და ცხოველთა სასიცოცხლო ციკლის შედარება
სახელმძღვანელო: ბუნებუსმცოდნეობა. ბარნაველი, გეგეჭკორი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
მცენარეების სასიცოცხლო ციკლი
მიზანი: მცენარეების აგებულების გახსენება. წელიწადის დროებთან მათი სასიცოცხლო ციკლის დაკავშირება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წიწვოვანი მცენარეების სასიცოცხლო ციკლი
მიზანი: წიწვოვანი მცენარეების გახსენება. მათი ჩანახატების გაკეთება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წიწვოვანი მცენარეების სასიცოცხლო ციკლი
მიზანი: წიწვოვანი მცენარეების სასიცოცხლო ციკლის შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მწერების სასიცოცხლო ციკლი
მიზანი: მწერების სასიცოცხლო ციკლის შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მწერების სასიცოცხლო ციკლის შესწავლა
მიზანი: ფუტკრის სხეულის აგებულებისა და პეპლის განვითარების შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ბაყაყის სასიცოცხლო ციკლი
მიზანი: ბაყაყის სხეულის აგებულებისა და ცხოვრების ნირის შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ბაყაყის სასიცოცხლო ციკლი
მიზანი: ბაყაყის სასიცოცხლო ციკლის შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შემაჯამებელი ტესტი
მიზანი: მიღებული ცოდნის განმტკიცება და შემოწმება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: საქართველოს კუთხეები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IV-9
მიზანი: საქართველოს კუთხეების უფრო ღრმად შესწავლა. რუკაზე საქართველოს ჰიდროგრაფიული ქსელის შემადგენელი მნიშვნელოვანი ობიექტების მოძიება
სახელმძღვანელო: ბუნებისმცოდნეობა. ბარნაველი, გეგეჭკორი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
იმერეთი
მიზანი: იმერეთის შესახებ ინფორმაციის მოძიება და განხილვა. რუკაზე მუშაობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
რაჭა-ლეჩხუმი
მიზანი: მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ობიექტების კვლევა. ინფორმაციის მოძიება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სვანეთი
მიზანი: სვანეთის შესახებ მეტი ინფორმაციის მოძიება. კონტურულ რუკაზე მუშაობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სვანეთისა და იმერეთის ჩანახატები
მიზანი: მიღებული ცოდნის გამოვლინება ჩანახატების საშუალებით. დამოუკიდებლად მუშაობის უნარის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აფხაზეთი
მიზანი: აფხაზეთის შესახებ ახალი ინფორმაციის მოძიება და გარჩევა. რუკაზე მუშაობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
სამეგრელო
მიზანი: სამეგრელოს ტრადიციების შესწავლა, ინფორმაციის მოძიება და გარჩევა.კონტურულ რუკაზე მუშაობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გურია
მიზანი: გურიის შესახებ საინტერესო ინფორმაციის მოძიება. რუკაზე მუშაობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
აჭარა
მიზანი: აჭარის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა რუკაზე.ინფორმაციის მოძიება და მისი განხილვა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
გურიის, სამეგრელოსა და აჭარის ჩანახატების გაკეთება
მიზანი: მიღებული ცოდნის გამიყენების უნარ-ჩვევის გამოყენების განვითარება ჩანახატების დროს
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
პროექტი 2
მიზანი: საქართველოს კუთხეების უკეთესად შესწავლა. პლაკატების დამზადება.პრეზენტაციის გაკეთება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შემაჯამებელი გაკვეთილი-უნდა იცოდე
მიზანი: განვლილი მასალის განმტკიცება. რუკაზე მუშაობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ტესტი 4
მიზანი: მიღებული ცოდნის შემოწმება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ქართველი პოეტების შემოქმედება ''საქართველის კუთხეები''
მიზანი: საქართველოს კუთხეების მიმართ მიძღვნილი ლექსების განხილვა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: ხმელეთის ზედაპირის ცვლილებები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: IV-10
მიზანი: მუნებრივი მოვლენებით გამოწვეული დედამიწის ზედაპირის ცვლილებების შესწავლა
სახელმძღვანელო: ბუნებისმცოდნეობა. ბარნაველი, გეგეჭკორი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
ხმელეთის ფორმა
მიზანი: ხმელეთის ფოპმების გარჩევა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
როგორ იცვლება ქვა?
მიზანი: ბუნებრივი მოვლენებით გამოწვეული ცვლილებების შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ქარი
მიზანი: საუბარი ჰაერის მოძრაობის შესახებ. ქარის მნიშვნელობის შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
წვიმა
მიზანი: წვიმის სახეების განმეორება. ახალის შესწავლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
მდინარე
მიზანი: ნასწავლი მდინარების გახსენება და მათი რუკაზე მოძიება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ადამიანის საქმიანობა და ნიადაგის ეროზია
მიზანი: ადამიანის საქმიანობის შესწავლა. ნიადაგის ეროზიის განხილვა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შემაჯამებელი გაკვეთილი---უნდა იცოდე
მიზანი: მიღებული ცოდნის განმტკიცება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ტესტი
მიზანი: მიღებული ცოდნის შემოწმება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები