სწავლების პროგრამა
საგანიმათემატიკა
კლასი81
სასწავლო წელი2009-2010
კურსის ხანგრძლივობა (ძირითადი)
კურსის ხანგრძლივობა (სარეზერვო)
სწავლების დონე
- აუცილებელი წინაპირობა
არითმეტიკული მოქმედებები, ზეპირი და წერითი ანგარიში , ალგებრა და მოდელირება, საყოფაცხოვრებო ამოცანების ტიპები, სიდიდეები და გაზომვა, ნაკვთები და მათი კლასიფიკაცია. სიმრავლეთა თეორია, კომბინატორიკა, ლოგიკა და კანონზომიერებები.
სწავლების დონე
- კურსის მიზანი და ამოცანები
რიცხვები და მოქმედებები. კანონზომიერებები და ალგებრა. გეომეტრია და სივრცის აღქმა. მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა
სწავლების მეთოდებიგონებრივი იერიში, შეკითხვათა სახეები, ვენის დიაგრამა, მუშაობა ინდივიდუალურად, წყვილებსა და ჯგუფებში, კუბის მეთოდი, აქტიური ლექცია, ვიცი-მინდა ვიცოდე-ვისწავლე, პროექტი, დისკუსია, როლური თამაში, ასოციაციური კავშირების რუქა
კომპონენტები
საშინაო დავალებები
20%
საკლასო დავალებები
40%
ორგანიზებულობა
10%
შემაჯამებელი დავალებები
30%
ჯამი100%
თემა: 1. გამეორება. მილიონზე დიდი რიცხვები.
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: V.1 V.3
მიზანი: იყენებს ახალ რიცხვით სახელებს, პოზიციურ სისტემას და ახდენს ნატურალური რიცხვების კლასიფიკაციას
სახელმძღვანელო: გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია. ლ.ქურჩიშვილი-მათემატიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
1. გავიხსენოთ ნატურალური რიცხვების წაკითხვისა და ჩაწერის წესები
მიზანი: დიდი რიცხვების ჩაწერასა და წაკითხვაში მოსწავლეთა გაწაფვა.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
2.მილიონზე დიდი რიცხვები
მიზანი: რიცხვთა პოზიციური სისტემის(ათობითი სისტემის)არსის უკეთ გააზრება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
3. ვადარებთ და ვალაგებთ ნატურალურ რიცხვებს
მიზანი: რაოდენობრივი მაჩვენებლის მიხედვით მონაცემების ელემენტარული ანალიზის უნარის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
4. ამოცანების ამოხსნა
მიზანი: ამოცანების ამოხსნისას ამოცანის შინაარსის გაგების, ამოხსნის სტრატეგიის განსაზღვრის და განხორციელების შესასრულებელი სამუშაოს შედეგის შემოწმებისა და გაანალიზების უნარის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
5.ნატურალური რიცხვები. ნატურალური რიცხვების თვისებები.
მიზანი: ნატურალური რიცხვების შეკრების თვისებების გამეორება, მათი წარმოდგენა ზოგადი -ალგებრული სახით. ჯამის შეფასება. ასოითი გამოსახულებები
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
6.ნატურალური რიცხვების გამოკლება
მიზანი: დიდი რიცხვების გამოკლებაში გაწაფვა, შეკრებით გამოკლების შემოწმების უნარის განვითარება. გამოკლების კომპონენტების დამრგვალება და ზეპირი გამოკლება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
7. რიცხვითი სხივი
მიზანი: მოსწავლემ უნდა შეძლოს რიცხვით სხივზე ნატურალური რიცხვების განლაგება, გაიწაფოს რიცხვით სხივზე წერტილის კოორდინატის პოვნაში
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
8. ნატურალური რიცხვების გამრავლება. გამრავლების თვისებები
მიზანი: მოსწავლემ კიდევ ერთხელ გაიაზროს გამრავლების ოპერაციის არსი,კავშირი შეკრებასა და გამრავლების არითმეტიკულ მოქმედებების შესრულებისას
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
9. გამრავლების შედეგის შეფასება. წერითი გამრავლება
მიზანი: ქვეშმიწერით გამრავლებაში გაწაფვა, თანამამრავლების დამრგვალებით მიღებული ნამრავლის ზუსტ ნამრავლთან შედარებისას სწორი დასკვნების გამოტანის უნარის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
10.საკოორდინატო ბადე
მიზანი: მოსწავლემ უნდა შეძლოს რაიმე ობიექტის ადგილმდებარეობის აღწერა სიმბოლოთა წყვილის გამოყენებით, ასევე ობიექტის კოორდინატების დადგენა საკოორდინატო ბადის მიხედვით
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
11.რიცხვითი და ასოითი გამოსახულებების შედგენისა და გამარტივების მეთოდები
მიზანი: მოსწავლემ უნდა შეძლოს ტექსტური ამოცანის სიტყვიერი აღწერის მიხედვით შესაბამისი რიცხვითი ან ერთი ცვლადის შემცველი გამოსახულების შედგენა. ცვლადიანი გამოსახულების მნიშვნელობების პოვნა ცვლადის სხვადასხვა მნიშვნელობებისთვის
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
12. ორ სიდიდეს შორის დამოკიდებულების გამოსახვის ხერხები
მიზანი: მოსწავემ შეძლოს სიტყვიერი აღწერით, ცხრილით, ან დიაგრამით მოცემულ ორ სიდიდეს შორის დამოკიდებულების აღწერა-ანალიზი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
13.ამოცანების ამოხსნა რიცხვითი ან ასოითი გამოსახულები შედგენით
მიზანი: მოსწავლემ ტექსტური ამოცანების ამოხსნისას მოსახერხებლად შემოიღოს ცვლადი, შეადგინოს და ამოხსნას განტოლება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
14. ხარისხი. რიცხვების ჩაწერის სხვადასხვა წესი
მიზანი: რიცხვის ნატურალური ხარისხის გაცნობა. რომაული და ეგვიპტური სისტემის განხილვა. ყველა ამ სისტემის შედარება და ათობითი სისტემის უპირატესობის დადგენა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
15. ამოცანების ამოხსნის სხვადასხვა ხერხი
მიზანი: მოსწავლე უნდა გაიწაფოს ამოცანის ამოხსნის ხერხის სტრატეგიის დადგენასა და განხორციელებაში
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: 2.ნატურალური რიცხვები და წილადები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: V.1 V.2 V.3
მიზანი: მოსწავლეები გაიღრმავებენ წარმოდგენებს ნატურალურ და წილად რიცხვთა თვისებების შესახებ და გამოიყენებენ მათ საინტერესო თეორიული და პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად
სახელმძღვანელო: გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია. ლ.ქურჩიშვილი-მათემატიკ
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
1. ნატურალური რიცხვების ჯერადები და გამყოფები
მიზანი: გაეცნოსრიცხვის ჯერადისა და გამყოფის ცნებებს, შეძლოს მაგალითების მოყვანა, შეძლოს ლუწი და კენტი რიცხვების ასოითი გამოსახულებებით ჩაწერა, მოცემული რიცხვის ჯერადი რიცხვების ასოითი გამოსახულებებით ჩაწერა, 2-ისა და 5-ის ჯერადი რიცხვების ამოცნობა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
2. მარტივი და შედგენილი რიცხვები
მიზანი: მარტივი და შედგენილი რიცხვების ცნების გაცნობა, გაიწაფოს რიცხვის მარტივ მამრავლებად დაშლაში,შეძლოს რიცხვის გამყოფთა ხის წარმოდგენა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
3.წრეწირი და წრე
მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს წრეწირის ამოცნობა, მისი ელემენტების(ცენტრი, დიამეტრი, რადიუსი, ქორდა)კორექტულად გამოყენება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
4. წილადი-მთელის ნაწილი
მიზანი: შეძლოს წილადის წაკითხვა და ჩაწერა, შეძლოს ტოლ ნაწილებად დაყოფილი ფიგურის ან რაიმე მთელის ნაწილის გამოსახვა წილადით-წილადის ერთ- ერთი ინტერპრეტაცია.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
5. წილადი, როგორც ერთობლიობის ნაწილი
მიზანი: ერთობლიობის რაიმე ნაწილის წილადის სახით გამოსახვის უნარის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
6. წილადი-ნატურალური რიცხვების გაყოფა
მიზანი: წილადზე წარმოდგენა უნდა დაუკავშიროს მთელის ან ერთობლიობის ნაწილს და ორი ნატურალური რიცხვის შეფარდების ჩაწერაც უნდა შეძლოს წილადის სახით
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
7. წილადების ტოლობა, წილადის გამარტივება
მიზანი: მოსწავლე გაიწაფოს მთელის ნაწილის სხვადასხვა წილადით გამოსახვაში, წილადეის გაერთმნიშვნელიანობა გამოიყენოს წილადების შედარებისას
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
8. შერეული რიცხვები და წილადები
მიზანი: უნდა გაიწაფონ წილადების შერეულ რიცხვად და შერეული რიცხვის წილადით წარმოდგენაში
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
9.წილადებისა და შერეული რიცხვების შედარება
მიზანი: სურათების მიხედვით შეძლონ შედარების წესის აღწერა. დაადგენენ ერთნაირმნიშვნელიანი წილადების შედარების წესს
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
10. წილადების ჯამის შეფასება
მიზანი: ნათელი წარმოდგენა შეექმნას შეფასების მნიშვნელობაზე-შეფასებით მიღებული მნიშვნელობა ზოგჯერ საკმარისია დასმული ამოცანის გადასაჭრელად
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
11. წილადების შეკრება. წილადის ნატურალურ რიცხვზე გამრავლება
მიზანი: გაიწაფოს ტოლმნიშვნელიანი წილადების შეკრებისა და წილადის რიცხვზე გამრავლების მოქმედებების შესრულებაში
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
12. წილადების გამოკლება
მიზანი: მოსწავლე გაიწაფოს ერთნაირმნიშვნელიანი და ასევე სხვადასხვამნიშვნელიანი წილადების გამოკლებაში
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
13. შერეული რიცხვების შეკრება
მიზანი: მოსწავლე გაიწაფოს რიცხვების შეკრებაში-გამოიყენოს წილადის თვისებები: გაერთმნიშვნელიანება, შეკვეცა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
14. შერეული რიცხვების გამოკლება
მიზანი: მოსწავლე გაიწაფება შერეული რიცხვების გამოკლებაში, გამოკლების პროცესში მოქმედებათა თვისებების გამოყენებაში
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
15. შერეული რიცხვების შეკრება-გამოკლება
მიზანი: რიცხვებზე მოქმედების შედეგების გამარტივების უნარის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
16. ამოცანები სინჯვის ხერხით
მიზანი: მოსწავლე გაიწაფოს ამოცანების ამოხსნისას სინჯვის ხერხის გამოყენებაში; შემთხვევათა ანალიზის კვალობაზე სინჯვათა რიცხვის შემცირების ძიებაში
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: 3.სიდიდეების გაზომვა. გეომეტრიული ფიგურები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: V.3 V.4 V.5 V.7 V.9
მიზანი: მოსწავლეები ითვისებენ და იღრმავებენწარმოდგენებს ზოგიერთი სიდიდისა და მათი გაზომვის შესახებ. უფრო დეტალურად გავეცნობით მრავალკუთხედებს, ვიპოვით და შევადარებთ ფიგურათა ფართობებს. განვიხილავთ მრავალწახნაგებს(მართკუთხა პარალელეპიპედსა და კუბს), მათ შლილებს.
სახელმძღვანელო: გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია. ლ.ქურჩიშვილი-მათემატიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
1. დრო.დროის ერთეულები
მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს დროის ამოცნობა, დასახელება, ინტერვალების აღწერა-დადგენა, დროის ერთეულებს შორის კავშირის გამოყენება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
2. სიგრძის ერთეულები
მიზანი: გაიხსენოს სიგრძის საზომი ერთეულები, კავშირი მათ შორის
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
6. კუთხის გაზომვა. მართობული წრფეები
მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს კუთხის შემადგენელი ელემენტების დასახელება და აღწერა, შეძლოს ტრანსპორტირის გამოყენება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
7. სამკუთხედი
მიზანი: მოსწავლე უკეთ გაეცნოს სამკუთხედებს, განასხვავოს ისინი გვერდებისა და კუთხეების მიხედვით
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
8. ფართობი
მიზანი: მოსწავლემ უნდა შეძლოს ფიგურების ფართობების შედარება, ფიგურის ფართობის შეფასება, ფიგურათა ფართის დასადგენად გაზომვებისა და გამოთვლების უნარის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
9. ზოგიერთი სივრცული ფიგურა
მიზანი: შეძლოს ზოგიერთისივრცული ფიგურის ამოცნობა, მისი ელემენტების დასახელება, აღწერა, რაოდენობის დადგენა. შლილები. განივითაროს სივრცის აღქმის უნარი
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
5. მრავალკუთხედები
მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს გეომეტრიულ ფიგურებს შორის მრავალკუთხედების ამოცნობა, მისი ელემენტების დასახელება და დათვლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
4. ამოცანების ამოხსნა(განაყოფისა და ნაშთის გამოყენება)
მიზანი: ამოცანების ამოხსნისას ნაშთიანი გაყოფის გამოყენების უნარის განვითარება, მაქსიმალური და მინიმალური ოდენობების დადგენის უნარის განვითარება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
3. მასის ერთეულები
მიზანი: მასის საზომი ერთეულების გახსენება, ზოგიერთი ახალი ერთეულის გაცნობა, კავშირი მათ შორის
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა: პროექტი-დგის განრიგი
საკონტროლო წერა
მიზანი: უნდა კარგად ერკვეოდეს შესწავლილ ერთეულებს შორის დამოკიდებულებებში
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
საკონტროლო წერა
მიზანი: უნდა კუთხეების აგება, გაზომვა, ჩაწერა და კლასიფიცირება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
საკონტროლო წერა
მიზანი: უნდა შეძლოსზოგიერთი სივრცული ფიგურის ზედაპირის ფართობის გამოთვლა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები
თემა: 4. ამოვხსნათ ამოცანები.მოვიპოვოთ და შევისწავლოთ მონაცემები
საგნობრივი პროგრამის შესაბამისი პუნქტი: V.11 V.12 V.13
მიზანი: გაღრმავდება აღწერითი სტატისტიკის ელემენტების შესწავლა-თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთაშეგროვების, მოწესრიგების, წარმოდგენისა და ინტერპრეტაციის საშუალებებს.
სახელმძღვანელო: გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია. ლ.ქურიშვილი-მათემატიკა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
თემის გაშლა
1. მონაცემთა შეგროვების სხვადასხვა ხერხი
მიზანი: მოსწავლე გაეცნოს თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვების ზოგიერთ საშუალებას
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
2. წარმოვადგენთ მონაცემებს ცხრილის გამოყენებით
მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს მოპოვებული მონაცემები(გამოკითხვის, გაზომვის, დაკვირვების შედეგები)წარმოადგინოს სიხშირეათა ცხრილის სახით, მოახდინოს მონაცემების კლასიფიკაცია
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
3. ვიყენებთ ცხრილს ამოცანის ამოხსნისას
მიზანი: მოსწავლეს განუვითარდეს ლოგიკური აზროვნების, განსჯის, შედეგის დაფიქსირების, გამორიცხვის მეთოდით ვერსიის შერჩევის უნარი. ცხრილის საშუალებით ამოცანის პირობების თვალსაჩინო წარმოდგენით გაიმარტივოს ამოცანის ამოხსნის ძიება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
4. პიქტოგრამა
მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს მონაცემების წარმოდგენა პიქტოგრამის საშუალებით,ასევე პიქტოგრამით წარმოდგენილი მონაცემების შეფასება.
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
5. სვეტოვანი დიაგრამა
მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს მონაცემების წარმოდგენა სვეტოვანი დიაგრამით, დიაგრამის მიხედვით მონაცემებს შორის რაოდენობრივი თანაფარდობის აღწერა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
ამოცანები V კლასის კურსის გასამეორებლად
მიზანი: მთელი კურსის გამეორება
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
საკონტროლო წერა
მიზანი: უნდა შეძლოს მონაცემების განხილვა და ცხრილებით წარმოდგენა
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შემაჯამებელი ტესტი
მიზანი: ამოცანები V კლასში გავლილი სკითხებიდან
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:

მიზანი:
საათები - ძირითადი: 0
საათები - სარეზერვო: 0
შენიშვნა:
შეფასების კრიტერიუმები